Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891793

Wyrok
Sądu Rejonowego w Łowiczu
z dnia 21 listopada 2019 r.
II K 401/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Szubert-Fiałkowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łowiczu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 r. sprawy:

G. Z. ur. (...) w Ł. syna T. i M. z d. K. oskarżonego o to, że: w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Ł., woj. (...) groził małoletniemu M. H. pozbawieniem życia czym wzbudził uzasadnioną obawę spełnienia oraz naruszył nietykalność cielesną w.wym uderzając go dłonią w twarz tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. i art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. orzeka:

I. Oskarżonego G. Z. uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje go, a na podstawie art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności.

II. Z mocy art. 34 § 1a pkt 1 k.k. oraz art. 35 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym.

III. Na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 7a k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym M. H. oraz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 5 (pięć) metrów.

IV. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. G. S. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych i 60/100) zł, tytułem wynagrodzenia, obejmującego także należny podatek VAT, za udzielenie oskarżonemu pomocy prawnej z urzędu.

V. Zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych przejmując całość tych należności na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.