II K 39/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668389

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 21 marca 2019 r. II K 39/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR P. Nowak.

Przy udziale Prokuratora Rejonowego w Bełchatowie M. Bugajskiej - Sójki.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. sprawy T. W. (W.) ur. (...) w R., s. J. i T. z domu P. skazanego prawomocnymi wyrokami: I. łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 8 sierpnia 2016 r. sygn. akt II K 348/16 (obejmującym skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawach sygn. akt VI K 652/08, II K 466/09, II K 107/15 i II K 935/15) na karę łączną 3 (lat) lat 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 10 października 2018 r. sygn. akt II K 801/18 za czyn z art. 288 § 1 k.k. i innych na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

III. Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 21 stycznia 2019 r. sygn. akt II K 1128/18 za czyny z art. 222 § 1 k.k. i innych na karę łączną 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

1. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 570 k.p.k. i art. 573 § 1 k.p.k. łączy wyroki opisane w punktach I., II. oraz III. i wymierza skazanemu karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. w pozostałym zakresie wyroki opisane w punktach I., II. i III. podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza skazanemu:

- okres zatrzymania od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2009 r.,

- okres 67 (sześćdziesięciu siedmiu) dni odpowiadający grzywnie orzeczonej w trybie art. 71 § 1 k.k. w sprawie VI K 652/08 i wykonanej przez skazanego w tym zakresie,

- okres 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) dni odpowiadający grzywnie orzeczonej w trybie art. 71 § 1 k.k. w sprawie II K 466/09 i wykonanej przez skazanego w tym zakresie,

- okres zatrzymania w dniu 13 czerwca 2018 r. w godzinach 00.10- 16.39,

- okres odbywania kary w sprawie II K 348/16 od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

4. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii (...) A. L. wynagrodzenie w kwocie 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych za pomoc prawna świadczoną skazanemu z urzędu;

5. zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

T. W. został skazany następujący wyrokami.

Prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego Bełchatowie z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie sygn. akt II K 348/16, obejmującym skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 14 października 2008 r. w sprawie sygn. akt VI K 652/08, z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sygn. akt II K 499/09, z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sygn. akt II K 107/15 i z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt II K 935/15 na karę łączną 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 100 stawek dziennych grzywny w rozmiarze 10 złotych każda. Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania od 15 kwietnia 2009 r. do 16 kwietnia 2009 r., a nadto karę tę skrócono o 67 dni i o 96 dni, tj. o okresy odpowiadające wykonanej przez skazanego karze grzywny orzeczonej odpowiednio w sprawach VI K 652/08 i II K 466/09, a orzeczonej wobec niego w trybie art. 71 § 1 k.k.

Orzeczoną karę łączną pozbawienia wolności skazany odbywał w okresie od 25 lipca 2016 r. do 26 lutego 2018 r., kiedy to został warunkowo przedterminowo zwolniony.

Przedmiotem postępowania o wydanie wyroku łącznego w sprawie II K 348/16 były także skazania jednostkowe wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sygn. akt II K 382/11, z dnia 11 września 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 530/12 i z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sygn. akt II K 733/12. Skazania te nie zostały objęte wyrokiem łącznym z uwagi na wykonanie orzeczonych w nich kar w całości.

dowód: odpis wyroku k. 3 - 5, dane o karalności k. 14 - 18, opinia o skazanym k. 51, akta sprawy II K 348/16.

II. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie sygn. akt II K 801/18 za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 288 § 1 k.k. i innych m.in. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres zatrzymania w dniu 13 czerwca 2018 r.

dowód: odpis wyroku k. 8 - 9, dane o karalności k. 14 - 18, opinia o skazanym k. 51.

III. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Bełchatowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt II K 1128/18 za czyny wyczerpujące dyspozycję art. 222 § 1 k.k. i art. 226 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

dowód: odpis wyroku k. 11, dane o karalności k. 14 - 18, opinia o skazanym k. 51.

Aktualnie skazany T. W. przebywa w warunkach izolacji penitencjarnej od dnia 26 lutego 2019 r. Karę pozbawienia wolności odbywa w systemie zwykłym. Jego zachowanie w zakładzie karnym oceniane jest jako przeciętne. Przestrzega porządku i dyscypliny w stopniu dobrym, wobec przełożonych prezentuje postawy regulaminowe, a w grupie współosadzonych funkcjonuje poprawnie. Nie ma skłonności do agresji, ani samo agresji. Nie były wobec niego stosowane środki przymusu bezpośredniego. Nie był karany dyscyplinarnie i nie był także nagradzany. Nie jest zatrudniony i nie czyni starań, aby zatrudnienie takie uzyskać. Nie uczestniczy w programach resocjalizacyjnych. Nie przynależy do subkultury więziennej. Czas wolny spędza na oglądaniu telewizji, czytaniu prasy codziennej. Do popełnionych przestępstw prezentuje stosunek bezkrytyczny.

Wprowadzono mu do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 801/18, II K 1128/18 oraz II K 348/16.

dowód: opinia o skazanym k. 51.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 i § 2 k.k., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, Sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k. w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

W chwili obecnej, jak wynika z danych o karalności oraz załączonych akt spraw karnych i opinii z zakładu karnego, skazany T. W. wykonuje lub będzie wykonywać trzy kary pozbawienia wolności (4 miesięcy pozbawienia wolności ze sprawy II K 801/18, 6 miesięcy pozbawienia wolności ze sprawy II K 1128/18 oraz kara łączną 3 lat i 2 miesiecy pozbawienia wolności ze sprawy II K 348/16). A zatem te trzy kary podlegają połączeniu przy zastosowaniu zasad łączenia kary określonej przez przepis art. 86 § 1 k.k.

Kierując się wskazaniami z tego przepisu, przy wymiarze kary łącznej Sąd miał możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych do ich sumy, uwzględniając w obu przypadkach rygor przewidziany w art. 86 § 1 k.k. - a zatem w rozmiarze od 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności do 4 lat pozbawienia wolności.

Wymierzając karę w wyroku łącznym pamiętać należy o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Oznaczałoby to bowiem "podwójne" premiowanie skazanego (gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności łagodzących) lub "podwójne" jego napiętnowanie (gdyby chodziło o uwzględnienie okoliczności obciążających). Wymierzając karę łączną Sąd rozważył przede wszystkim to, czy pomiędzy poszczególnymi czynami, za które wymierzono kary istnieje ścisły związek podmiotowo - przedmiotowy, czy też związek ten jest dość odległy lub w ogóle go brak, a ponadto, czy okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków przemawiają za korzystnym lub niekorzystnym kształtowaniem kary łącznej.

Zastosowanie zasady absorpcji, asperacji, czy kumulacji przy orzekaniu tak kary łącznej, jak i wydawaniu wyroku łącznego uwarunkowane jest przede wszystkim relacjami jakie zachodzą pomiędzy prawomocnie osądzonymi czynami, objętymi tymże skazaniem. Relacje te sprowadzają się do określenia, jak bliski związek przedmiotowo - podmiotowy łączy te czyny oraz w jakich odstępach czasu zostały one popełnione. Im bliższe są te relacje, tym bardziej wyrok łączny powinien być zbliżony do dopuszczalnego minimum uwarunkowanego wysokością kar orzeczonych za przestępstwa objęte tym wyrokiem (por. Kodeks postępowania karnego. Komentarz pod redakcją Piotra Hofmańskiego, Elżbiety Sadzik, Kazimierza Zgryzka - teza 6 do art. 571 k.p.k. - Legalis 2007, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 1983 r., IV KR 213/83, OSNKW 1984/5-6/65, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2001 r., II AKa 63/01).

Na wymiar kary łącznej w wyroku łącznym poza zasadami określonymi w art. 86 k.k. istotny wpływ ma zachowanie się skazanego w zakładzie karnym albo w środowisku, w którym znajduje się po prawomocnym skazaniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985 r., II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6/39).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy, uwzględniając związek podmiotowo - przedmiotowy, odstępy czasowe między poszczególnymi czynami Sąd uznał, że nie ma podstaw do wymierzenia kary łącznej z zastosowaniem zasady absorpcji. Skazany dopuścił się bowiem przestępstw przeciwko mieniu (w sprawie II K 801/18), przestępstw działalności instytucji państwowych (w sprawie II K 1128/15) oraz dwóch przestępstw znęcania życiu i zdrowi oraz dwóch przestępstw przeciwko mieniu w sprawie II K 348/16. Brak również bliskiej więzi czasowej pomiędzy tymi czynami, które zostały popełnione na przestrzeni kilku lat - począwszy od 2008 r. do września 2018 r.

Dlatego też w ocenie Sądu w niniejszej sprawie zastosowanie winna znaleźć zasada asperacji sprowadzająca się do wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności z kar opisanych w pkt I, II i III wyroku w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, to jest kary wyższej niż najwyższa kara (w sprawie II K 348/16), a niższe niż suma wszystkich kar z wyżej wymienionych wyroków.

W ocenie Sądu ww. kara łączna 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności powinna spełnić swoje cele wobec skazanego, jak i w zakresie właściwego kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Stosownie do wymogów określonych w art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy zatrzymania od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz w dniu 13 czerwca 2018 r. (w godz. 00.10 - 16.39), a także okres obywania przez niego kary pozbawienia wolności orzeczonej w sprawie II K 348/16 od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 26 lutego 2018 r.

Na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu również okresy 67 dni i 96 dni odpowiadające wykonanym przez niego grzywnom orzeczonym w trybie art. 71 § 1 k.k.

Z uwagi na fakt, iż wyroki opisane: w pkt I, II i III poza karami pozbawienia wolności zawierają jeszcze inne rozstrzygnięcia - to w tym pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu.

O kosztach nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu skazanemu T. W. w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego, Sąd orzekł na podstawie przepisu § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. poz. 1715) i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Indywidualnej Kancelarii (...) A. L. kwotę 147,60 złotych.

Uznając, że uiszczenie kosztów sądowych byłoby obecnie dla skazanego zbyt uciążliwe ze względu na prognozowany pobyt w zakładzie karnym, brak majątku i jakichkolwiek dochodów, z mocy art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił go z tego obowiązku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.