II K 369/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668381

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 18 marca 2019 r. II K 369/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Popławski.

Przy udziale Prokuratora Daniela Guzek z Prokuratury Rejonowej w Piszu.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 listopada 2018 r., 14 stycznia i 4 marca 2019 r. sprawy:

R. M. s. E. i T. z domu G. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że: w dniu 29 kwietnia 2018 r. w m. S., gm. P., okręgu (...), prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki S. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości - 1,36 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym zarzuconego czynu dopuścił się po wcześniejszym skazaniu prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczytnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt VII K 66/13, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczytnie VII Zamiejscowy Wydział Karny z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie o sygn. akt VII K 66/13 za umyślne przestępstwo podobne, objętego wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Piszu II Wydział Karny z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt II K 477/15, czym nie zastosował się do Decyzji Starosty P. nr KIT.5430.2.145.2012.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

I. Oskarżonego R. M. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu, który kwalifikuje jako występek z art. 178a § 4 k.k. w zb. z art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę roku pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. M. środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

III. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego R. M. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

IV. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. T. K. kwotę 588 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych powiększoną o należny podatek VAT, tytułem opłaty za wykonywaną z urzędu obronę oskarżonego R. M.

V. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. Nr 49 poz. 223 z 1983 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego R. M. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.