Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704157

Wyrok
Sądu Rejonowego w Prudniku
z dnia 25 czerwca 2019 r.
II K 351/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Ebel.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej -Sąd Rejonowy w Prudniku II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. sprawy M. B. (B.) s. Z. i A. z domu P. ur. (...) w N. oskarżonego o to, że: w dniu 31 marca 2019 r. w P. prowadził pojazd mechaniczny samochód osobowy marki B. o nr rej. (...) w ruchu lądowym będąc w stanie nietrzeźwości 1,06 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

I. uznaje oskarżonego M. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu tj. przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

II. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B prawa jazdy na okres 3 (trzech) lat;

III. na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego w punkcie II wyroku zakazu zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31 marca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r.;

IV. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 310 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym 200 zł tytułem opłaty.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

31 marca 2019 r. M. B. udał się do P. w celu przywiezienia córce telefonu zakupionego w N. Po tej wizycie na terenie P. oskarżony spotkał się z kolegą Ł. S. i wspólnie spożywali alkohol. W godzinach wieczornych oskarżony wsiadł do samochodu marki B. o nr rej. (...), którym kierował po drodze publicznej z ulicy (...) w kierunku ul. (...). Pełniący służbę w tym dniu w patrolu zmotoryzowanym, funkcjonariusze policji w osobach W. R. oraz B. Ł. z polecenia oficera dyżurnego KPP w P. udali się w rejon sklepu u (...) przy ul. (...), gdzie miał poruszać się pojazd marki B. o nr rej. (...), którego kierujący mógł być nietrzeźwy. Funkcjonariusze podczas dojazdu na miejsce zauważyli poruszający się, wskazany im wcześniej pojazd i zatrzymali go do kontroli drogowej. Podczas kontroli, od oskarżonego wyczuwalna była woń alkoholu z ust, wynikiem czego było poddanie go badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie alkosensorem z godziny 20:47 wykazało u M. B. 1,06 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, drugie badanie z godziny 21:04 wykazało 1,10 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza.

dowód: protokoły z użycia alkosensora - k.2-5, notatka urzędowa - k.1, wyjaśnienia oskarżonego - k. 8-9.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że po spożyciu wódki i piwa ze znajomym postanowił tylko przeparkować swój samochód w bezpieczniejsze miejsce.

Oskarżony M. B. jest kawalerem, na jego utrzymaniu jest dwójka dzieci w wieku 6 i 14 lat. Posiada wykształcenie zawodowe, jest piekarzem. Utrzymuje się z pracy jako kierowca ciężarówki, deklaruje dochód w wysokości 5000 zł miesięcznie, nie posiada majątku większej wartości. Oskarżony był uprzednio karany sądownie.

dowód: wyjaśnienia oskarżonego - k.27, dane osobopoznawcze - k.10-11, dane o karalności - k.13-15.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina i sprawstwo oskarżonego w zakresie przypisanego mu wyrokiem czynu nie budzą wątpliwości.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, a jego wyjaśnienia pozostają zbieżne z protokołami użycia alkosensora. Powyższe dowody wskazują niezbicie, że oskarżony w zarzucanym mu czasie i miejscu kierował samochodem po drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwości. Zachowanie przypisane oskarżonemu wypełnia zatem zespół ustawowych znamion przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., zgodnie z którym "kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Zgodnie z przepisami art. 53 k.k. sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (§ 1); § 2 stanowi zaś, że wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Uwzględniając powyższe dyrektywy oraz priorytet kar nieizolacyjnych Sąd przyjął, że kara 100 stawek dziennych grzywny, przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na 20 zł, oraz wymierzony oskarżonemu obligatoryjnie, na zasadzie art. 42 § 2 k.k. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B prawa jazdy na minimalny okres, tj. trzech lat, a nadto na podstawie art. 43a § 2 k.k. świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł wdrożą oskarżonego do przestrzegania w przyszłości porządku prawnego, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego. Zdaniem Sądu, przy uwzględnieniu znacznego stopnia zawinienia (oskarżony kierował samochodem bezpośrednio po spożyciu znacznej ilości alkoholu), jak i stopnia społecznej szkodliwości czynu, na który składa się ilościowe stężenie alkoholu u oskarżonego (1,06 mg/I - rosnące) w trakcie jazdy samochodem, kara ta będzie współmierną odpłatą za jego popełnienie. Wymierzona oskarżonemu kara winna nadto spełnić cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma osiągnąć wobec oskarżonego oraz w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ustalając oskarżonemu wysokość stawki dziennej grzywny Sąd wziął pod uwagę stosownie do treści art. 33 § 3 k.k. jego dochody, warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Przy wymiarze środka karnego, tj. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, Sąd miał na względzie treść art. 42 § 2 k.k., stanowiącego, o obligatoryjnym, nie krótszym niż trzyletni zakazie prowadzenia pojazdów w razie popełnienia przez sprawcę przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Podobnie obligatoryjnym było orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 43a § 2 k.k. Przepis ten stanowi, że w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

W związku z zatrzymaniem oskarżonemu prawa jazdy Sąd orzekł jak w pkt III wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania uzasadnia treść przepisów prawa cyt. w punkcie V wyroku, a nadto deklarowana przez oskarżonego sytuacja materialna.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.