Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724839

Wyrok
Sądu Rejonowego w Piszu
z dnia 16 sierpnia 2019 r.
II K 301/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Mariusz Popławski.

Przy udziale Prokuratora Patrycji Zielińskiej z Prokuratury Rejonowej w Piszu oraz oskarżyciela posiłkowego małoletniej L. S. reprezentowanej przez ojca M. S.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Piszu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 23 października, 24 października 2018 r., 2 kwietnia i 5 sierpnia 2019 r. sprawy:

L. W. syna J. i J. z domu L., urodzonego (...) w G. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 9 lutego 2017 r. w P., okręgu (...), pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego Oddziału (...) Położniczego SP ZOZ - Szpital (...), podczas pobytu N. S. w Oddziale i trwającego porodu, pomimo posiadania w oparciu o wywiad położniczy i dokumentację medyczną wiedzy o występujących czynnikach ryzyka i powiadomienia go przez personel pomocniczy o wystąpieniu zielonych wód płodowych wskazujących na stan zagrożenia płodu oraz ciążącego na nim obowiązku opieki nie przyszedł na sale porodową i nie ocenił sytuacji, nie podejmując tym samym żadnych czynności weryfikujących określenie dobrostanu płodu poprzez stałe jego monitorowanie KTG, w efekcie czego pomimo zaistnienia takiej konieczności, na która wskazywały względy medyczne nie podjął decyzji o wykonaniu cesarskiego cięcia, które stwarzało realną szansę na urodzenie się dziecka zdrowego, umyślnie narażając w ten sposób noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, w efekcie czego L. S. urodziła się w stanie agonalnym z 1,0 pkt w skali A. w pierwszej minucie życia i nieumyślnie spowodował u tego dziecka ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu z trwałymi jej następstwami w postaci Zespołu (...) pod postacią obustronnego niedowładu połowiczego z małogłowiem i zaburzeniami rozwoju psycho-ruchowego oraz ciężka padaczką lekooporną, który to stan zdrowia połączony z całkowitą dezorganizacją czynności bioelektrycznej mózgu źle rokuje w dalszym rozwoju osobowym dziecka, które z uwagi na niepełnosprawność wymagać będzie pomocy osób trzecich tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

II. w dniu 9 lutego 2017 r. w P., okręgu (...), pełniąc obowiązki lekarza dyżurnego Oddziału (...) Położniczego SP ZOZ - Szpital (...), w dokumentacji medycznej dotyczącej pobytu w Oddziale N. S., poświadczył nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne poprzez przystawienie pieczęci imiennej i podpisanie się w sposób nieczytelny w rubryce potwierdzającej swoja obecność jako lekarza przy porodzie L. S., pomimo tego, że nie był przy nim obecny tj. o czyn z art. 271 § 1 k.k. orzeka:

I. Oskarżonego L. W. w ramach czynu zarzuconego mu jako pierwszy uznaje za winnego tego, że w dniu 9 lutego 2017 r. w P., okręgu (...), będąc jako lekarz dyżurny Oddziału (...) Położniczego SP ZOZ - Szpitala (...) w P. zobowiązany do opieki nad rodzącą pacjentką N. S., nie dopełnił wynikających z tego tytułu obowiązków w ten sposób, że mimo istnienia ku temu wskazań nie wdrożył monitorowania kardiotokograficznego stanu płodu, następnie mimo otrzymania informacji o odpływaniu zielonych wód owodniowych nie udał się do rodzącej, nie dokonał oceny jej stanu i nie podjął decyzji o rozwiązaniu ciąży cięciem cesarskim w następstwie czego dziecko doznało długotrwałego niedotlenienia wewnątrzmacicznego, czym oskarżony nieumyślnie spowodował u narodzonego w sposób naturalny dziecka L. S. ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci zespołu mózgowego porażenia dziecięcego pod postacią obustronnego niedowładu połowiczego z małogłowiem i zaburzeniami rozwoju psycho - ruchowego oraz ciężką padaczką lekooporną stanowiącego inne ciężkie kalectwo i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 156 § 2 k.k. i za to na tej podstawie wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k. postępowanie karne przeciwko oskarżonemu L. W. w zakresie czynu zarzuconego mu jako drugi umarza.

III. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 72 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego L. W. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 2 (dwóch) lat i zobowiązuje go aby w tym okresie, nie rzadziej niż co 6 (sześć) miesięcy informował na piśmie kuratora o przebiegu okresu próby.

IV. Na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego L. W. nawiązkę w kwocie 30 000 (trzydziestu tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonej L. S.

V. Na podstawie art. 627 k.p.k., art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223) o opłatach w sprawach karnych) zasądza od oskarżonego L. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 120 (stu dwudziestu) złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w sprawie w kwocie 28 343,32 (dwudziestu ośmiu tysięcy trzystu czterdziestu trzech 32/100) złotych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.