II K 297/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3103494

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 17 października 2019 r. II K 297/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marta Przybylska.

W obecności Prokuratora -Prokuratury Rejonowej w Kaliszu -Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny po rozpoznaniu dnia 17 października 2019 r sprawy D. S. córki W. i I. zd. S., ur. (...) w K. oskarżonej o to, że:

W dniu 1 stycznia 2019 r. w K. kierowała samochodem osobowym marki T. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynik badania I - 0.87 mg/I, II- 0,84 mg/I, alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym przestępstwa tego dokonała będąc uprzednio skazaną prawomocnym wyrokiem za kierowanie pojazdem mechanicznym po drodze publicznej w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości przez Sąd Rejonowy w Kaliszu - sygn. Akt VII K 824/16 oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu - sygn. Akt VII K 824/16 na okres 3 lat licząc od 11 grudnia 2016,a także prowadziła ten pojazd pomimo cofniętych decyzją Prezydenta Miasta K. nr (...).5430.3.88.2017.MP uprawnień do kierowania właściwej kategorii.

tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1. uznaje oskarżoną D. S. w miejsce zarzucanego jej czynu za winną tego, że w dniu 1 stycznia 2019 r. w K. kierowała samochodem osobowym marki T. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości wynik badania I - 0,87 mg/I, II- 0,84 mg/I, alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym przestępstwa tego dokonała będąc uprzednio skazaną prawomocnym wyrokiem za kierowanie pojazdem mechanicznym po drodze publicznej w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości przez Sąd Rejonowy w Kaliszu - sygn. akt VII K 824/16 oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu - sygn. akt VII K 824/16 na okres 3 lat licząc od 11 grudnia 2016 tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 4 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2. na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza oskarżonej wykonanie kary pozbawienia wolności tytułem próby na okres 3 (trzech) lat,

3. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżoną do informowania Sądu o przebiegu okresu próby na piśmie co 3 (trzy) miesiące,

4. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 i 6 k.k. zobowiązuje oskarżoną do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu oraz poddania się terapii uzależnień,

5. na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonej zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio,

6. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych płatne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

7. zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu części kosztów sądowych, zwalniając ją od ich ponoszenia w pozostałym zakresie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.