Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2764070

Wyrok
Sądu Rejonowego w Opocznie
z dnia 6 czerwca 2018 r.
II K 292/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Agnieszka Róg.

w obecności oskarżyciela publicznego - bez udziału.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu dnia 30 maja 2018 r. sprawy: S. B. (1) s. M. i A. z domu N. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że:

I. W dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...) gm. G., pow. (...), woj. (...) oraz w użytkowanym pojeździe marki F. (...) o nr rej. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał 3,29 grama środka odurzającego w postaci marihuany, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. W dniu 3 lutego 2017 r. w mc- B., gm. G., pow. (...), woj. (...) wbrew przepisom ustawy udzielił nieodpłatnie, co najmniej dwukrotnie porcję środka odurzającego w postaci marihuany P. M. (1) w lufce gotowej do wypalenia, tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. W dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...), gm. G., pow. (...), woj. (...), będąc pod wpływem substancji psychotropowej w postaci (5,2 ng / ml 9 - (...) prowadził samochód osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a § 1k k orzeka:

1) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

2) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

3) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. z tą zmianą, że oskarżony był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci co najmniej 2,8 ng/ml Δ 9 - (...) i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

4) Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. wymierzone w pkt 1-3 wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu S. B. (1) karę łączną grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

5) Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego od dnia 3 lutego 2017 r. godz. 21:40 do dnia 4 lutego 2017 r. godz. 22:30, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny.

6) W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat.

7) Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 24 kwietnia 2017 r.

8) W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

9) Na podstawie art. 70.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I / 118 / 17 / N pod pozycją 1-3 na k. 28 akt sprawy oraz w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr II / 33 / 17 / P pod pozycją 4-8 na k. 29 akt sprawy przez zniszczenie.

10 / Zwalnia oskarżonego od opłaty i zasądza tytułem częściowych kosztów postępowania kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych.

postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 r. sprostowano oczywistą omylę pisarską w II zarzucie w wyroku p.o. kierownika sekretariatu R. T.

Sygn. akt II K 292/17

Sąd Rejonowy w Opocznie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Róg Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Rolnik w obecności oskarżyciela publicznego - bez udziału po rozpoznaniu dnia 30 maja 2018 r. sprawy: S. B. (1) s. M. i A. z domu N. ur. (...) w O. oskarżonego o to, że:

II. W dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...) gm. G., pow. (...), woj. (...) oraz w użytkowanym pojeździe marki F. (...) o nr rej. (...) wbrew przepisom ustawy posiadał 3,29 grama środka odurzającego w postaci marihuany, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

II. W dniu 3 lutego 2017 r. w mc- B., gm. G., pow. (...), woj. (...) wbrew przepisom ustawy udzielił nieodpłatnie, co najmniej dwukrotnie porcję środka odurzającego w postaci amfetaminy P. M. (1) w lufce gotowej do wypalenia, tj. o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

III. W dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...), gm. G., pow. (...), woj. (...), będąc pod wpływem substancji psychotropowej w postaci (5,2 ng / ml 9 - (...) prowadził samochód osobowym marki F. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym, tj. o czyn z art. 178a § 1k k orzeka:

1) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

2) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

3) Oskarżonego S. B. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia, wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. z tą zmianą, że oskarżony był pod wpływem substancji psychotropowej w postaci co najmniej 2,8 ng/ml Δ 9 - (...) i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dzielnych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

4) Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. wymierzone w pkt 1-3 wyroku kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu S. B. (1) karę łączną grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych.

5) Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary łącznej grzywny zalicza okres zatrzymania oskarżonego od dnia 3 lutego 2017 r. godz. 21:40 do dnia 4 lutego 2017 r. godz. 22:30, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny.

6) W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat.

7) Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 24 kwietnia 2017 r.

8) W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

9) Na podstawie art. 70.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych szczegółowo opisanych w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr I / 118 / 17 / N pod pozycją 1-3 na k. 28 akt sprawy oraz w wykazie dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych nr II / 33 / 17 / P pod pozycją 4-8 na k. 29 akt sprawy przez zniszczenie.

10 / Zwalnia oskarżonego od opłaty i zasądza tytułem częściowych kosztów postępowania kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych.

Sygn. akt II K 292/17

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 lutego 2017 r. w miejscu swojego zamieszkania tj. (...), gm. G. oskarżony S. B. (1) poinformował P. M. (1), że posiada marihuanę i zaproponował mu jej zapalenie.Kolega zgodził się i obaj samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) należącym do ojca oskarżonego pojechali za miejscowość B..Tam na polnej drodze, około godziny 18.00 S. B. (1) nabił fifkę marihuaną i poczęstował P. M. (1), który wypalił połowę jej zawartości.Resztę wypalił oskarżony, po czy ponownie nabił ją narkotykiem i znowu wypalili ją po połowie.Po wypaleniu marihuany, jej resztę S. B. (1) schował do kieszeni kurtki i wrócili do A. Samochodem kierował oskarżony.Tam mężczyźni rozstali się. Po chwili oskarżony wsiadł za kierownicę samochodu i udał się do swojej dziewczyny do miejscowości G. gm. R..Był u niej około 1- 1,5 ha, po czym zadzwonił do niego ojciec informując, że w domu jest policja i poprosił, aby przyjechał.S. B. (1) wsiadł do samochodu i wrócił do domu.

Dowód: wyjaśnienia S. B. k. 17,68,88v,128v zeznania M. B. k.91v, 128v,P. M. k.102v, 128v,protokół przeszukania k.2-4

W tym czasie funkcjonariusze policji M. A. (1), S. C. i J. A. (1) w pokoju zajmowanym przez oskarżonego S. B. (1) ujawnili plastikowe pudełko i młynek metalowy z zawartością marihuany.Po ujawnieniu tego faktu, z miejscowości G. do domu samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) oskarżony, który przyznał, że znalezione środki narkotyczne należą do niego.W trakcie przeprowadzonego w tym samym dniu przeszukania ww samochodu, ujawniono zawiniątko sreberka z zawartością marihuany i szklaną fifkę z brunatno-brązowym nalotem. Łącznie w domu i w samochodzie znaleziono 3,29grama marihuany. W trakcie przejazdu do KPP O. S. B. (1) oświadczył, że kupił ją na własny użytek oraz, że palił ją w dniu dzisiejszym przed przyjazdem do domu.Badanie na zawartość środków narkotycznych w ślinie przy użyciu testera O. dało wynik pozytywny.W wyniku analizy pobranej do badania krwi stwierdzono związek chemiczny delta 9 - (...) w ilości 2,8 ng/ml.

Dowód: notatka urzędowa k.1, protokół przeszukania k.2-4, 9-10, protokół badania śliny k.8, protokół pobrania krwi k. 36,protokół oględzin k.13-14, wyjaśnienia S. B. k.17,68,88,128v, zeznania M. B. k.91v, 128v, M. A. k.98v,128v J. A. k. 98v-99, 128v, E. K. k.99,128v,sprawozdanie z badania krwi k.35, opinia nr (...), k.42 -46

W opinii sądowo-lekarskiej biegli z (...) w Ł. stwierdzili, że dla stężenia delta 9 - (...) we krwi równego 2,5 ng/ml lub wyższego, osoba znajduje się w stanie pod jej wpływem.W celu ustalenia wartości stężenia delta9 - (...) we krwi S. B. (1) w chwili jego zatrzymania można wykonać badania retrospektywne.Zgodnie z przyjętym w obliczeniach czasem połowicznego rozpadu delta 9 - (...) wynoszącym 2,8 godziny oraz po uwzględnieniu czasu eliminacji tej substancji z organizmu, jej stężenie we krwi S. B. (1) w chwili jego zatrzymania wynosiło około 5,2 ng/ml. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy stwierdza się, że stężenie delta9 - (...) w zakresie równym 2,5 ng/ml lub wyższym powoduje taką niesprawność organizmu, jak stężenie etanolu we krwi powyżej 0,5 promila.

Dowód: opinia sądowo-lekarska k.58-61

Opinia sporządzona przez biegłego z (...) w P. stanowi, że aktualny stan wiedzy nie pozwala na korektę retrospektywną (jak w przypadku alkoholu) wartości stężenia delta9 - (...) wynikającą z różnic czasowych pomiędzy zdarzeniem (3 lutego 2017 r. godz. 21.40 - 23.20) a pobraniem krwi 4 lutego 2017 r. godz.0.20.Stwierdzenie to nie wyklucza wskazania w przedmiotowej sprawie wysokiego prawdopodobieństwa występowania u oskarżonego w czasie zdarzenia wyższego stężenia delta 9 - (...) we krwi, aniżeli oznaczone. Aktualne zalecenia opiniodawcze w Polsce przyjmują, że zawartość delta9 - (...) dla krwi pełnej w zakresie 1-2,5 ng/ml oznacza stan po użyciu, zakres równy lub większy niż 2,5 ng/ml - stan pod wpływem tej substancji.Poziom we krwi S. B. (1) w stężeniu 2,8 ng/ml przekroczył wartość graniczną i tym samym potwierdza stan pod wpływem środka odurzającego, w jakim znajdował się oskarżony w czasie zbliżonym do zdarzenia.Równocześnie należy podkreślić, że powyższe upośledzenie sprawności psychomotorycznej kierowcy odpowiada stanowi nietrzeźwości, jakie porównywalnie wywołuje stężenie alkoholu we krwi równe 0,5 promila Dowód: opinia k.110-114

S. B. (1) ma 21 lat, wykształcenie zawodowe, jest kucharzem, odbywa staż w restauracji uzyskując dochód w kwocie ok.1.000 zł.Jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, nie był karany Dowód: karta karna k. 21, dane osobopoznawcze k.33, 128v W postępowaniu przygotowawczym S. B. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami faktycznymi - wyjaśnienia s.B. k.17, 68

Przed sądem oskarżony zmienił stanowisko przyznając się do dwóch pierwszych z zarzucanych mu czynów, do trzeciego nie. Przyznał, że prowadził auto, ale chciałby, aby było to wykroczenie, a nie przestępstwo.

- wyjaśnienia s.B. k.88v, 128v Sąd zważył,co następuje:

Bezspornym w sprawie jest, że S. B. (1) w swoim miejscu zamieszkania oraz w samochodzie posiadał narkotyki w postaci marihuany o łącznej wadze 3,29 grama. Przyznaje to sam oskarżony, a jego wyjaśnienia w tym zakresie potwierdzają funkcjonariusze policji, którzy środki te w trakcie przeszukań znaleźli, a także nieosobowe dowody w postaci notatki urzędowej, protokołów przeszukania i oględzin. Wątpliwości nie budzi również fakt, iż S. B. (1) udzielił nieodpłatnie P. M. (1) co najmniej dwukrotnie marihuany, co wynika z wyjaśnień oskarżonego oraz korespondujących z nimi zeznań P. M. (1). Niewątpliwym też jest, że S. B. (1) kierował samochodem mając we krwi tę substancję psychotropową, o czym świadczą zeznania policjantów, protokoły badania śliny oraz krwi.Oskarżony przyznał się również do tego, kwestionując jednak fakt znajdowania się w tym czasie pod wpływem marihuany i prezentując stanowisko, że jej stężenie we krwi świadczy o tym, że znajdował się on jedynie po jej użyciu.W tym zakresie sąd nie dał jednak wiary oskarżonemu, uznając, że stanowi ono przyjętą przez oskarżonego linię obrony mającą doprowadzić do umniejszenia jego odpowiedzialności poprzez zakwalifikowanie tego czynu jako wykroczenia, nie zaś przestępstwa. Zważyć należy, że w sprawie wydane zostały dwie opinie toksykologiczne. Biegli P. P. i E. D. z (...) w Ł. dopuszczając możliwość przeprowadzenia badań retrospektywnych obliczyli, że stężenie substancji odurzającej we krwi S. B. (1) w chwili zatrzymania wynosiło około 5,2 ng/ml.Biegły R. W. z (...) w P. stwierdził, że aktualny stan wiedzy nie daje możliwości poczynienia obliczeń retrospektywnych, nie wykluczył jednak w przedmiotowej sprawie wysokiego prawdopodobieństwa występowania u oskarżonego w czasie zdarzenia wyższego stężenia substancji odurzającej we krwi, aniżeli oznaczone.

Jakkolwiek opinie prezentują odmienne stanowisko co do możliwości ustalenia w drodze badań retrospektywnych stężenia substancji narkotycznej we krwi kierowcy w czasie jego zatrzymania (zdarzenia), to autorzy obu opinii są zgodni co do tego, że zawartość delta9 - (...) we krwi równa 2,5 ng/ml lub wyższa od tej wartości,wskazuje na stan pod jej wpływem.

Mając na uwadze powyższe,Sąd uznał, że skoro poziom tej substancji we krwi oskarżonego wynosił 2,8 ng/ml, to zgodnie z wnioskami obu opinii ewidentnie przekroczył tę wartość graniczną, co w konsekwencji oznacza, że oskarżony był pod wpływem, a nie po użyciu marihuany. Przyjmując opcję korzystniejszą dla oskarżonego, wedle której obliczenia retrospektywne mogą budzić wątpliwości, sąd przyjął, że stężenie delta 9 - (...) we krwi oskarżonego wynosiło co najmniej 2, 8 ng/ml, a nie 5,2 ng/ml i w tym zakresie zmienił opis czynu.

Poczynione przez Sąd w sprawie ustalenia faktyczne jednoznacznie wykazały, że oskarżony S. B. (3):

I. w dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...) gm. G., woj. (...) oraz w użytkowanym pojeździe marki F. (...) wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci marihuany w ilości 3,29 grama,

II. w tym samym dniu w m-ci B. gm. G., woj. (...) wbrew przepisom ustawy udzielił nieodpłatnie, co najmniej dwukrotnie P. M. (1) porcję środka odurzającego w postaci marihuany w lufce gotowej do wypalenia, przy czym podczas przepisywania zarzutu aktu oskarżenia na skutek oczywistej omyłki wpisano, że była to amfetamina

III. w dniu 03.02. 2017 r. w m-ci A., gm. G., woj. (...) będąc pod wpływem substancji psychotropowej w postaci co najmniej 2,8 ng/ml delta9 - (...) prowadził samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym S. B. (3) zachowaniem opisanym w punkcie I naruszył przepis art. 62 ust. 1ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Polegało ono na niezgodnym z ustawą posiadaniu środka odurzającego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Zachowanie oskarżonego opisane w punkcie II wypełniło znamiona przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który przewiduje penalizację zachowania sprawcy, który udziela innej osobie środka odurzającego.

Prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego oskarżony wyczerpał treść art. 178a § 1 k.k., który stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Wymierzając kary za poszczególne czyny Sąd baczył, aby ich dolegliwość nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, a nadto by uwzględniała stopień społecznej ich szkodliwości.

Na korzyść oskarżonego należało uwzględnić przyznanie się do winy, młody wiek oskarżonego i jego dotychczasową niekaralność. Sąd nie dopatrzył się w sprawie okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego i wymierzył S. B. (1):

- za czyny I i II na podstawie odpowiednio art. 62 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu w obu wypadkach art. 37a k.k. kary grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł,

- za czyn III na podstawie art. 178a § 1 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. kary wymierzone za poszczególne czyny, Sąd połączył i wymierzył oskarżonemu S. B. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł.Oskarżony jest sprawcą młodocianym w rozumieniu ar. 115 § 10 k.k. Zgodnie zaś z art. 54 k.k. wymierzając karę młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

Przepis art. 63 § 1 k.k. uzasadniał zaliczenie na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny okresu zatrzymania w sprawie od 3 lutego 2017 r. godz. 21.40 do dnia 4 lutego 2017 r. godz. 22.30, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równoważny jest dwóm stawkom dziennym grzywny.

Rozstrzygnięcie o dowodach rzeczowych znajduje odzwierciedlenie w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. sąd zobligowany był orzec wobec oskarżonego w oparciu o przepisy:

- art. 42 par.2 k.k. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres minimalnie 3 lat i w takim wymiarze ten środek orzekł uznając, że będzie on wystarczający, aby wdrożyć oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Na podstawie art. 63 par.4 k.k. na poczet tego środka sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 24 kwietnia 2017 r.

- art. 43a par.2 k.k. świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimalnej 5.000 złotych

Na podstawie art. 624 k.p.k. i art. 17.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (jt. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa, tytułem częściowych kosztów postępowania w sprawie kwotę 1.800 złotych i zwolnił go od opłaty uznając, iż uiszczenie kosztów procesu w pełnym zakresie byłoby z uwagi na jego sytuację finansową zbyt uciążliwe.

Sygn. akt II K 292/17

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2017 r. w miejscu swojego zamieszkania tj. (...), gm. G. oskarżony S. B. (1) poinformował P. M. (1), że posiada marihuanę i zaproponował mu jej zapalenie.Kolega zgodził się i obaj samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) należącym do ojca oskarżonego pojechali za miejscowość B..Tam na polnej drodze, około godziny 18.00 S. B. (1) nabił fifkę marihuaną i poczęstował P. M. (1), który wypalił połowę jej zawartości.Resztę wypalił oskarżony, po czy ponownie nabił ją narkotykiem i znowu wypalili ją po połowie.Po wypaleniu marihuany, jej resztę S. B. (1) schował do kieszeni kurtki i wrócili do A. Samochodem kierował oskarżony.Tam mężczyźni rozstali się. Po chwili oskarżony wsiadł za kierownicę samochodu i udał się do swojej dziewczyny do miejscowości G. gm. R..Był u niej około 1- 1,5 ha, po czym zadzwonił do niego ojciec informując, że w domu jest policja i poprosił, aby przyjechał.S. B. (1) wsiadł do samochodu i wrócił do domu.

Dowód: wyjaśnienia S. B. k. 17,68,88v,128v zeznania M. B. k.91v, 128v,P. M. k.102v, 128v,protokół przeszukania k.2-4

W tym czasie funkcjonariusze policji M. A. (1), S. C. i J. A. (1) w pokoju zajmowanym przez oskarżonego S. B. (1) ujawnili plastikowe pudełko i młynek metalowy z zawartością marihuany.Po ujawnieniu tego faktu, z miejscowości G. do domu samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) oskarżony, który przyznał, że znalezione środki narkotyczne należą do niego.W trakcie przeprowadzonego w tym samym dniu przeszukania ww samochodu, ujawniono zawiniątko sreberka z zawartością marihuany i szklaną fifkę z brunatno-brązowym nalotem. Łącznie w domu i w samochodzie znaleziono 3,29grama marihuany. W trakcie przejazdu do KPP O. S. B. (1) oświadczył, że kupił ją na własny użytek oraz, że palił ją w dniu dzisiejszym przed przyjazdem do domu.Badanie na zawartość środków narkotycznych w ślinie przy użyciu testera O. dało wynik pozytywny.W wyniku analizy pobranej do badania krwi stwierdzono związek chemiczny delta 9 - (...) w ilości 2,8 ng/ml.

Dowód: notatka urzędowa k.1, protokół przeszukania k.2-4, 9-10, protokół badania śliny k.8, protokół pobrania krwi k. 36,protokół oględzin k.13-14, wyjaśnienia S. B. k.17,68,88,128v, zeznania M. B. k.91v, 128v, M. A. k.98v,128v J. A. k. 98v-99, 128v, E. K. k.99,128v,sprawozdanie z badania krwi k.35, opinia nr (...), k.42 -46

W opinii sądowo-lekarskiej biegli z (...) w Ł. stwierdzili, że dla stężenia delta 9 - (...) we krwi równego 2,5 ng/ml lub wyższego, osoba znajduje się w stanie pod jej wpływem.W celu ustalenia wartości stężenia delta9 - (...) we krwi S. B. (1) w chwili jego zatrzymania można wykonać badania retrospektywne.Zgodnie z przyjętym w obliczeniach czasem połowicznego rozpadu delta 9 - (...) wynoszącym 2,8 godziny oraz po uwzględnieniu czasu eliminacji tej substancji z organizmu, jej stężenie we krwi S. B. (1) w chwili jego zatrzymania wynosiło około 5,2 ng/ml. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy stwierdza się, że stężenie delta9 - (...) w zakresie równym 2,5 ng/ml lub wyższym powoduje taką niesprawność organizmu, jak stężenie etanolu we krwi powyżej 0,5 promila.

Dowód: opinia sądowo-lekarska k.58-61

Opinia sporządzona przez biegłego z (...) w P. stanowi, że aktualny stan wiedzy nie pozwala na korektę retrospektywną (jak w przypadku alkoholu) wartości stężenia delta9 - (...) wynikającą z różnic czasowych pomiędzy zdarzeniem (3 lutego 2017 r. godz. 21.40 - 23.20) a pobraniem krwi 4 lutego 2017 r. godz.0.20.Stwierdzenie to nie wyklucza wskazania w przedmiotowej sprawie wysokiego prawdopodobieństwa występowania u oskarżonego w czasie zdarzenia wyższego stężenia delta 9 - (...) we krwi, aniżeli oznaczone. Aktualne zalecenia opiniodawcze w Polsce przyjmują, że zawartość delta9 - (...) dla krwi pełnej w zakresie 1-2,5 ng/ml oznacza stan po użyciu, zakres równy lub większy niż 2,5 ng/ml - stan pod wpływem tej substancji.Poziom we krwi S. B. (1) w stężeniu 2,8 ng/ml przekroczył wartość graniczną i tym samym potwierdza stan pod wpływem środka odurzającego, w jakim znajdował się oskarżony w czasie zbliżonym do zdarzenia.Równocześnie należy podkreślić, że powyższe upośledzenie sprawności psychomotorycznej kierowcy odpowiada stanowi nietrzeźwości, jakie porównywalnie wywołuje stężenie alkoholu we krwi równe 0,5 promila Dowód: opinia k.110-114

S. B. (1) ma 21 lat, wykształcenie zawodowe, jest kucharzem, odbywa staż w restauracji uzyskując dochód w kwocie ok.1.000 zł.Jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, nie był karany Dowód: karta karna k. 21, dane osobopoznawcze k.33, 128v W postępowaniu przygotowawczym S. B. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami faktycznymi - wyjaśnienia s.B. k.17, 68

Przed sądem oskarżony zmienił stanowisko przyznając się do dwóch pierwszych z zarzucanych mu czynów, do trzeciego nie. Przyznał, że prowadził auto, ale chciałby, aby było to wykroczenie, a nie przestępstwo.

- wyjaśnienia s.B. k.88v, 128v

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył,co następuje:

Bezspornym w sprawie jest, że S. B. (1) w swoim miejscu zamieszkania oraz w samochodzie posiadał narkotyki w postaci marihuany o łącznej wadze 3,29 grama. Przyznaje to sam oskarżony, a jego wyjaśnienia w tym zakresie potwierdzają funkcjonariusze policji, którzy środki te w trakcie przeszukań znaleźli, a także nieosobowe dowody w postaci notatki urzędowej, protokołów przeszukania i oględzin. Wątpliwości nie budzi również fakt, iż S. B. (1) udzielił nieodpłatnie P. M. (1) co najmniej dwukrotnie marihuany, co wynika z wyjaśnień oskarżonego oraz korespondujących z nimi zeznań P. M. (1). Niewątpliwym też jest, że S. B. (1) kierował samochodem mając we krwi tę substancję psychotropową, o czym świadczą zeznania policjantów, protokoły badania śliny oraz krwi.Oskarżony przyznał się również do tego, kwestionując jednak fakt znajdowania się w tym czasie pod wpływem marihuany i prezentując stanowisko, że jej stężenie we krwi świadczy o tym, że znajdował się on jedynie po jej użyciu.W tym zakresie sąd nie dał jednak wiary oskarżonemu, uznając, że stanowi ono przyjętą przez oskarżonego linię obrony mającą doprowadzić do umniejszenia jego odpowiedzialności poprzez zakwalifikowanie tego czynu jako wykroczenia, nie zaś przestępstwa. Zważyć należy, że w sprawie wydane zostały dwie opinie toksykologiczne. Biegli P. P. i E. D. z (...) w Ł. dopuszczając możliwość przeprowadzenia badań retrospektywnych obliczyli, że stężenie substancji odurzającej we krwi S. B. (1) w chwili zatrzymania wynosiło około 5,2 ng/ml.Biegły R. W. z (...) w P. stwierdził, że aktualny stan wiedzy nie daje możliwości poczynienia obliczeń retrospektywnych, nie wykluczył jednak w przedmiotowej sprawie wysokiego prawdopodobieństwa występowania u oskarżonego w czasie zdarzenia wyższego stężenia substancji odurzającej we krwi, aniżeli oznaczone.

Jakkolwiek opinie prezentują odmienne stanowisko co do możliwości ustalenia w drodze badań retrospektywnych stężenia substancji narkotycznej we krwi kierowcy w czasie jego zatrzymania (zdarzenia), to autorzy obu opinii są zgodni co do tego, że zawartość delta9 - (...) we krwi równa 2,5 ng/ml lub wyższa od tej wartości,wskazuje na stan pod jej wpływem.

Mając na uwadze powyższe,Sąd uznał, że skoro poziom tej substancji we krwi oskarżonego wynosił 2,8 ng/ml, to zgodnie z wnioskami obu opinii ewidentnie przekroczył tę wartość graniczną, co w konsekwencji oznacza, że oskarżony był pod wpływem, a nie po użyciu marihuany. Przyjmując opcję korzystniejszą dla oskarżonego, wedle której obliczenia retrospektywne mogą budzić wątpliwości, sąd przyjął, że stężenie delta 9 - (...) we krwi oskarżonego wynosiło co najmniej 2, 8 ng/ml, a nie 5,2 ng/ml i w tym zakresie zmienił opis czynu.

Poczynione przez Sąd w sprawie ustalenia faktyczne jednoznacznie wykazały, że oskarżony S. B. (3):

I. w dniu 3 lutego 2017 r. w m-ci (...) gm. G., woj. (...) oraz w użytkowanym pojeździe marki F. (...) wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci marihuany w ilości 3,29 grama,

II. w tym samym dniu w m-ci B. gm. G., woj. (...) wbrew przepisom ustawy udzielił nieodpłatnie, co najmniej dwukrotnie P. M. (1) porcję środka odurzającego w postaci marihuany w lufce gotowej do wypalenia, przy czym podczas przepisywania zarzutu aktu oskarżenia na skutek oczywistej omyłki wpisano, że była to amfetamina

III. w dniu 03.02. 2017 r. w m-ci A., gm. G., woj. (...) będąc pod wpływem substancji psychotropowej w postaci co najmniej 2,8 ng/ml delta9 - (...) prowadził samochód osobowy marki F. (...) o nr rej. (...) w ruchu lądowym S. B. (3) zachowaniem opisanym w punkcie I naruszył przepis art. 62 ust. 1ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Polegało ono na niezgodnym z ustawą posiadaniu środka odurzającego wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Zachowanie oskarżonego opisane w punkcie II wypełniło znamiona przestępstwa z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który przewiduje penalizację zachowania sprawcy, który udziela innej osobie środka odurzającego.

Prowadząc pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego oskarżony wyczerpał treść art. 178a § 1 k.k., który stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Wymierzając kary za poszczególne czyny Sąd baczył, aby ich dolegliwość nie przekraczała stopnia winy oskarżonego, a nadto by uwzględniała stopień społecznej ich szkodliwości.

Na korzyść oskarżonego należało uwzględnić przyznanie się do winy, młody wiek oskarżonego i jego dotychczasową niekaralność. Sąd nie dopatrzył się w sprawie okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonego i wymierzył S. B. (1):

- za czyny I i II na podstawie odpowiednio art. 62 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy zastosowaniu w obu wypadkach art. 37a k.k. kary grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł,

- za czyn III na podstawie art. 178a § 1 k.k. karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł,

Na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 k.k. kary wymierzone za poszczególne czyny, Sąd połączył i wymierzył oskarżonemu S. B. (1) karę łączną grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę 10 zł.Oskarżony jest sprawcą młodocianym w rozumieniu ar. 115 § 10 k.k. Zgodnie zaś z art. 54 k.k. wymierzając karę młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.

Przepis art. 63 § 1 k.k. uzasadniał zaliczenie na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny okresu zatrzymania w sprawie od 3 lutego 2017 r. godz. 21.40 do dnia 4 lutego 2017 r. godz. 22.30, przyjmując że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równoważny jest dwóm stawkom dziennym grzywny.

Rozstrzygnięcie o dowodach rzeczowych znajduje odzwierciedlenie w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

W związku ze skazaniem za czyn z art. 178a § 1 k.k. sąd zobligowany był orzec wobec oskarżonego w oparciu o przepisy:

- art. 42 par.2 k.k. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres minimalnie 3 lat i w takim wymiarze ten środek orzekł uznając, że będzie on wystarczający, aby wdrożyć oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Na podstawie art. 63 par.4 k.k. na poczet tego środka sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 24 kwietnia 2017 r.

- art. 43a par.2 k.k. świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie minimalnej 5.000 złotych

Na podstawie art. 624 k.p.k. i art. 17.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (jt. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa, tytułem częściowych kosztów postępowania w sprawie kwotę 1.800 złotych i zwolnił go od opłaty uznając, iż uiszczenie kosztów procesu w pełnym zakresie byłoby z uwagi na jego sytuację finansową zbyt uciążliwe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.