II K 286/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3069987

Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 8 stycznia 2020 r. II K 286/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Kwiecień- Motylewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łowiczu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 5 września 2019 r., 29 października 2019 r., 28 listopada 2019 r., 10 grudnia 2019 r., 30 grudnia 2019 r., sprawy:

1. M. W. zd. R., córki R. i G. zd. Kapusta, urodz. (...) w D. oskarżonej o to, że: 1. w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu D. O., E. P. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady,

- tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

2. w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) wraz z D. O. przedłożyła w Banku Spółdzielczym w S. Oddział w Ł. poświadczający nieprawdę dokument mający istotne znaczenie prawne w postaci protokołu z zebrania (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło i uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym to protokole zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady,

- tj. o czyn z art. 273 k.k.

2. D. O., syna J. i D. zd. K., urodz. (...) w Ż., oskarżonego o to, że: 1. w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., E. P. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady,

- tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

2. w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) wraz z M. W. przedłożył w Banku Spółdzielczym w S. Oddział w Ł. poświadczający nieprawdę dokument mający istotne znaczenie prawne w postaci protokołu z zebrania (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło i uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym to protokole zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady,

- tj. o czyn z art. 273 k.k.

3. E. S. zd. W., córki H. i H. zd. W., urodz. (...) w Ł. oskarżonej o to, że: w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., D. O. oraz E. P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady,

- tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

4. E. P., zd. C., córki H. i B. zd. B., urodz. (...) w Ł. oskarżonej o to, że: w bliżej nieokreślonym czasie nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., D. O. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, - tj. o czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

Orzeka:

I.oskarżoną M. W. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w punkcie 1 aktu oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 271 § 1 i 3 k.k. i za to, z mocy art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza oskarżonej karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych; II. oskarżoną M. W. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w punkcie 2 aktu oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 273 k.k. i za to, z mocy art. 273 k.k. wymierza oskarżonej kare grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

III.na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonej M. W. kary grzywny łączy i jako jedną łączną wymierza jej karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

IV. oskarżonego D. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 271 § 1 i 3 k.k. i za to, z mocy art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

V. oskarżonego D. O. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 273 k.k. i za to, z mocy art. 273 k.k. wymierza oskarżonemu karę grzywny w wymiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

VI.na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone wobec oskarżonego D. O. kary grzywny łączy i jako jedną łączną wymierza mu karę 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

VII. oskarżoną E. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 271 § 1i3 k.k. i za to, z mocy art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza oskarżonej karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

VIII. oskarżoną E. P. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyczerpującego dyspozycję art. 271 § 1i3 k.k. i za to, z mocy art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. wymierza oskarżonej karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

IX. zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem zwrotu kosztów sądowych: od oskarżonych M. W. i D. O. kwoty po 746,50 (siedemset czterdzieści sześć 50/100) złotych, zaś od oskarżonych E. S. i E. P. kwoty po 646,50 (sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych;

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 286/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. W.

D. O.

E. S.

E. P.

Oskarżonej M. W. przypisano czyn polegający na tym, że: w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z D. O., E. P. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł., w dniu 25 kwietnia 2018 r. poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k. oraz polegający na tym, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) wraz z D. O. przedłożyła w Banku Spółdzielczym w S. Oddział w Ł. poświadczający nieprawdę dokument mający istotne znaczenie prawne w postaci protokołu z zebrania (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło i uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym to protokole zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 273 k.k.

Oskarżonemu D. O. przypisano czyn polegający na tym, że: w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., E. P. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł., w dniu 25 kwietnia 2018 r. poświadczył w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k. oraz polegający na tym, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) wraz z M. W. przedłożył w Banku Spółdzielczym w S. Oddział w Ł. poświadczający nieprawdę dokument mający istotne znaczenie prawne w postaci protokołu z zebrania (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło i uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym to protokole zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 273 k.k.

Oskarżonej E. S. przypisano czyn polegający na tym, że w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., D. O. oraz E. P., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r. poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

Oskarżonej E. P. przypisano czyn polegający na tym, że w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w dniu 26 kwietnia 2018 r. w Ł., woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z M. W., D. O. oraz E. S., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu w postaci protokołu (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. z dnia 25 kwietnia 2018 r. poświadczyła w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne w postaci odbycia zebrania (...) i podjęcia uchwały zmieniającej osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem Banku Spółdzielczego w S. Oddział w Ł., na którym protokole ponadto zostały podrobione przez nieustalonych sprawców podpisy dwóch członków ww. Rady, tj. Ł. S. i J. W. oraz pieczątka ww. Rady, tj. czyn z art. 271 § 1 i 3 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżeni M. W., D. O., E. S. i E. P. byli członkami (...) działającej przy Szkole Podstawowej w Ł., przy czym M. W. pełniła funkcje przewodniczącej. Działanie (...) regulował Regulamin Rady (...), zawierający m.in. zapis dotyczący tryby podejmowania uchwał przez ten organ, jak również wzór pieczątki, którą posługiwała się (...). (...) korzystała również z rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w S. o/w Ł.; do konta były upoważnione M. W. i dyrektor szkoły M. Z. W dniach 17-18 kwietnia 2018 r. do dyrektor szkoły zadzwoniła M. W., która poinformowała, że ma być organizowana przez nauczycielkę języka angielskiego M. J. wycieczka do Francji, zaś dostęp do konta (...) jest niezbędny dla umożliwienia ewentualnym sponsorom dokonywania wpłat środków finansowych z przeznaczeniem na przedmiotowy wyjazd. M. Z. uznała, iż organizowanej wycieczki nie można uznać za "wycieczka szkolną" i odmówiła dostępu do konta, bez stosownej uchwały (...) w tym zakresie. Z tego powodu oskarżeni podjęli działania zmierzające do zmiany osób upoważnionych do konta bankowego (...) w taki sposób, aby był on możliwy z pominięciem M. Z. W dniu 26 kwietnia 2018 r. w (...) w Ł., którego M. W. jest dyrektorem, został sporządzony przez E. S., jako protokolanta, protokół zebrania (...) w dniu 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło. W trakcie tego zebrania, jak wynika z protokołu, doszło do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany osób upoważnionych do rachunku bankowego. Osobami uprawnionymi mieli zostać M. W., D. O., E. P. Na protokole tym oskarżeni złożyli swoje podpisy, jak również na protokole widnieją dwa podpisy członków (...), J. W. i Ł. S., którzy podpisów tych nie złożyli. Podpisy te zostały nakreślone przez nieustalone osoby. Na protokole tym, została również naniesiona pieczątka, która nie jest zgodna ze wzorem pieczątki (...), wskazanym w Regulaminie Rady (...). Następnie, tak sporządzony dokument został w dniu 26 kwietnia 2018 r. przedłożony w Banku Spółdzielczym o/w Ł. przez M. W. i D. O. w celu rozpoczęcia formalności zmierzających do zmiany osób upoważnionych do rachunku bankowego (...). Tego dnia również E. S. naniosła na przedmiotowym protokole zapis dotyczący ilości podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym. O zaistnieniu powyższej sytuacji M. Z. dowiedziała się w trakcie spotkania z dyrektorem Banku Spółdzielczego, podczas którego został jej okazany przedmiotowy protokół. M. Z. skontaktowała się z pozostałym członkami (...) oraz J. W. i Ł. S., w wyniku czego ustaliła, iż przedmiotowe zebranie nie odbyło się,a ww. podpisów na protokole nie składali. Powyższe okoliczności były powodem złożenia przez M. Z. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Regulamin Rady (...) zeznania świadka M. Z. protokół zebrania opinia grafologiczna zeznania świadka J. W. zeznania świadka Ł. S. wyjaśnienia oskarżonej E. S. wyjaśnienia oskarżonej M. W. wyjaśnienia oskarżonego D. O. wyjaśnienia oskarżonej E. P.

Regulamin Rady (...), k. 3-10 zeznania świadka M. Z.,

k.12v-13;266v-270 protokół zebrania, k.79 opinia grafologiczna, k.97-123 zeznania świadka J. W., k. 28v;261-261v zeznania świadka Ł. S., k.59v-60; 261v wyjaśnienia oskarżonej E. S., k. 144;258v-259 wyjaśnienia oskarżonej M. W., k. 192-193;255-257 wyjaśnienia oskarżonego D. O., k. 151, 162;257v-258 wyjaśnienia oskarżonej E. P., k. 200;259v-260

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania świadka M. Z.,k12v-13;266v-270 zeznania świadka J. W., k. 28v;261-261v zeznania świadka Ł. S., k.59v-60; 261v zeznania świadka B. P., k. 287v-288v zeznania świadka M. J., k.271-271v zeznania świadka M. G., k.272 zeznania świadka R. M., k.272v opinia grafologiczna, k.97-123

Zeznania wskazanych świadków stanowią istotne źródło dowodowe w zakresie, w jakim przyczyniły się do dokonania ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie. Świadek M. Z. zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i przed Sądem złożyła obszerne, spójne zeznania, w których opisywała, w jakich okolicznościach doszło do ujawnienia działań oskarżonych. Podniosła, iż to ona wraz z oskarżoną M. W. była upoważniona do dysponowania rachunkiem bankowym (...). Świadek przyznała także, iż oskarżona W. zwracała się do niej w sprawie możliwości zorganizowania przez nauczycielkę M. J. wycieczki do Francji, w której mieliby uczestniczyć uczniowie szkoły, jak również umożliwienia w zakresie sponsorowania tej wycieczki, skorzystania z konta bankowego (...). Oskarżona wskazała powody, dla których - jako dyrektor szkoły - nie wszczęła procedury związanej z zakwalifikowaniem przedmiotowego wyjazdu jako wycieczki szkolnej. Ta z kolei decyzja dała asumpt do działania oskarżonych polegających za dokonaniu zmiany osób upoważnionych do rachunku bankowego (...). Świadek Z. wskazała również, iż fakt złożenia stosownych dokumentów w tym zakresie do banku potwierdził jego dyrektor R. M. oraz, jakie poczyniła kroki w momencie, w którym dowiedziała się o działaniu oskarżonych w zakresie, w jakim ustaliła, że nie doszło do zebrania członków (...) w dniu 25 kwietnia 2018 r., a zwłaszcza, iż członkowie tejże Rady, tj. J. W. i Ł. S. nie złożyli podpisu na protokole z zebrania (...). W tym zakresie zeznania świadka M. Z. pozostają w spójności z zeznaniami świadków J. W. i Ł. S. Świadkowie zeznali, że o ile wiedzieli o inicjatywie związanej ze zmianą osób upoważnionych do rachunku bankowego, ponieważ kontaktowała się z nimi oskarżona W., to zanegowali, aby składali podpisy na protokole zebrania z dnia 25 kwietnia 2018 r. Twierdzenia świadków w tym zakresie zostały potwierdzone opinią biegłego grafologa. Z opinii tej wynika, iż podpisy złożone na protokole zebrania (...) z dnia 25 kwietnia 2018 r. o treści (...) nie jest autentycznym podpisem Ł. S., zaś o treści (...) nie został nakreślony przez J. W. Jednocześnie biegła ustaliła, iż podpis o treści (...) nie został nakreślony przez oskarżonych ani też Ł. S. W ocenie Sądu brak jest podstaw do kwestionowania ustaleń biegłego - zresztą nie czyniła tego żadna ze stron. Opinia jest jasna i w pełni odpowiada na postawioną tezę dowodową. Wydając przedmiotową opinie biegła wskazała, jakie metody zostały przez nią wykorzystania do dokonania przedmiotowych badań.

Z zeznań świadków M. G., pracownika Banku Spółdzielczego w Ł. i R. M. wynika, iż faktycznie oskarżeni W. i (...) byli w banku, aby złożyć protokół zawierający uchwałę o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem bankowym. Świadek M. potwierdził z kolei fakt rozmowy z M. Z. po tym, jak przedmiotowy protokół został złożony w banku. Tym samym R. M. potwierdził złożone w tym zakresie przez M. Z. zeznania. Z kolei świadek M. J., to nauczycielka, która zajmowała się organizowaniem wyjazdu na wycieczkę do Francji. Świadek posiadała wiedzę w zakresie, w jakim (...) chciała udostępnienia konta bankowego do umożliwiania wpłat sponsorom na sfinansowanie wyjazdu. Świadek potwierdziła również, iż M. Z. nie zgodziła się na to, aby wycieczka ta miała charakter wycieczki szkolnej i aby została zorganizowana na "własna rękę". Z kolei świadek B. P. przedstawiła czynności jakie wykonywała w ramach powierzonych jej obowiązków, ale również wskazała, jakie działania podejmowała w związku z działalnością (...). Świadek wskazała, iż dokumenty związane z działaniem Rady znajdowały się w sekretariacie, zaś pieczątka Rady albo w szufladzie biurka albo w kasie pancernej wraz z innymi pieczątkami. Członkowie (...) mieli dostęp do dokumentów i pieczątki. Fakt ten jest istotny w kontekście wyjaśnień składanych przez m.in. oskarżoną M. W., z których wynikało, że wyrobienie nowej pieczątki było spowodowane brakiem dostępu do niej, pozostającej w dyspozycji szkoły.

Brak jest podstaw do kwestionowania pozostałych dowodów-nieosobowych zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania. Dokumenty te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i nie były kwestionowane przez strony postępowania.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia oskarżonej M. W. wyjaśnienia oskarżonego D. O. wyjaśnienia oskarżonej E. S. wyjaśnienia oskarżonej E. P. zeznania świadka M. S., zeznania świadka A. Ż.,

Oskarżeni w swoich wyjaśnieniach nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów, ale nie kwestionowali, iż podjęli działania w celu zmiany osób upoważnionych do dysponowania kontem (...). W zakresie, w jakim byli zaangażowani w przedmiotowe przedsięwzięcie opisali w nim swój udział. Oskarżona E. S. przyznała, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. sporządziła protokół zebrania z dnia 25 kwietnia 2018 r., które faktycznie się nie odbyło; na przedmiotowym protokole złożyła podpis w miejscu protokolanta oraz drugi podpis pod pieczątką. Oskarżona przyznała, iż udała się do banku, aby - zgodnie z sugestią pracownika-uściślić treść przedmiotowego protokołu poprzez wskazanie ilości osób których podpisy są wystarczające do dysponowania rachunkiem bankowym. Z kolei oskarżona E. P. wyjaśniła, iż jej rola ograniczyła się do złożenia podpisu na protokole. Obie oskarżone przyznały, iż wiedziały, w jakim celu podejmowane są te działania, były zorientowane, że dotyczą organizowania wycieczki do Francji, na który to wyjazd w ramach wycieczki szkolnej nie chciała zgodzić się dyrektor szkoły. Oskarżona S., ale też pośrednio E. P. i D. O. jako inicjatora przedsięwzięcia wskazywali M. W. Nie można odmówić racji oskarżonym w tym zakresie. M. W. była przewodnicząca (...), była też - wspólnie z M. Z. upoważniona do dysponowania rachunkiem bankowym. W swoich wyjaśnieniach oskarżona szeroko rozwodziła się w kwestii konfliktu z dyrektor szkoły, u podłoża którego miały leżeć kwestie również natury politycznej (obojętne z punktu widzenia ustaleń Sądu) i brak porozumienia w zakresie organizacji przedmiotowego wyjazdu skutkującego brakiem możliwości wpływu środków od sponsorów na kontro (...) z przeznaczeniem na tenże właśnie wyjazd. Oskarżona wskazywała również na brak możliwości dostępu do dokumentów i pieczątki (...), ale też podnosiła - podobnie jak pozostali oskarżeni, iż faktycznie nigdy nie były sporządzane protokoły z zebrań (...) w czasie, kiedy one się odbywały, zaś członkowie Rady byli "łapani" telefonicznie celem dokonywania ustaleń w ramach działalności Rady. Ten sam sposób postępowania oskarżeni przyjęli zatem i tym razem. Oskarżona W. dzwoniła do członków (...) celem informowania o podjętych przez nią decyzjach w zakresie zmiany osób upoważnionych do konta. Jednakże (...) winna działać zgodnie z Regulaminem, w którym znajduje się m.in. zapis o procedurze związanej z podejmowaniem uchwał i wzór pieczątki, którą miała posługiwać się (...). Twierdzenia oskarżonych, iż została wyrobiona nowa pieczątka, bowiem nie mogli dysponować pieczątką znajdująca się w posiadaniu szkoły nie zasługuje na wiarę, w świetle zeznań świadka P. Świadek ten zeznała, iż nie było trudności związanych z dostępem zarówno do dokumentacji związane z działaniem (...), jak dostępem do pieczątki. W ocenie Sądy wyrobienie nowej pieczątki i użycie jej na przedmiotowym protokole było podyktowane tym, aby M. Z. nie powzięła wiedzy o działaniach oskarżonych. Nie była wcześniej informowana o zamiarze zmiany osób upoważnionych do rachunku bankowego (będąc przecież jedną z tych osób), wszystkie działania członków Rady podejmowane były poza nią. Nie miały one przy tym charakteru spontanicznego. Oskarżony (...), na co dzień pracownik banku, zasięgnął informacji co do procedury związanej ze zmianą dysponentów konta, została wyrobiona nowa pieczątka (w tym zakresie między wyjaśnieniami oskarżonych (...) zachodzi sprzeczność co do osoby mającej wykonać tę czynność - oskarżeni obciążają się wzajemnie). Wreszcie oskarżeni W. i (...) złożyli przedmiotowy dokument do Banku Spółdzielczego w Ł. W ocenie Sądu podpisy o treści (...) i (...) musiały zostać naniesione wówczas, gdy dokument ten był w posiadaniu M. W. D. (...) złożyli podpisy na tym protokole w dalszej kolejności wówczas, gdy dokument ten już fizycznie znajdował się w Banku Spółdzielczym. Podpisy te bez wątpienia są sfałszowane, nakreślone przez nieznane osoby. Jak już wcześniej wspomniano, oskarżeni nie przyznali się do dokonania zarzucanych im czynów, jednocześnie przecież obejmując swoja świadomością poszczególne etapy całego przedsięwzięcia, w tym stworzenia protokołu i wywołania określonego skutku prawnego w postaci zmiany osób upoważnionych do dysponowania kontem (...). Tym samym, zdaniem Sądu wyjaśnienia oskarżonych traktować należy jako realizację przyjętej linii obrony.

Na wiarę zasługują zeznania świadków A. Ż. i M. S. Jednakże zeznania te nie zawierają informacji na tyle istotnych, aby stały się podstawą do czynienia przez Sad ustaleń faktycznych.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU w ty

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I-VIII

M. W.: art. 271 § 3 k.k., art. 273 k.k.

D. O.: art. 271 § 3 k.k., art. 273 k.k.

E. S.: art. 271 § 3 k.k.

E. P.: art. 273 § 1 k.k.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W art. 271 k.k. określony został typ czynu zabronionego zwany "fałszem intelektualnym", który polega na poświadczeniu w dokumencie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Przestępstwo z art. 271 k.k. może dotyczyć zarówno dokumentu urzędowego, jak i prywatnego. Istotne jest jedynie, aby poświadczenie nieprawdy dotyczyło okoliczności, która ma znaczenie prawne. Definicja dokumentu przestawiona w art. 115 § 14 k.k. ma szerokie znaczenie wyrażające się stwierdzeniem, że dokumentem jest każdy przedmiot, z którymi jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności o potencjalnym znaczeniu prawnym. Dokument taki musi rodzić nie tylko określone jego treścią i zakresem działania skutki prawne miedzy stronami czynności prawnej, ale wykraczać powodowanymi jego skutkami prawnymi "na zewnątrz". W realiach niniejszej sprawy, oskarżeni działali w (...) przy Szkole Podstawowej w Ł. Działanie Rady było uregulowane stosownymi zapisami w Statucie Szkoły i Regulaminie Rady (...). Ten ostatni dokument zawiera również tryb powoływania zarządu i komisji rewizyjnej (...), jak również tryb podejmowania uchwał przez (...). Przedmiotowy Regulamin zawiera również wzór pieczątki, która posługuje się (...). Przewodniczącą (...) była oskarżona M. W., oskarżona E. S. pełniła funkcje protokolanta, oskarżona E. P. pełniła funkcję członka komisji rewizyjnej, zaś oskarżony D. O. był członkiem (...). Ww. oskarżeni działając wspólnie i w porozumieniu sporządzili dokument w postaci protokołu z zebrania (...), które faktycznie się nie odbyło, zawierający uchwałę dotyczącą zmiany osób upoważnionych do konta (...). Następnie dokument taki oskarżeni W. i (...) przedłożyli w Banku Spółdzielczym w Ł. Dodatkowo, dokument ten zawierał treści w postaci podrobionych podpisów dwóch członków (...), tj. Ł. S. i J. W., jak również opatrzony został pieczątką o treści niezgodnej z wzorem znajdującym się w Regulaminie Rady (...). Tym samym oskarżeni W. i (...) dopuścili się czynu z art. 273 k.k. Odpowiedzialności z art. 273 k.k. podlega bowiem m.in. ten, kto używa dokumentu uprzednio sfałszowanego. Nie budzi wątpliwości, iż oskarżeni działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zmiana osób upoważnionych do dysponowania kontem bankowym (...), z pominięciem dyrektora szkoły, miało bowiem na celu pozyskanie finansów m.in. na wycieczkę szkolną organizowaną przez nauczycielkę języka angielskiego. Tym samym, działaniem swoim oskarżeni wyczerpali również dyspozycję art. 271 § 3 k.k. Wskazać należy, iż działanie w celu osiągniecia korzyści majątkowej, to nie tylko korzyść dla sprawcy, ale również dla innej osoby. Korzyść majątkowa wreszcie nie stanowi skutku zachowania sprawcy. Dla przyjęcia kwalifikacji z art. 271 § 3 k.k. konieczne jest, aby osiągnięcie korzyści majątkowej (lub osobistej) było celem, nie zaś skutkiem zachowania sprawcy (wyrok SA we Wrocławiu z dnia 31.01.18, IIAKa 276-17,L.) Tym samym nie może stanowić okoliczności ekskulpujacej oskarżonych fakt, iż dzieci żadnego z oskarżonych nie wzięło udziału w przedmiotowej wycieczce.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. W.

D. O.

E. S.

E. P.

I-VIII

Za współmierne do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonym Sąd uznał kary grzywny, które wymierzył odpowiednio na podstawie art. 271 § 3 k.k. (przy zastosowaniu art. 37a k.k. umożliwiającym wymierzeni samoistnej kary grzywny za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat) oraz na podstawie art. 273 k.k. Wymierzone wobec oskarżonych kary pozwolą na osiągnięcie wobec oskarżonych wszystkich swoich zadań zwłaszcza w aspekcie wychowawczo-zapobiegawczych i czynić będzie poczuciu sprawiedliwości. Nadto jest wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Oskarżeni prowadzą ustabilizowany tryb życia, nie byli dotychczas karany. W ocenie Sądu zachowania oskarżonych będące przedmiotem niniejszego postępowania mają charakter incydentalny. Wobec powyższych ustaleń, Sąd uznał za właściwe orzeczenie:

- w stosunku do oskarżonej M. W. za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 271 § 1 i 3 karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka; za czyn wyczerpujący dyspozycje art. 273 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka oraz orzeczenie łącznej kary grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych stawka;

- w stosunku do oskarżonego D. O. za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 271 § 1 i 3 karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka; za czyn wyczerpujący dyspozycje art. 273 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka oraz orzeczenie łącznej kary grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 złotych stawka;

- w stosunku do oskarżonej E. S. za czyn wyczerpujący dyspozycje art. 271 § 1 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka;

- w stosunku do oskarżonej E. P. za czyn wyczerpujący dyspozycje art. 271 § 1 i 3 k.k. karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 złotych stawka;

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IX

Przyjmując za podstawę treść art. 627 k.p.k. Sąd w całości obciążył oskarżonych kosztami sądowymi, na które składają się koszty postępowania i opłaty od wymierzonych kar. Tym samym Sąd zasądził na rzecz Skarbu Państwa od oskarżonych M. W. i D. O. kwoty po 746,50 złotych, zaś od oskarżonych E. S. i E. P. kwoty po 646,50 złotych.

6. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.