Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2624445

Wyrok
Sądu Rejonowego w Mrągowie
z dnia 11 października 2018 r.
II K 274/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Raszkiewicz.

Przy udziale Prokuratora Prok. Rej. Ewy Nowickiej.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. sprawy

W. Ż. syna L. i K. z domu D.,

ur. (...) w P., oskarżonego o to, że:

W dniu 11 maja 2018 r. w miejscowości M., gmina P., prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd marki R. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości kolejno: 1,08 mg/I, 0,96 mg/I, 0,92 mg/I, 0,99 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

ORZEKA:

I. Oskarżonego W. Ż. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. Na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k., art. 71 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 2 (dwóch), wymierza mu nadto grzywnę w rozmiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

III. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat, z zaliczeniem na podstawie art. 63 § 4 k.k. okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 11 maja 2018 r.;

IV. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 170 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

UZASADNIENIE w trybie art. 424 § 3 k.p.k.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Oskarżony W. Ż. został uznany za winnego tego, że w dniu 11 maja 2018 r. w m. M., gm. P. prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd marki R. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości kolejno: 1,08 mg/I, 0,96 mg/I, 0,92 mg/I, 0,99 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.

Oskarżony W. Ż. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i jednocześnie wyraził zgodę na uznanie jego winy i skazanie za popełniony występek w sposób określony na k. 26 akt sprawy (d. wyjaśnienia oskarżonego k. 23). W świetle zgromadzonego materiału dowodowego okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Prokurator w niniejszej sprawie złożył wniosek o skazanie oskarżonego (k. 71). Wniosek o skazanie oskarżony złożył na k. 26.

Istnieje przesłanka prowadzenia postępowania w trybie konsensualnym - art. 335 § 1 k.p.k. Strona została pouczona o możliwości zaznajomienia się z aktami (art. 335 § 3 k.p.k.). Wyznaczono posiedzenie - art. 339 § 1 pkt 3a k.p.k. Prokurator stawił się na posiedzenie osobiście, a oskarżony, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie stawił się na nie.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę uznając go za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazał go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 2 (dwóch) oraz na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek, ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych, która to grzywna jest adekwatna do jego stosunków majątkowych. Omyłkowo, przy powoływaniu podstawy zawieszenia wykonania orzeczonej wobec skazanego kary pozbawienia wolności, Sąd błędnie powołał art. 70 § 1 pkt 1 k.k., podczas gdy winien powołać jedynie art. 70 § 1 k.k.

Nadto orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat, z zaliczeniem na podstawie art. 63 § 4 k.k. okresu zatrzymania prawa jazdy. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądzono nadto od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

O kosztach sądowych orzeczono jak w punkcie V wyroku, na podstawie art. 627 k.p.k. zgodnie z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.p.k.

Wymierzona oskarżonemu kara została orzeczona zgodnie z wnioskiem oskarżyciela publicznego uzyskanym w trybie konsensusu z oskarżonym (k. 26, 71).

W tym stanie rzeczy, należy uznać, że wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności oraz grzywna jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu mu zarzucanego, stopnia zawinienia, sposobu działania, motywów i pobudek, a orzeczona grzywna adekwatna do jego stosunków majątkowych. Orzeczona kara spełni cele kary w tym, przede wszystkim, cel wychowawczy.

Orzeczona kara nie wykracza poza ustawowy wymiar kary w chwili popełnienia czynu. Jej wysokość limitowana jest także oświadczeniami woli Prokuratora, jak i oskarżonego W. Ż., skoro Sąd w niniejszej sprawie stosował tryb postępowania zgodny z treścią art. 335 § 1 k.p.k.

Dlatego orzeczono jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.