II K 271/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088504

Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. II K 271/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Monika Zmysłowska-Sołowiej.

Przy udziale Prokuratora; Anny Tondery-Wolińskiej.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2019 r., 17 kwietnia 2019 r., 16.05.2019, 9 lipca 2019 r. 10 września 2019 r., 6 listopada 2019 r. 20 grudnia 2019 r. 03.02.2020, 18.06.2020, 28 lipca 2020 r., 7 sierpnia 2020 r. sprawy z oskarżenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legionowie, przeciwko K. J. zd. D. c. J. I K. zd. M. urodzonej (...) w S. oskarżonej o to, że:

1. W okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 17 października 2016 r. w L. woj. (...) pełniąc funkcje publiczną dyrektora Zespołu Szkół nr (...) w L. uzależniła wykonanie czynności służbowej polegającej na przyznaniu wicedyrektorowi B. N. (1) i wicedyrektorA. M. nagrody od otrzymania korzyści majątkowej w ten sposób, że w zamian za przyznanie w.w pracownikom nagród w zwiększonej kwocie zażądała przekazania jej części przyznanych z tego tytułu pieniędzy a następnie po podjęciu decyzji o przyznaniu nagród w kwocie po 2550 złotych brutto dla każdej z ww. osób poleciła dokonanie na rachunki bankowe B. N. (2) i A. M. przelewu w kwotach po 1777,36 zł netto i przyjęła od podległych jej pracowników korzyść majątkowa w łącznej kwocie 1184,90 złotych tj. o czyn z art. 228 § 4k.k. w zw. z art. 228 § 1 w zb. z art. 11 § 2 k.k.

2. W okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 13 października 2015 r. w L. woj. (...) pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr (...) przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że z naruszeniem treści przepisów § 14 Uchwały nr (...) Rady Miasta L. z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę L. podjęła decyzję o przyznaniu sobie nagrody Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 1050 złotych brutto a następnie poleciła dokonanie przelewu pieniędzy w kwocie 731,51 złotych netto z tytułu powyższej nagrody na swój rachunek bankowy działając tym samym na szkodę interesu publicznego tj. 231 § 1k.k.

3. W dniu 3 czerwca 2016 r. w L. woj. (...) pełniąc funkcję dyrektora zespołu szkół nr 3 przekroczyła swoje uprawnienia w ten sposób, że dostarczyła J. K. zatrudnionej na stanowisku kierownika gospodarczego paragon o numerze (...) ze sklepu firmy (...) w L. przy ul. (...) na kwotę 205,92 zł dokumentujący zakup zdjęć na potrzeby szkoły z uroczystości wymiany międzynarodowej, (...) i Dnia Dziecka do kroniki szkolenej a następnie poleciła dokonanie przelewu na swój rachunek bankowy środków pieniędzy wynikających z powyższego rachunku i pomimo otrzymania wymienionych pieniędzy we wskazanej kwocie nie dostarczyła przedmiotowych zdjęć do placówki działając tym na szkodę interesu publicznego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1k.k. orzeka:

1. Oskarżoną K. J. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w pkt 1 a/o czynu i za to na podstawie art. 228 § 4k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. skazuje ją na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

2. na podstawie art. 45 § 1k.k orzeka przepadek osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie 1184,90 złotych;

3. Oskarżoną K. J. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w pkt 2 a/o czynu i za to na podstawie art. 231 § 1k.k. skazuje ją na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

4. Oskarżoną K. J. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej w pkt 3 a/o czynu przyjmując, że oskarżona dostarczyła T. M. zatrudnionej na stanowisku kierownika gospodarczego paragon o numerze (...) ze sklepu firmy (...) w L. przy ul. (...) na kwotę 205,92 zł dokumentujący zakup zdjęć na potrzeby szkoły z uroczystości wymiany międzynarodowej, Święta Szkoły i Dnia Dziecka do kroniki szkolnej a następnie poleciła dokonanie przelewu na swój rachunek bankowy środków pieniędzy wynikających z powyższego rachunku i za to na podstawie art. 231 § 1k.k. skazuje ją na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

5. Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1k.k. w zw. z art. 4 § 1k.k. wymierzone kary pozbawienia wolności łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

6. Na podstawie art. 69 § 1k.k. w zw. z art. 70 § 1k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat;

7. Na podstawie art. 72 § 1 pkt1 k.k. w okresie próby zobowiązuje oskarżoną do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

8. Na podstawie art. 41 § 1k.k. orzeka zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych na okres 3 (trzech) lat;

9. Na podstawie art. 46 § 1k.k. zobowiązuje oskarżoną do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Gminy L. kwoty 731,51 (siedemset trzydzieści jeden 51/100) złotych oraz na rzecz Zespołu Szkół nr (...) w L. kwoty 205,92 (dwieście pięć 92/100) złotych;

10. Na podstawie art. 73 § 1k.k. w okresie próby oddaje oskarżoną pod dozór kuratora sądowego;

11. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych w tym 180 złotych tytułem opłaty.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.