II K 253/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2758180

Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 29 listopada 2019 r. II K 253/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Marek Raszkiewicz.

w obecności prokuratora Prok. Rej. Piotr Machula.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny po rozpoznaniu dnia 23/10/2019 r., 27/11/2019 r. sprawy

C. S. syna C. i I. z domu K.,

ur. (...) w M., oskarżonego o to, że:

W dniu 14 maja 2019 r. w M. naruszył czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, małoletniego J. S. (1) poprzez uderzanie go pięściami po całym ciele, czym spowodował u wymienionego obrażenia w postaci powierzchownego urazu głowy, powierzchniowego urazu nosa, przy czym czyn ten miał charakter chuligański,

tj. o przestępstwo z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

ORZEKA:

I. Oskarżonego C. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą w opisie, iż przed słowem " pięściami" dodać słowo " rękoma i" i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności;

II. Na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k., art. 72 § 1 pkt 6a k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, a nadto zobowiązuje go do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych - programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy;

III. Na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego J. S. (1) w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej J. S. (2) kwotę 3135,20 złotych (trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu wydatków;

V. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego 120 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd ustalił, co następuje:

C. S., syn C. i I. z domu K., ur. (...) w M.,

w dniu 14 maja 2019 r. w M. naruszył czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni, małoletniego J. S. (1) poprzez uderzanie go pięściami po całym ciele, czym spowodował u wymienionego obrażenia w postaci powierzchownego urazu głowy, powierzchniowego urazu nosa, przy czym czyn ten miał charakter chuligański. Oskarżony w godzinach przedwieczornych udał się do sklepu sieci " biedronka " przy ulicy (...) w M. celem dokonania reklamacji opłaty za zakupy dokonane wcześniej przez jego córkę. Reklamacja został uznana. W trakcie tej czynności oskarżony był pobudzony, w sposób napastliwy komentował czynności kasjera i personelu sklepu. Przy kasach sąsiadujących powstały kolejki kupujących. W kolejce do drugiej kasy znajdował się 16 letni pokrzywdzony J. S. (1). Był on w towarzystwie 2 kolegów. Gdy znajdował się przy kasie skomentował on zachowanie oskarżonego związane z przebiegiem reklamacjo i jego zachowaniem. Pokrzywdzony wyszedł ze sklepu i chwile po tym ruszył za nim oskarżony. Oskarżony energicznym krokiem zbliżył się pokrzywdzonego. Gdy pokrzywdzony stał odwrócony do niego tyłem oraz pochylony nad rowerem wówczas oskarżony uderzył go ręką w okolice tyłu głowy. Następnie oskarżony atakując zepchnął pokrzywdzonego w okolicę szyby wystawowej i znajdował się w pozycji do zadania ciosu. Kolejno oskarżony wyprowadził cios pięścią w okolice twarzy pokrzywdzonego. Po tym doszło do wzajemnej szarpaniny. Oskarżony był odciągany przez świadka a pomiędzy niego i pokrzywdzonego wkraczał syn oskarżonego. Kolejno, Oskarżony atakując zadawał ciosy pięścią w okolice całego ciała pokrzywdzonego. Całość zdarzenia była objęta monitoringiem tak wewnątrz sklepu jak i monitoringiem zewnętrznym. Zdarzenie pobicia obejmuje czas około 25 sekund. W wyniku pobicia nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego - J. S. (1) trwające nie dłużej niż 7 dni i spowodowało u wymienionego obrażenia w postaci powierzchownego urazu głowy, powierzchniowego urazu nosa.

Stan faktyczny ustalony został w oparciu o zeznanie J. S. (1) k 84-86, J. S. (2) k 86-88, M. N. k 88 i 45, K. O. k 88- 90, 39-40, P. B. k.90, J. S. k. 91, n. O. k 99, W. L. k 100., dowodu z oględzin dokumentu zapisu monitoringu k. 102-103 oraz dowodów wykazanych w trybie art. 405 § 4 k.p.k. na k. 103.

Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśniał, że interweniował po wulgarnym stwierdzeniu pokrzywdzonego i na zewnątrz sklepu musnął ręką w tył jego głowy,. Wówczas pokrzywdzony miał się na niego rzucić a oskarżony podjął czynności obrony oraz by go uspokoić.

Sąd w całości nie daje wiary wyjaśnieniom oskarżonego. Wyjaśnienia te sprzeczne są, w części zdarzenia w sklepie, z zeznaniami świadków: J. S. (1) k 84-86, K. O. k 88- 90, 39-40, P. B. k.90, J. S. k 91, N. O. k 99, W. L. k 100. Sąd daje wiarę w tej części tym zeznaniom. Z treści ww. wynika, że to oskarżony od samego początku zdarzenia był pobudzony i agresywny wobec pracowników sklepu i to nawet w sytuacji niespornej i uwzględnienia jego reklamacji. Z tych zeznań nie wynika by to pokrzywdzony miał wulgarnie cokolwiek stwierdzać w sytuacji komentowania zachowania oskarżonego w sklepie. Sąd daje w wiarę tym zeznaniom i zeznaniom pokrzywdzonego, że nie używał słów wulgarnych będąc w sklepie. Dowody te są jasne i wzajemnie spójne. Natomiast sam przebieg zdarzenia przed sklepem zarejestrowany jest na filmie kamery numer 23. Trwa ono w około 25 sekund. Jest to dowód bezwpływowy i został on oceniony prze Sąd. Oskarżony w trakcie pobicia pokrzywdzonego jest agresywny, inicjujący bójkę, to on zadaje ciosy. Dowód ten w wiąże się z zeznaniami J. S. (1) k 84-86, P. B. k.90, J. S. k 91. oraz dowodem w postaci opinii lekarskiej, fotografii i protokołu oględzin.

Sąd ocenia wyjaśnienia oskarżonego jako przyjętą przez niego linię obrony mającą na celu pomniejszenie jego roli w zdarzeniu oraz jego odpowiedzialności. Zeznania świadka W. S. Sąd ocenia z ostrożnością zważywszy, że świadek ten jest synem oskarżonego. W ocenie Sądu zeznania te służą wsparciu linii obrony oskarżonego i wyjaśnień oskarżonego, którym Sąd nie dał wiary.

Sąd daje wiarę dowodem obiektywnym w tym dowodom z zapisu monitoringu, dowodom z dokumentów oraz opinii biegłego. Opinia biegłego jest jasna a wiedza biegłego z zakresu medycyny nie budzi wątpliwości. Zeznania J. S. (2) k 86-88, M. N. k 88 i 45 nie wnoszą istotnych okoliczności do opisu przebiegu zdarzenia. Są to świadkowie pośredni.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W tym stanie sprawy wina oskarżonego, umyślność działania oraz zamiar bezpośredni nie budzą wątpliwości Sądu. Swoim czynem wyczerpał on dyspozycję przestępstwa z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Kwalifikacja z art. 157 § 2 k.k. wynika wprost z zakresu zdefiniowanych przez biegłego obrażeń ciała. Oskarżony działał chuligańsko w rozumieniu art. 57a § 1kk. Umyślnego zamachu na zdrowie dokonał w miejscu publicznym, działał z oczywiście błahego powodu i okazał rażące lekceważenie porządku prawnego. Opis czynu tak zarzucanego i jak i przypisanego wyczerpuje znamiona czynu oskarżonego w kwalifikacji prawnej i opisie przyjętym przez Sąd.

Sąd orzekł: "I. Oskarżonego C. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tą zmianą w opisie, iż przed słowem "pięściami" dodać słowo "rękoma i" i za to na podstawie art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. skazuje go na karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności;

II. Na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k., art. 72 § 1 pkt 6a k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, a nadto zobowiązuje go do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych - programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy;

III. Na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego J. S. (1) w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

IV. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej J. S. (2) kwotę 3135,20 złotych (trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu wydatków;

V. Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego 120 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu."

Orzeczona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia, stopnia społecznej szkodliwości czynu jak i ujawnionych cech osobowych oskarżonego. Sąd przyjął, pomimo wskazania w karcie karnej karalności oskarżonego, jego niekaralność. Wynika to z oceny dokumentu ujawnionego w trybie art. 495 § 4kpk w sytuacji gdy grzywna orzeczona w tym wyroku wykonana była w dniu 26 06 2015 r. i brak jest orzeczonych innych kar i środków karnych. (zob. K. 75)

Sąd orzekł karę rodzajowo wolnościową-karę ograniczenia wolności. Dodatkowo jako środek probacji orzekł zobowiązania oskarżonego do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych - programie korekcyjno edukacyjnym dla sprawców przestępstw z użyciem przemocy. Konstatacja ta wynika z oceny zachowania oskarżonego, tak przed samym zdarzeniem jak i jest związana z zachowaniem chuligańskim, skierowanym wobec nieletniego. W sposób oczywisty oskarżony miał problemy z powtrzymaniem zachowań agresywnych i przejawia łatwość w podejmowaniu decyzji co do użyciu przemocy.

Orzeczono obligatoryjną nawiązkę adekwatna do stopnia zawinienia i stopnia społecznej szkodliwości czynu.

O kosztach orzeczono jak w wyroku w pkt IV i V.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.