II K 239/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2613526

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2018 r. II K 239/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Morycz.

Przy udziale Prokuratora (...).

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy (...) s. (...) i (...) zd. (...) ur. (...) w (...) skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w dniu 15 października 1996 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz grzywny na podstawie art. 33 § 2 k.k. w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych każda; w dniu (...) wydano postanowienie, w którym zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; w dniu 25 maja 2005 r. wydano postanowienie, w którym warunkowo zwolniono go z odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności z okresem próby do dnia 25 maja 2007 r.; kara została wykonana;

2.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k., popełniony w dniu 4 kwietnia 2014 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat; w dniu 12 kwietnia 2017 r. wydano postanowienie, w którym zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

3.

(...) w W. (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...) za czyny z art. 197 § 1 k.k. - popełniony w dniu 27 grudnia 2014 r., art. 207 § 1 k.k. - popełniony w okresie od (...) do dnia (...), art. 190 § 1 k.k. - popełniony w dniu 23 stycznia 2014 r., art. 282 k.k. - popełniony w dniu (...) oraz art. 288 § 1 k.k. - popełniony w dniu (...), za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 3 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

4.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k., popełniony w dniu 22 maja 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; kara nie została wykonana;

5.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 7 września 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie; kara została wykonana;

6.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara nie została wykonana - w czasie jej wykonywania popełniono czyn w sprawie o sygn. akt (...);

7.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 28 sierpnia 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara nie została wykonana;

8.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyny z art. 244 k.k. - popełniony w dniu 11 maja 2017 r. oraz art. 244 k.k. - popełniony w dniu 8 czerwca 2017 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku; kara nie została wykonana;

9.

(...) (...) z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt (...), za czyny z art. 193 k.k. - popełniony w dniu 28 października 2017 r. oraz art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - popełniony w dniu 28 października 2017 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

orzeka

I.

kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2, 3, 4, 7, 8 i 9 łączy i na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k., art. 87 § 1 k.k. wymierza skazanemu (...) karę łączną 6 (sześciu) lat pozbawienia wolności, ustalając że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

II.

na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt (...) - wykonywania kary od dnia 26 stycznia 2015 r., godz. 13.30 do dnia 16 lutego 2016 r., godz. 12.35 i w sprawie o sygn. akt (...) - zatrzymania od dnia (...), godz. 9.50 do dnia (...), godz. 14.15 i czas pozbawienia wolności - wykonywania kary od dnia 8 grudnia 2017 r., godz. 13.30 do dnia (...);

III.

na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanym w punktach 1, 5 i 6;

IV.

na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu;

V.

na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych w całości, którymi obciąża Skarb Państwa.

Sygn. akt (...)

Uzasadnienie faktyczne

(...) został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

1.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 291 § 1 k.k., popełniony w dniu 15 października 1996 r., za który wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby oraz grzywny na podstawie art. 33 § 2 k.k. w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych każda; w dniu (...) wydano postanowienie, w którym zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; w dniu 25 maja 2005 r. wydano postanowienie, w którym warunkowo zwolniono go z odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności z okresem próby do dnia 25 maja 2007 r.; kara została wykonana;

2.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k., popełniony w dniu 4 kwietnia 2014 r., za który wymierzono mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat; w dniu 12 kwietnia 2017 r. wydano postanowienie, w którym zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

3.

(...) w W. (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...) za czyny z art. 197 § 1 k.k. - popełniony w dniu 27 grudnia 2014 r., art. 207 § 1 k.k. - popełniony w okresie od (...) do dnia (...), art. 190 § 1 k.k. - popełniony w dniu 23 stycznia 2014 r., art. 282 k.k. - popełniony w dniu (...) oraz art. 288 § 1 k.k. - popełniony w dniu (...), za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 3 miesięcy pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności i 6 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; kara nie została wykonana;

4.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k., popełniony w dniu 22 maja 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; kara nie została wykonana;

5.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 7 września 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie; kara została wykonana;

6.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 18 lipca 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara nie została wykonana - w czasie jej wykonywania popełniono czyn w sprawie o sygn. akt (...);

7.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyn z art. 244 k.k., popełniony w dniu 28 sierpnia 2016 r., za który wymierzono mu karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie; kara nie została wykonana;

8.

(...) (...) z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...), za czyny z art. 244 k.k. - popełniony w dniu 11 maja 2017 r. oraz art. 244 k.k. - popełniony w dniu 8 czerwca 2017 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 1 miesiąca pozbawienia wolności oraz 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; ponadto orzeczono wobec niego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku; kara nie została wykonana;

9.

(...) (...) z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie o sygn. akt (...), za czyny z art. 193 k.k. - popełniony w dniu 28 października 2017 r. oraz art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - popełniony w dniu 28 października 2017 r., za które wymierzono mu odpowiednio kary 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 miesięcy pozbawienia wolności, karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; kara nie została wykonana.

Skazany (...) ma (...) lata. (...). Z (...). Przed zatrzymaniem zamieszkiwał (...). Posiada wykształcenie (...). Jego wyuczony zawód to (...). Przebywając na wolności podejmował prace dorywcze, (...) (...). Przed osadzeniem (...), (...). (...). Jego postawę i zachowanie (...). (...). (...). (...). (...). (...). (...)

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie: opinii (k.67-72, 157-158), kart karnych (k.39-40, 62-63, 98-99, 151-152), informacji (k.55-58, 79-82, 159-160) oraz dokumentów, w szczególności wyroków i postanowień w postępowaniu wykonawczym znajdujących się w dołączonych aktach spraw o sygn. akt K 256/97, (...), (...), (...), (...), (...), (...), II K 506/17 i (...).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k., jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Jak natomiast wynika z § 2, podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Natomiast w myśl art. 569 § 1 k.p.k., jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji.

Biorąc pod uwagę, że wyroki opisane w punktach 3 - 9 uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015 r., zastosowano przepisy obowiązujące po tej dacie. Zdaniem Sądu, który rozpatrywał sytuację skazanego (...), zgodnie dyspozycją art. 4 § 1 k.k. są one względniejsze od poprzednich, stosowanych do dnia (...) Wówczas łączeniu podlegałyby kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 4-7. Ponadto kara orzeczona wyrokiem opisanym w punkcie 5 została już wykonana. Do wykonania pozostały zatem kary orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 4, 6 i 7.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, w ocenie Sądu warunki do objęcia karą łączną w ramach wyroku łącznego w oparciu o przepis art. 85 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 lipca 2015 r. spełniały kary pozbawienia wolności oraz ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2 (sygn. akt (...)), 3 (sygn. akt (...)), 4 (sygn. akt (...)), 6 (sygn. akt (...)), 7 (sygn. akt (...)), 8 (sygn. akt (...)) i 9 (sygn. akt (...)). Kary orzeczone w tych sprawach nie zostały wykonane i są karami podlegającymi łączeniu. Mając jednak na uwadze fakt, że w trakcie wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 6 (sygn. akt (...)) skazany dopuścił się popełnienia czynu, w której zapadł wyrok opisany w punkcie 9 (sygn. akt (...)), istnieje negatywna przesłanka określona w art. 85 § 3 k.k., która wyklucza połączenie kary ograniczenia wolności orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 6 i kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem opisanym w punkcie 9. Tym samym Sąd miał możliwość ukształtowania kary łącznej w oparciu o wyroki opisane w punktach 2, 3, 4, 6, 7 i 8 bądź wyroki opisane w punktach 2, 3, 4, 7, 8 i 9.

Skazanemu (...) wymierzono w nich karę 2 lat pozbawienia wolności (sygn. akt (...)), karę łączną 3 lat pozbawienia wolności (sygn. akt (...) karę łączną 3 lat pozbawienia wolności), karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt (...)), karę 6 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt (...)), karę 6 miesięcy ograniczenia wolności (sygn. akt (...)), karę 3 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt (...)) i karę 3 miesięcy pozbawienia wolności (sygn. akt (...)).

Jak wynika z treści art. 86 § 1 k.k., sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Tym samym Sąd mógł wymierzyć skazanemu (...) łącząc kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2, 3, 4, 6, 7 i 8 karę łączną od najwyższej z orzeczonych kar pozbawienia wolności (3 lata pozbawienia wolności) do ich sumy (6 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności) oraz łącząc kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punktach 2, 3, 4, 7, 8 i 9 karę łączną od najwyższej z orzeczonych kar pozbawienia wolności (3 lata pozbawienia wolności) do ich sumy (6 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności), gdzie 1 dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny 2 dniom kary ograniczenia wolności.

Sąd kształtując wymiar kary łącznej i dokonując wyboru które, kary połączyć zdecydował się połączyć kary orzeczone wyrokami opisanymi w sprawach 2, 3, 4, 7, 8 i 9, co nie jest dla skazanego mniej korzystne, gdyby węzeł kary łącznej objął wyroki opisane w punktach 2, 3, 4, 6, 7 i 8. W obu bowiem wypadkach Sąd miał możliwość wymierzenia kary łącznej w tych samych granicach, to jest od 3 lat pozbawienia wolności do 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Można powiedzieć wręcz przeciwnie, że Sąd orzekł z korzyścią dla skazanego (...). Gdyby bowiem ukształtować karę łączną uwzględniając karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie 6 (sygn. akt (...)), to obok kary łącznej pozbawienia wolności objętej wyrokiem łącznym skazany (...) musiałby odbyć jeszcze karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie 9 (sygn. akt (...)), a więc kolejną karę izolacyjną. Tymczasem obejmując węzłem kary łącznej karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie 9 (sygn. akt (...)), po wykonaniu kary łącznej pozbawienia wolności skazanemu pozostanie do wykonania kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem opisanym w punkcie 6 (sygn. akt (...)), a więc kara o charakterze wolnościowym, co będzie dla skazanego (...) okolicznością niewątpliwie korzystniejszą.

Wymierzając skazanemu (...) karę łączną Sąd stanął na stanowisku, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie było możliwości zastosowania wnioskowanej przez obrońcę pełnej absorpcji, skutkującej wymierzeniem mu kary łącznej 3 lat pozbawienia wolności. Dopuścił się on bowiem przestępstw z art. 177 § 1 k.k. w zb. z art. 178 § 1 k.k., art. 197 § 1 k.k., art. 207 § 1 k.k., art. 190 § 1 k.k., art. 282 k.k., art. 288 § 1 k.k., art. 178a § 4 k.k., art. 244 k.k., art. 244 k.k., art. 244 k.k., art. 244 k.k., art. 193 k.k. i z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Wprawdzie niektóre z nich były czynami podobnymi, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu i wymiarowi sprawiedliwości, które zostały popełnione w ciągu ponad 3 lat, a niektóre w stosunkowo krótkich odstępach czasu, jednak nie były to incydenty w życiu skazanego (...). Wręcz przeciwnie, przejawiał się w nich tryb jego życia oraz trwałość lekceważenia norm prawnych i społecznych. Jest on sprawcą niepoprawnym, który nie wyciągał żadnych wniosków z popełnianych przestępstw i regularnie wchodził w konflikt z prawem, mając świadomość konsekwencji takiego postępowania. Co istotne, oprócz tego popełnił także inne czyny, co wskazuje na powtarzalność naruszania przez niego porządku prawnego, zaś jednego z czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, gdzie na jego zachowanie nie wpłynęła również konieczność odbycia kary pozbawienia wolności.

Skazany (...) dopuścił się dużej ilości przestępstw, za które musi ponieść odpowiedzialność adekwatną do ich społecznej szkodliwości, której stopień jest bardzo wysoki. Wprawdzie jego zachowanie po osadzeniu zasadniczo oceniono pozytywnie, wskazując że nie sprawia żadnych problemów wychowawczych i podejmuje działania celem zmiany swojego życia, deklarując przy tym krytyczną postawę wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego postępowania, jednak zdaniem Sądu powinien ponieść konsekwencje swojego zachowania sprzecznego z porządkiem prawnym, a dopiero później rozpoczynać jego nowy rozdział. W ocenie Sądu jedynie kara łączna w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności, a więc o 3 miesiące krótsza od ich sumy, będzie adekwatną reakcją na czyny, których się dopuścił i zarazem szansą na zmianę jego postępowania w przyszłości. Choć takie orzeczenie jest bliskie wnioskowanej przez prokuratora pełnej kumulacji i dalekie od dochodzonej przez obrońcę pełnej absorpcji, to jest odpowiednie w realiach niniejszej sprawy.

Jednocześnie ustalono, że w pozostałym zakresie wskazane wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu, natomiast na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej kary łącznej 6 lat pozbawienia wolności zaliczeniu podlegał czas wykonywania kary w sprawie o sygn. (...) od dnia 26 stycznia 2015 r., godz. 13.30 do dnia 16 lutego 2016 r., godz. 12.35, czas pozbawienia wolności - zatrzymania w sprawie o sygn. akt (...) r. od dnia (...), godz. 9.50 do dnia (...), godz. 14.15 i czas pozbawienia wolności - wykonywania kary od dnia 8 grudnia 2017 r., godz. 13.30 do dnia (...), to jest do czasu wydania wyroku łącznego.

Ponadto, na podstawie art. 572 k.p.k., umorzono postępowanie w zakresie objęcia wyrokiem łącznym kar orzeczonych wyrokami opisanymi w punktach 1, 5 i 6.

Dodatkowo Sąd, na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k., zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. (...) kwotę 120 złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną skazanemu z urzędu. Wysokość przyznanego wynagrodzenia wynika z rozporządzenia w tym zakresie.

Na koniec Sąd, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., zwolnił skazanego (...) od kosztów sądowych w całości, którymi obciążył Skarb Państwa. Zważywszy na to, że jest pozbawiony wolności i nie uzyskuje żadnych dochodów, nie byłby w stanie uczynić zadość wyrokowi w tym zakresie.

Z tych wszystkich względów orzeczono jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.