Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2624444

Wyrok
Sądu Rejonowego w Mrągowie
z dnia 4 października 2018 r.
II K 213/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Raszkiewicz.

Przy udziale Prokuratora Prok. Rej. Adama Maurycego Popek.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. sprawy

A. G. syna A. i K. z domu J.,

ur. (...) w M., oskarżonego o to, że:

W dniu 23 marca 2018 r. w ruchu lądowym w M. na ulicy (...), będącej drogą publiczną, kierował samochodem marki A. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,63 mg/I - 1,69 mg/I - 1,25 mg/I - 1,17 mg/I - 1,23 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

ORZEKA:

I. Oskarżonego A. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tą zmianą w opisie czynu, iż zamiast ulicy (...) ustala, że czyn był popełniony na ulicy (...) oraz eliminuje z opisu czynu słowa " będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości" oraz kwalifikuje czyn z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu, skazuje go na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności;

II. Na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym;

III. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

IV. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie faktyczne

A. G. syna A. i K. z domu J.,

ur. (...) w M., stanął pod zarzutem, że: w dniu 23 marca 2018 r. w ruchu lądowym w M. na ulicy (...), będącej drogą publiczną, kierował samochodem marki A. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,63 mg/I - 1,69 mg/I - 1,25 mg/I - 1,17 mg/I - 1,23 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości,

tj. o przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.

Ustalenia Sądu są następujące:

W dniu 23 marca 2018 r. w ruchu lądowym w M. na ulicy (...), będącej drogą publiczną, oskarżony kierował samochodem marki A. o nr rej. (...), będąc w stanie nietrzeźwości o zawartości 1,63 mg/I - 1,69 mg/I - 1,25 mg/I - 1,17 mg/I - 1,23 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu. Oskarżony został zatrzymany i poddany kontroli na okoliczność stanu trzeźwości.

Powyższy stan faktyczny ustalony został w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego k 32-33, 12v, 18 v oraz dowody wnioskowane aktem oskarżenia do ujawnienia - ujawnione na k 33.

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że spożywał alkohol w postaci piwa i potem kierował samochodem. Okoliczności związane z opisanym stanem faktycznym i wyjaśnieniami oskarżonego nie budzą wątpliwości. Dowody są zbieżne i uzupełniają się.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Sąd uznał oskarżonego A. G. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tą zmianą w opisie czynu, iż zamiast ulicy (...) ustalił, że czyn był popełniony na ulicy (...) oraz wyeliminował z opisu czynu słowa " będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości" oraz zakwalifikował czyn z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu, skazał go na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności;

W kwestii przyjętej kwalifikacji czynu z art. 178a § 1 k.k. stanowisko Sądu jest następujące:

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 07 2017, sygn. IV K 31/17, Sąd ten zajął stanowisko, że " warunkiem poniesienia przez sprawcę czynu polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości surowszej odpowiedzialności, o jakiej jest mowa w § 4 art. 178a jest nie tylko.........., ale także ustalenie, iż dopuścił się tego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za to przestępstwo".

W niniejszej sprawie czyn ten obejmuje wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 19 03 2009 r., w sprawie II K 139/09 (k. 27-27v). Z adnotacji wyroku wynika, że oskarżony wykonał karę grzywny i wykonał do dnia 27 03 2012 r. środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (k.27v). Skazanie nie uległo zatarciu z uwagi na niewykonanie świadczenia pieniężnego (zob. dowód k. 28).

W zakresie opisanym wyżej, odnośnie znamion czynu z art. 178a § 4 k.k., przywołać należy utrwalone stanowisko doktryny wskazujące, w sposób nie budzący wątpliwości na łączne taktowanie wszystkich znamion opisanych w przepisie art. 178a § 4 k.k. i wskazujące, że znamię prowadzenia pojazdu mechanicznego tyczy się prowadzenia go w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego za przestępstwo. W tym wypadku Sąd orzekający przywołuje stanowisko z Komentarzy LEX do art. 178a § 1-4 k.k.: R. S.- teza 1., M. K. -teza 13-14, J. L.- teza 11.

Kwalifikacja czynu oskarżonego zatem winna być oparta o przepis art. 178a § 1kk. a nie art. 178a § 4 k.k.

Na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k., art. 35 § 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 25 (dwudziestu pięciu) godzin w stosunku miesięcznym.

Na podstawie art. 42 § 2 k.k. Sąd orzekł w stosunku do oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat.

Kolejno na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądził od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł (pięć tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

Orzeczona kara jak i środki karne są adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i stopnia zawinienia oskarżonego. Są adekwatne do jego osobowości i spełniać będą cele kary, w tym przede wszystkim w zakresie wychowawczym oraz zapobiegawczym. Za okoliczności obciążające Sąd przyjął:wysoką społeczną szkodliwość czynu, działanie w stanie nietrzeźwości oraz karalność oskarżonego. Za okoliczność łagodzącą Sąd przyjął okoliczność, że oskarżony przyznał się do jego popełnienia.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych w całości z uwagi na jego ubóstwo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.