Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2781255

Wyrok
Sądu Rejonowego w Legionowie
z dnia 25 listopada 2019 r.
II K 212/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Tomasz Kosiński.

w obecności oskarżyciela Prokuratora: Piotra Barczewskiego.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie II Wydział Karny po rozpoznaniu dnia 25 listopada 2019 r. na rozprawie w Legionowie sprawy:

A. M., s. K. i R. z d. Ś., ur. (...) w G. skazanego prawomocnie:

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 460/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 kwietnia 2017 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 107/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełniony w dniu 15 stycznia 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 181/18 z dnia 14 września 2018 r. za czyn z art. 164 § 2 k.k. popełniony w dniu 20 listopada 2017 r. na karę grzywny 150 stawek dziennych po 10 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 5 grudnia 2018 r. zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności;

4. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18 października 2018 r. połączono kary orzeczone wyrokami sygn. akt II K 460/17 opisanym w pkt 1 i sygn. akt II K 107/17 opisanym w pkt 2 i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany odbył tą karę pozbawienia wolności w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 21 listopada 2019 r.

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 546/17 z dnia 7 stycznia 2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 16 maja 2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 185/18 z dnia 11 marca 2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od dnia 19 grudnia 2017 r. do dnia 24 grudnia 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

orzeka:

1. Na podstawie art. 85 § 1, 2 i 3 k.k., art. 86 § 1 k.k. łączy kary pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wymienionym w pkt 5 i 6 i wymierza skazanemu A. M. karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

3. Na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

4. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego A. M. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 25 listopada 2019 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

A. M. została skazany następującymi wyrokami Sądów:

1. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 460/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 29 kwietnia 2017 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

2. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 107/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. za czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. popełniony w dniu 15 stycznia 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

3. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 181/18 z dnia 14 września 2018 r. za czyn z art. 164 § 2 k.k. popełniony w dniu 20 listopada 2017 r. na karę grzywny 150 stawek dziennych po 10 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 5 grudnia 2018 r. zamieniono karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności;

4. wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18 października 2018 r. połączono kary orzeczone wyrokami sygn. akt II K 460/17 opisanym w pkt 1 i sygn. akt II K 107/17 opisanym w pkt 2 i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany odbył tą karę pozbawienia wolności w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 21 listopada 2019 r.;

5. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 546/17 z dnia 7 stycznia 2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w dniu 16 maja 2017 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

6. wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 185/18 z dnia 11 marca 2019 r. za czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełniony w okresie od dnia 19 grudnia 2017 r. do dnia 24 grudnia 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd powyższy stan faktyczny ustalił na podstawie następujących dowodów: wniosku Dyrektora Zakładu Karnego (...) (k. 3), wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18 października 2018 r. (k. 6), karty karnej (k. 8-9 i k. 89-90), informacji o pobytach (k. 13-28 i k. 33-60), opinii o skazanym (k. 30-31 i k. 70-71) oraz wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 546/17 z dnia 7 stycznia 2019 r. i wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 185/18 z dnia 11 marca 2019 r.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kar łącznych.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Z treści art. 85 § 2 k.k. wynika iż podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w art. 85 § 1 k.k. Natomiast z treści art. 85 § 3 k.k. wynika że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Artykuł 85 § 1 k.k. określa przesłanki wymiaru kary łącznej w wyroku skazującym. Nastąpi to wówczas, gdy będzie miał miejsce realny zbieg przestępstw, dojdzie do przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za pozostające w zbiegu przestępstwa w jednym postępowaniu karnym oraz zostaną wymierzone co najmniej dwie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Za tym, że podstawę kary łącznej w dalszym ciągu stanowi wieloczynowy zbieg przestępstw przemawia chociażby treść np. art. 87, 88, 89 § 1i 1a czy 90 § 2 k.k. Przepisy te posługują się bowiem sformułowaniem "zbiegające się przestępstwa", które oznacza popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw. Zatem podstawa prowadząca do wymiaru kary łącznej może wynikać wyłącznie z popełnienia przez sprawcę wielu przestępstw stanowiących samoistną podstawę do odpowiedzialności karnej za przestępstwo. Orzeczenie kary łącznej ma charakter obligatoryjny i jest integralną częścią wymiaru kary. Jest orzekana wtedy, gdy zmaterializują się warunki określone w § 1, zaś kary zostaną wymierzone i będą podlegały wykonaniu oraz nie wystąpią okoliczności wynikające z § 3. Nie sposób więc twierdzić, że kara łączna jest orzekana zawsze w sytuacji, gdy temu samemu sprawcy przypisano odpowiedzialność za popełnienie dwóch lub więcej przestępstw i wymierzono za te przestępstwa kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Przepis art. 85 § 2 k.k. wskazuje, że podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1 komentowanego przepisu. Zatem kara łączna może być orzeczona na podstawie: kar jednostkowych orzeczonych za pozostające w zbiegu przestępstwa; kary łącznej i kar jednostkowych za pozostające w zbiegu przestępstwa albo kar łącznych orzeczonych za pozostające w zbiegu przestępstwa. Dodatkowe warunki wynikające z art. 85 § 2 k.k. wskazują, że kara łączna może być zbudowana na podstawie kar wymierzonych oraz podlegających wykonaniu w całości lub w części. Wymierzenie kar podlegających łączeniu może nastąpić w ramach jednego postępowania. Możliwe jest również orzeczenie ich temu samemu sprawcy za dwa lub więcej przestępstw w dwóch różnych postępowaniach, w których rozstrzygnięto o odpowiedzialności karnej sprawcy. W drugim z zarysowanych układów aktualizuje się potrzeba ustalenia, czy orzeczone różnymi wyrokami kary podlegają wykonaniu. Ten warunek ma zatem zastosowanie tylko do trybu orzekania kary łącznej w formie wyroku łącznego (art. 568a § 1 k.p.k.). Odnosi się on zarówno do kar jednostkowych, kary łącznej, kar łączonych oraz środków karnych orzeczonych za pozostające w wieloczynowym zbiegu przestępstwa. Podstawą wymiaru kary łącznej mogą być tylko kary, które zostały orzeczone przez sąd w wyroku skazującym, jako kary za pozostające w realnym zbiegu przestępstwa albo zostały orzeczone jako kara łączna. Warunku kary "wymierzonej" nie spełnia kara zarządzona jako kara zastępcza (por.m.in. wyroki SN: z 22 listopada 2005 r., V KK 129/05, LEX nr 164372; z 3 kwietnia 2006 r., V KK 487/05, OSNKW 2006, Nr 6, poz. 59) oraz kara zamieniona z pierwotnie orzeczonej kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na podstawie art. 75a § 1 k.k. Zakończenie wykonania kary należy interpretować zgodnie z przepisami kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, jak ustanie wszelkich konsekwencji związanych z wykonaniem kary. I tak np. w odniesieniu do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności przepisem rozstrzygający jest art. 82 k.k., który wskazuje koniec okresu 6 miesięcy od upływu okresu próby. Do tego momentu nie można uznać tej kary za wykonaną.

Ustalenie zakresu działania przesłanki negatywnej wymiaru kary łącznej określonej w art. 85 § 3 k.k. wymaga określenia momentu "rozpoczęcia" oraz "zakończenia" wykonywania innej kary podlegającej łączeniu. Niewątpliwe popełnienie kolejnego przestępstwa w tym przedziale czasowym aktualizuje przesłankę określoną w wyżej wskazanym przepisie. Momenty te przedstawiają się różnie dla poszczególnych rodzajów kar (tak Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, Opublikowano: WK 2016).

W dniu 7 marca 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego W. B. zgodnie z treścią § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniu tych czynności (Dz. U. z 2015 r. poz. 927 z późn. zm.) wskazał iż istnieją przesłanki o wydanie wyroku łącznego wobec skazanego A. M. (k. 3).

Skazany A. M. odbywa obecnie kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami wskazanymi w opinii o skazanym opisanymi w pkt 5 i 6 wyroku. Z opinii tej wynika iż skazany Z. M. obecnie odbywa karę 1 roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wymienionymi w pkt 5. Ponadto skazany A. M. w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 21 listopada 2019 r. odbył karę pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 561/18 z dnia 18 października 2018 r. którym połączono kary orzeczone wyrokami: sygn. akt II K 460/17 opisanym w pkt 1 i sygn. akt II K 107/17 opisanym w pkt 2 i orzeczono karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności (k. 70 - 71).

Na podstawie art. 85 § 1, 2 i 3 k.k., art. 86 § 1 k.k. Sąd połączy kary pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem wymienionym w pkt 5 i 6 i wymierzył skazanemu A. M. karę łączną 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. Sąd orzekł iż wyroki podlegające łączeniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

Na podstawie art. 572 k.p.k. Sąd w pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzył.

Skazany A. M. ma 65 lata, kawaler, nie ma nikogo na utrzymaniu. W warunkach izolacji więziennej zachowuje się przeciętnie, był 11 razy nagradzany, nie był karany dyscyplinarnie (opinia o skazanym - k. 30-32 i k. 70-71). Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady asperacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw, dokonanie ich mimo, że skazany był już wielokrotnie karany (k. 89-90).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona w pkt 1 wyroku.

Wskazać należy, że Sąd orzekł karę łączną pozbawienia wolności w pkt 1 wyroku na zasadach asperacji biorąc pod uwagę opinię o skazanym (k. 30-31 i k. 70-71) oraz wysokość i rodzaj kar wymierzonych skazanemu wyrokami opisanymi w pkt 5 i 6. Należy wskazać iż z opinii o skazanym wynika iż jego zachowanie w zakładzie karnym jest przeciętne (k. 30-31).

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił skazanego A. M. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę fakt iż odbywa on obecnie karę pozbawienia wolności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.