II K 203/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2668379

Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu z dnia 20 marca 2019 r. II K 203/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Mariusz Popławski.

Przy udziale Prokuratora -Sąd Rejonowy w Piszu II Wydział Karny po rozpoznaniu rozprawie w dniach 5 września, 16 października 2018 r. i 20 marca 2019 r. sprawy:

O. M. s. R. i E. z domu E. ur. (...) w P. oskarżonego o to, że:

I. w dniu 21 marca 2018 r. około godz. 11:00 na ul (...) w O., okręgu (...), dokonał uszkodzenia ciała G. M. w ten sposób, że uderzał go pięścią po twarzy, uderzał jego głową o chodnik, kopnął go nogą w twarz czym spowodował u niego obrażenia w postaci licznych złamań kości twarzoczaszki naruszając czynności narządów jego ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym działał publicznie, bez powodu okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego tj. o czyn z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

II. w dniu 7 grudnia 2018 r. około godz. 23:35 na trasie G. - O., DK (...) okręgu (...) prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy m-ki A. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości na poziomie 1,11 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli o sygn. akt IV K 662/08 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego ww. wyrokiem w związku ze skazaniem za przestępstwo tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

I. Oskarżonego O. M. w ramach czynu zarzuconego mu jako pierwszy uznaje za winnego tego, że w dniu 21 marca 2018 r. około godz. 11.00 w O. uderzył pięścią w twarz G. D. w wyniku czego pokrzywdzony upadł na ziemię, następnie kopnął go w głowę oraz chwycił pokrzywdzonego za kark i częściowo uniósł jego ciało i rzucił nim o chodnik w następstwie czego pokrzywdzony uderzył twarzą o twarde podłoże, czym spowodował u G. D. obrażenia ciała w postaci licznych złamań kości twarzoczaszki, które naruszyły czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, przy czym oskarżony działał publicznie z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. i za to na tej podstawie wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

II. Oskarżonego O. M. w ramach czynu zarzuconego mu jako drugi uznaje za winnego tego, że w dniu 7 grudnia 2017 r. na trasie G. - O. kierował samochodem osobowym m-ki A. (...) o nr rej. (...), czym nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli na mocy wyroku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie sygn. IV K 662/08 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i czyn ten kwalifikuje jako występek z art. 244 k.k. i za to na tej podstawie wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

III. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego O. M. kary i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

IV. Na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego O. M. nawiązkę w kwocie 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz pokrzywdzonego G. D.

V. Na podstawie art. 42 § 1a pkt 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego O. M. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat.

VI. Na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego O. M. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 21 marca 2018 r.

VII. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. Nr 49 poz. 223 z 1983 z późn. zm.) zwalnia oskarżonego O. M. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, przejmując je w całości na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.