II K 184/18 - Wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2767454

Wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie z dnia 15 czerwca 2018 r. II K 184/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Żmijewska,.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Goleniowie, Wydział II Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 7 czerwca 2018 r. sprawy:

G. B., syna K. i W. z domu P., urodzonego (...) w G., karanego, oskarżonego o to, że: w dniu 2 stycznia 2018 r. ok. godz. 20.10 na drodze publicznej w miejscowości P. na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym m-ki S. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,57 mg/I (tj. 1,19 promila alkoholu we krwi), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, na mocy wyroku Sądu sygn. akt VI K 178/04, tj. o czyn z art. 178a § 4 k.k.

I. uznaje oskarżonego G. B. za winnego tego, że w dniu 2 stycznia 2018 r. ok. godz. 20.10 na drodze publicznej w miejscowości P. na ul. (...) kierował pojazdem mechanicznym m-ki S. o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości odpowiadającemu stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,57 mg/I (tj. 1,19 promila alkoholu we krwi), będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie sygn. akt II K 382/07 tj. przestępstwa kwalifikowanego z art. 178a § 4 k.k. i za to przestępstwo na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierza mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 42 § 3 k.k. orzeka wobec oskarżonego G. B. dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

III. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych);

IV. na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych obciąża oskarżonego kosztami sądowymi w całości oraz wymierza mu opłatę w kwocie 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych)

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 stycznia 2018 r. około godziny 20.00 oskarżony G. B. spotkał się ze swoim znajomym pod sklepem spożywczym w G. na osiedlu (...). Rozmawiając z kolegą wypił 4 piwa o pojemności 0,5I każde. Gdy postanowił wrócić do domu wsiadł na swój motor marki S. o nr rej (...) i ruszył w drogę powrotną do miejscowości P.

Na drodze publicznej w miejscowości P. na ul. (...) został zatrzymany do kontroli przez patrol policji. Przeprowadzone na miejscu badanie analizatorem wydechu Alco-Sensor IV CM nr 068541 wykazało: o godz. 20.22 - 0,57 mg/I zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godz 20.41 - 0,59 m/I.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 10-11, 21-22, 39 protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu k.2 świadectwo wzorcowania k. 3

Oskarżony G. B. urodził się (...) w G. Jest (...), dzieci (...). Nie ma nikogo na utrzymaniu. Mieszka z rodzicami. Posiada wykształcenie (...). Zawód wyuczony - (...). W przeszłości był osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i utrzymywał się z prac dorywczych uzyskując dochód około 1000 zł miesięcznie. Obecnie pracuje uzyskując wynagrodzenie w kwocie około 2000 zł. Oskarżony był uprzednio karany sądownie:

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 14 kwietnia 2004 r. została mu wymierzona kara 1 miesiąca pozbawienia wolności za czyn kwalifikowany z art. 244 k.k.; kara została wykonana w okresie od 17 czerwca 2004 r. do 17 lipca 2004 r. - sygn. akt VI K 178/04

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 23 września 2004 r. z dna 23 września 2004 r. została mu wymierzona kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 4 lat próby za czyn kwalifikowany z art. 244k.k. w zw z art. 64 § 1k.k.; postanowieniem z dnia 2 stycznia 2008 r. sąd zarządził wykonanie warunkowo zawieszonej kary, kara została wykonana w okresie od 15 lutego 2008 r. do 15 sierpnia 2009 r. - sygn. akt VI K 379/04

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 11 września 2007 r. została mu wymierzona kara 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz 6 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a § 1k.k.; kara pozbawienia wolności została wykonania w okresie od 15 sierpnia 2009 r. do dnia 15 listopada 2009 r. - sygn kt II K 382/07

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 2 marca 2012 r. została mu wymierzona kara 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 157 § 1k.k.

Dowód: oświadczenie oskarżonego k. 10-10v karta karna k. 7, 13 dane osobo-poznawcze k. 12 odpisy wyroków: VI K 178/04, VI K 379/04, II K 382/07 k. 17, 18, 19

Słuchany na etapie postępowania przygotowawczego oskarżony (k. 10-11) oświadczył, iż przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach wskazał, iż w dniu 2 stycznia 2018 r. był w miejscowości H. Do H. pojechał około godz. 18.00 swoim skuterem marki S. o nr rej (...). Pod sklepem spotkał znajomego i postanowił wypić z nim piwo. W sumie wypił 4 piwa o pojemności 0,5 litra marki D. (...). Po wypiciu alkoholu postanowił wrócić do domu w miejscowości P. Czuł się dobrze, nie czuł się pijany, wiedział że nie powinien jechać tym skuterem, że jest pod wpływem alkoholu, ale nie miał jak inaczej dostać się do domu. Oskarżony oświadczył, że żałuje tego co się stało i zapewnia, że nigdy więcej się to nie powtórzy.

Słuchany ponownie po zmianie zarzutów (k. 21-22) oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i oświadczył, iż podtrzymuje uprzednio złożone wyjaśnienia. Wyraził wolę skorzystania z możliwości dobrowolnego poddania się karze bez przeprowadzania rozprawy i zgodził się aby została mu wymierzona kara 7 miesięcy pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, świadczenie pieniężne w wysokości 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Na posiedzeniu sądu w dniu 24 kwietnia 2018 r. oskarżony cofnął wniosek złożony w trybie art. 335 k.p.k. Słuchany przed Sądem na rozprawie wyjaśnił, iż przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu, żałuje tego co zrobił i postara się więcej tego nie robić. Tego dnia zostawiła go kobieta. Pokłócili się bo ona kazała mu iść na kurs prawa jazdy. Podtrzymał uprzednio złożone wyjaśnienia i przyznał, że z G. do P. jest około (...) i mógł wracać na piechotę.

Dowód: wyjaśnienia oskarżonego k. 10-11, 21-22, 39

Ustaleń faktycznych sąd dokonał na podstawie uznanych za wiarygodne wyjaśnień złożonych przez oskarżonego oraz dowodów dokumentarnych.

G. B. stanął pod zarzutem popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 178a § 4k.k.

Art. 178a § 4k.k. stanowi, iż jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przepis ten został dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227). Ustawodawca wprowadził nowy typ kwalifikowany, poprzez wskazanie trzech alternatywnie określonych znamion kwalifikujących.

- pierwsze z nich stanowi przypadek recydywy ogólnej jednorodnej - znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., niezależnie od tego, na jaką karę sprawca został skazany, czy była to kara bezwzględna, a jeśli tak - jaką część kary skazany odbył. Ustawodawca nie podaje tu żadnych terminów, a zatem należy przyjąć, iż sprawca czynu z art. 178a § 4 będzie ponosił taką zaostrzoną odpowiedzialność do momentu zatarcia poprzedniego skazania.

- drugim znamieniem przewidzianym przez ustawodawcę jest popełnienie jednego z trzech przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub takiego przestępstwa z części wojskowej kodeksu karnego, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Jest to rodzaj recydywy ogólnej niejednorodnej.

- kolejnym znamieniem jest popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

Z opisu czynu zawartego w akcie oskarżenia niniejszej sprawy wynika, iż w sprawie mamy do czynienia z pierwszym z wymienionych znamion kwalifikujących.

Na wstępie ustalić jednak należy, czy zachowanie oskarżonego wypełniło znamiona czynu z art. 178a § 1k.k.

Art. 178a. § 1 k.k. stanowi, iż kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości analizatorem wydechu w dniu 2 stycznia 2018 r. o godz. 20.22 i o godz. 20.41 wykazało obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie 0,57 mg/I oraz 0,59 mg/I co wskazywało, iż kierował on motorem znajdując się pod wpływem alkoholu, co negatywnie wpływa na sprawność psychofizyczną w rozumieniu art. 178a § 1 k.k, a tym samym swym zachowaniem wypełnił znamiona opisanego w ww. artykule przestępstwa.

Jak wynika natomiast z akt sprawy Sąd Rejonowy w Goleniowie wyrokiem z dnia 11 września 2007 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II K 382/07 wymierzył oskarżonemu za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a § 1k.k. karę 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 6 lat. Kara pozbawienia wolności została wykonana w okresie do 15 sierpnia 2009 r. do 15 listopada 2009 r Tym samym zachowanie oskarżonego, który w dniu 02.01. 2018 r. po wypiciu 4 piw zdecydował się prowadzić pojazd mechaniczny wypełniło znamiona czynu z art. 178a § 1k.k., a z uwagi na fakt, iż oskarżony zachował się w ten sposób będąc uprzednio karanym za takie samo przestępstwo takie zachowanie stanowiło czyn z art. 178a § 4k.k.

W opisie czynu sąd dokonał korekty dotyczącej sygnatury akt sprawy w której G. B. został skazany za popełnienie czynu z art. 178a § 1k.k. Nie była to bowiem sprawa o sygn. akt VI K 178/04 (jak zostało to wskazane w akcie oskarżenia) a sprawa o sygn. akt II K 382/07.

W sprawie nie zaistniały okoliczności wyłączające bezprawność popełnionego przez oskarżonego czynu.

Mając na uwadze: rodzaj naruszonego dobra, jakim jest bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi uczestniczących w ruchu drogowym (i to zarówno kierowców jak i pasażerów oraz pieszych), wagę naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu (które w swej istocie są podstawowymi, bo to, iż pojazd mechaniczny może prowadzić osoba nie będąca pod wpływem alkoholu stanowi punkt wyjścia), pełną świadomość oskarżonego co do łamania przez niego zasad bezpieczeństwa (wiedział, że nie może prowadzić motoru bo jazdę taką wykluczał wypity chwilę wcześniej) uznać należy, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu jest wyższy od znikomego.

Brak jest w sprawie podstaw do uznania, że zaistniały przewidziane kodeksem okoliczności wyłączające winę sprawcy.

Wobec powyższego zasadne jest stwierdzenie, że oskarżony świadomie zachował się w sposób niezgodny z przewidzianą w art. 178a § 4 k.k. normą prawną. W tym stanie rzeczy należało przyjąć jego winę Sąd wymierzając oskarżonemu karę za to przestępstwo kierował się wytycznymi wskazanymi w art. 53 k.k. działając tym samym według swojego uznania ale w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc jednocześnie by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając przy tym stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Uznając oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu Sąd wymierzył mu karę 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności. W opinii Sądu kara tego rodzaju i w tym rozmiarze będzie wystarczającą dla osiągnięcia stawianych jej celów. Rozmiar kary został wyznaczony przez stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu.

Na niekorzyść oskarżonego sąd przyjął fakt, iż oskarżony w przeszłości odbył już karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a § 1k.k. Odbył również karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie czynu z art. 244k.k. Wykonanie tej kary zostało zarządzone albowiem w okresie wyznaczonej próby oskarżony popełnił czyn kwalifikowany z art. 178a § 1k.k.

Postawa oskarżonego jednoznacznie więc wskazuje, iż jedynie kara pozbawienia wolności i to o charakterze bezwzględnym może odnieść stawiane jej cele w zakresie prewencji indywidualnej. Oskarżony mając pełną świadomość popełnionego uprzednio przestępstwa i rodzaju wymierzonej kary i środków karnych po raz kolejnych prowadził pojazd mechaniczny będąc pod wpływem alkoholu. Taka postawa wskazuje, iż za nic ma on obowiązujące przepisy zarówno Kodeksu Karnego jak i Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wynikających z przepisów obowiązków nie respektuje wskazując tym samym, iż nie uważa ich za ważne, istotne, zasadne.

Na podstawie art. 42 § 3 k.k. - za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a § 4 k.k. - sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Sąd stanął na stanowisku, iż z uwagi na uprzednią karalność, a także ilość przestępstw popełnionych przez oskarżonego w przeszłości sam fakt, iż - jak deklaruje oskarżony - postara się więcej przestępstw nie popełniać nie stanowi szczególnej okoliczności uzasadniającej odstąpienie od orzeczenia zakazu właśnie na okres dożywotni.

Na podstawie art. 43a § 2 k.k. - za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 178a § 4 k.k. - sąd orzekł będąc do tego zobligowanym od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych)

Na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych sąd obciążył oskarżonego - jako skazanego w sprawie z oskarżenia publicznego - kosztami sądowymi w całości oraz wymierzył mu opłatę w kwocie 180 zł (stu osiemdziesięciu złotych)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.