II K 176/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2549752

Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2018 r. II K 176/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Janowski.

Przy udziale Prok. Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Doroty Krzyny.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 sierpnia 2018 r. sprawy:

1. K. G., syna W. i K. zd. S., urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że:

I.

w dniu 12 czerwca 2017 r., w S., woj. (...), w mieszkaniu nr (...) przy ulicy (...), działając wspólnie i w porozumieniu z M. B., wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środek odurzający w postaci marihuany, w porcjach przechowanych odrębnie w pakiecie papierowym o wadze 0,590 grama oraz w dwóch opakowaniach szklanych o wadze 12 gram i 1,530 gram, tj. w łącznej ilości 14,120 gram, w tym, który to M. B. nabyła od M. Z. (1) w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za łączną kwotę 300 złotych, zaś K. G. nabył od K. B. w łącznej ilości nie mniejszej niż 3 gramy za łączną kwotę 90 złotych tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),

II.

w bliżej nieustalonych datach dziennych, w okresie kwietnia - maja 2016 r., w S. woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, udzielił czterokrotnie B. T. środka odurzającego w postaci marihuany, w łącznej ilości 4 gram, pobierając każdorazowo za porcję jednego grama ww. środka kwotę 30 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 12 k.k.

2. M. B., córki Z. i S. zd. J., urodoznej (...) roku w Ł. oskarżonej o to, że:

III.

w dniu 12 czerwca 2017 r., w S., woj. (...), w mieszkaniu nr (...) przy ulicy (...), działając wspólnie i w porozumieniu z K. G., wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadała środek odurzający w postaci marihuany, w porcjach przechowanych odrębnie w pakiecie papierowym o wadze 0,590 grama oraz w dwóch opakowaniach szklanych o wadze 12 gram i 1,530 gram, tj. w łącznej ilości 14,120 gram, w tym, który to M. B. nabyła od M. Z. (1) w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram za łączną kwotę 300 złotych, zaś K. G. nabył od K. B. w łącznej ilości nie mniejszej niż 3 gramy za łączną kwotę 90 złotych tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),

3. M. Z. (1), syna M. i M. zd. Ł., urodzonego (...) w O. oskarżonego o to, że:

IV.

w bliżej nieustalonych datach dziennych, w okresie od nieustalonego miesiąca 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r., w S., woj. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, udzielił M. B. środki odurzające w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram, za łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w zw. z art. 12 k.k.

V.

w dniu 12 czerwca 2017 r., na ul. M. w S., woj. (...), w ruchu lądowym, prowadził motorower o nr rej. (...), znajdując się w stanie pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany, mając we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol w stężeniu nie mniejszym niż 1,8 ng/ml oraz 11-nor-9-karboksy-delta9 - (...) w stężeniu nie mniejszym niż 418,4 ng/ml, co odpowiadało objawom upośledzenia zdolności psychomotorycznych charakterystycznym do alkoholu etylowego w stężeniu we krwi powyżej 0,5 promila tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

4. K. B., syna B. i E. zd. Z., urodzonego (...) w S. oskarżonego o to, że:

VI.

w dniu 10 czerwca 2017 r., w S., woj. (...), w celu osiągniecia korzyści majątkowej, udzielił K. G. środka odurzającego w postaci marihuany w łącznej ilości 3 gram, za kwotę 90 zł, tj. o przestępstwo z art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 września 2005 r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

I.

oskarżonego K. G. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt I czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) skazuje go na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.

oskarżonego K. G. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt II czynu i za to na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w zw. z art. 12 k.k. skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

III.

na podstawie art. 85 § 1, § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego K. G. jednostkowe kary i wymierza mu karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.

na podstawie art. 69 § 1, § 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. G. kary łącznej warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

V.

na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od używania środków odurzających, psychotropowych i dopalaczy;

VI.

oskarżoną M. B. uznaje za winną zarzucanego jej w pkt III czynu i za to na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) skazuje ją na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VII.

na podstawie art. 69 § 1, § 2 k.k., art. 70 § 2 k.k. i art. 73 § 2 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonej M. B. kary warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby i oddaje ją w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

VIII.

na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżoną do powstrzymania się od używania środków odurzających, psychotropowych i dopalaczy;

IX.

na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka wobec oskarżonych K. G. i M. B. przepadek dowodów rzeczowych: suszu roślinnego (środka odurzającego w postaci marihuany) w ilości 12,992 grama oraz folii aluminiowej z masą koloru brązowego i zarządza ich zniszczenie, zaś na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci: wagi elektronicznej, metalowego młynka, młynka, młynka z napisem "dreamliner", metalowego młynka granat, 2 szt. słoików, zapisanych pod nr 17/18 księgi przechowywania przedmiotów Sądu Rejonowego w Szczytnie;

X.

oskarżonego M. Z. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt IV czynu i za to na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) skazuje go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XI.

oskarżonego M. Z. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt V czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XII.

na podstawie art. 85 § 1, § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy orzeczone wobec oskarżonego M. Z. (1) jednostkowe kary pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

XIII na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego M. Z. (1) kary łącznej warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

XIV.na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego M. Z. (1) środek karny zakazu prowadzenia w ruchu lądowym pojazdów mechanicznych kat. A, B i motorowerów na okres 3 (trzech) lat; zaś na podstawie art. 43 § 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego do zwrotu dokumentu prawa jazdy Staroście (...);

XV.na podstawie art. 43a § 2 k.k. zobowiązuje oskarżonego do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

XVI.

na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od używania środków odurzających, psychotropowych i dopalaczy;

XVII.

oskarżonego K. B. uznaje za winnego zarzucanego mu w pkt V czynu i za to na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

XVIII.

na podstawie art. 69 § 1, § 2 k.k., art. 70 § 1 k.k. i art. 73 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego K. B. kary warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat tytułem próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego;

XIX.

na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od używania środków odurzających, psychotropowych i dopalaczy;

XX.

na podstawie art. 45 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego K. B. przepadek równowartości korzyści osiągniętej z przestępstwa w wysokości 90 (dziewięćdziesiąt) złotych;

XXI.

na podstawie art. 624 § 1 k.p.k., art. 626 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zmian.) zwalnia oskarżonych od obowiązku zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłaty.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd uznał oskarżonego M. Z. (2) za winnego tego, że:

I.

w bliżej nieustalonych datach dziennych, w okresie od nieustalonego miesiąca 2016 r. do dnia 12 czerwca 2017 r., w S., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, udzielił M. B. środki odurzające w postaci marihuany w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 gram, za łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł, tj. przestępstwa z art. 59 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.

II.

w dniu 12 czerwca 2017 r., na ul. M. w S., w ruchu lądowym, prowadził motorower o nr rej. (...), znajdując się w stanie pod wpływem środka odurzającego w postaci marihuany, mając we krwi delta-9-tetrahydrokannabinol w stężeniu nie mniejszym niż 1,8 ng/ml oraz 11-nor-9-karboksy-delta9 - (...) w stężeniu nie mniejszym niż 418,4 ng/ml, co odpowiadało objawom upośledzenia zdolności psychomotorycznych charakterystycznym do alkoholu etylowego w stężeniu we krwi powyżej 0,5 promila, tj. przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.

Na rozprawie po złożeniu wyjaśnień oskarżony M. Z. (2) złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k. i wniósł o wymierzenie mu za czyn I kary 1 roku pozbawienia wolności, za czyn II kary 3 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczenie kary łącznej 1 roku pozbawienia wolności, oddanie pod dozór kuratora sądowego, zobowiązanie do powstrzymania się od używania środków odurzających, psychotropowych i dopalaczy, orzeczenie wobec niego 3 letniego zakazu prowadzenia w ruchu lądowym pojazdów mechanicznych kat. A, B i motorowerów, zobowiązanie do zwrotu dokumentu prawa jazdy, a także zobowiązanie do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd mając na uwadze przyznanie się oskarżonego do winy oraz brak sprzeciwu prokuratora wymierzył oskarżonemu zawnioskowane kary, środki karne, dozór kuratora i obowiązki.

Przy wymiarze kary Sąd jako okoliczność łagodzącą potraktował przyznanie się oskarżonego do winy oraz jego dotychczasową niekaralność za przestępstwa (k.251).

Sąd nie dopatrzył się żadnych szczególnych okoliczności obciążających.

Orzekając o karze łącznej Sąd miał na uwadze czas popełnienia czynów z jednej strony oraz różnorodzajowy charakter przypisanych oskarżonemu przestępstw z drugiej.

Uwzględnienie powyższych okoliczności, zdaniem Sądu, wskazuje, że wymierzone, zgodnie z wnioskiem oskarżonego, kary, środki karne i obowiązki są adekwatne do stopnia szkodliwości społecznej popełnionych przestępstw, jak i do stopnia winy oskarżonego. Taki wymiar kary, w ocenie Sądu, spełni swe zapobiegawcze i wychowawcze cele w stosunku do oskarżonego oraz uwzględniając potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, wpłynie na kształtowanie w nim prawidłowych postaw, umacniając poszanowanie prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.