II K 171/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3157497

Wyrok Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 21 stycznia 2021 r. II K 171/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Pióro.

Prokurator:

Sentencja

Sąd Rejonowy w Biskupcu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniach 7 października, 18 listopada 2020 r. i 13 stycznia 2021 r. sprawy Ł. S. s. D. i E. z domu S. ur. (...) w M. oskarżonego o to, że: w dniu 22 marca 2020 r. na drodze publicznej na trasie M.-K. kierował samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie stosując się do prawomocnej decyzji Starosty (...) nr pisma WK-149.2016.MG z dnia 29 stycznia 2016 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kategorii B

tj. o czyn z art. 180a k.k.

- orzeka -

I. oskarżonego Ł. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 180a k.k. skazuje go i wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3 (trzech); III. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 171/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

Ł. S.

W dniu 22 marca 2020 r. na trasie M.-K. kierował samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie stosując się do prawomocnej decyzji Starosty (...) nr pisma WK-149.2016.MG z dnia 29 stycznia 2016 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B tj. czyn z art. 180a k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Kierowanie w dniu 22 marca 2020 r. na trasie M.-K., na drodze publicznej w ruchu lądowym samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...)

2. Udział w kolizji drogowej z samochodem osobowym V. (...) o nr rej. (...) kierowanym przez R. M.

3. Spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie wymijania z samochodem osobowym A. o nr rej. (...) kierowanym przez C. B.

4. Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami decyzją Starosty (...) nr pisma WK-149.2016.MG z dnia 29 stycznia 2016 r.

5. Odebranie decyzji przez dorosłego domownika w dniu 3 lutego 2016 r.

Ad. 1 - 3

Zeznania świadków R. M.

C. B.

N. R.

R. W.

E. K.

Płyta Protokół oględzin monitoringu Ad. 4 - 5

Decyzja Potwierdzenie odbioru

k. 11-12

k. 5-6

k. 8-9

k. 35-36, 108-109

k. 14-15

k. 24

k. 25

k. 27

k. 28

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

Ł. S.

W dniu 22 marca 2020 r. na trasie M.-K. kierował samochodem osobowym marki F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie stosując się do prawomocnej decyzji Starosty (...) nr pisma WK-149.2016.MG z dnia 29 stycznia 2016 r. o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B tj. czyn z art. 180a k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

6. N. przez oskarżonego zarzucanego mu czynu

Ad. 6

Wyjaśnienia oskarżonego Ł. S.

k. 100

2. OCENA DOWODÓW

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1 - 5

Zeznania świadków R. M.

C. B.

N. R.

R. W.

E. K.

Płyta Protokół oględzin monitoringu Decyzja Potwierdzenie odbioru

Sąd dał wiarę zeznaniom wszystkich świadków odnośnie faktu, iż to oskarżony w dniu 22 marca 2020 r. kierował pojazdem. Zeznania te są bowiem jasne, logiczne i uzupełniają się wzajemnie w tym zakresie. Podnieść zaś należy, iż R. W. - przesłuchany na rozprawie na wniosek oskarżonego potwierdził tą okoliczność. Dowody te znajdują też potwierdzenie w nagraniu z monitoringu. Na nagraniu tym co prawda nie widać oskarżonego ale wynika z niego, iż R. W. był pasażerem pojazdu.

Odnośnie kwestii spowodowania dwukrotnie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym przez oskarżonego to Sąd także dał wiarę świadkom. W tym zakresie zeznania te są jasne, spójne i uzupełniają się wzajemnie. Niewątpliwe świadek C. B. pozostaje w konflikcie z oskarżonym, jednak w ocenie Sądu okoliczność ta nie wpływa na prawdziwość jego zeznań. Przede wszystkim nie budzi wątpliwości, iż to oskarżony kierował samochodem, czemu zaprzecza, a znajduje to potwierdzenie właściwe we wszystkich zeznaniach. Świadek przedstawia jasno chronologię wydarzeń, opisuje zdarzenie bez nadmiernego obciążenia oskarżonego a jego zeznania jak wskazano znajdują potwierdzenie w zeznaniach innych świadków.

Dowody z dokumentów nie były kwestionowane przez strony.

0.1. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Ad. 6

Wyjaśnienia oskarżonego Ł. S.

Zeznania świadka I. W.

Wyjaśnienia oskarżonego stanowią jedynie nieprzyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu, nie zawierają żadnej treści i są sprzeczne z dowodami, którym Sąd dał wiarę.

Zeznania I. W. nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt I

Ł. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo stypizowane w art. 180a k.k. jest przestępstwem formalnym, polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Starosta (...) decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r. nr pisma WK-149.2016.MG cofnął oskarżonemu uprawnienia do kierowania pojazdami akt. B. Decyzja ta była prawomocna i oskarżony o jej istnieniu, i obowiązywaniu wiedział. Pomimo tego nie zastosował się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami i prowadził pojazd mechaniczny na drodze publicznej.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Ł. S.

Pkt I

Pkt II

Pkt I

Pkt I

Okoliczności obciążające:

- uprzednia wielokrotna karalność, w tym za przestępstwa podobne

- spowodowanie w czasie kierowania pojazdem kolizji drogowej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu lądowym

Sąd nie dopatrzył się znaczących okoliczności łagodzących.

Okoliczności obciążające, przy braku znaczących okoliczności łagodzących legły u podstawy orzeczenia kary pozbawienia wolności jako kary rodzajowej, w dolnych granicach ustawowego zagrożenia.

Uprzednia karalność za przestępstwa podobne, spowodowanie w czasie kierowania zagrożenia w ruch drogowym dla dwóch innych pojazdów spowodowały orzeczenie środka karnego powyżej minimalnej granicy ustawowego zagrożenia - choć nadal w dolnych jego granicach.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt III

Biorąc pod uwagę rodzaj orzeczonej kary oraz środek karny uznać należy, iż oskarżony utraci pracę a zatem także i dochody, i dlatego też na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił go od kosztów sądowych.

6. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.