Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723331

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kielcach
z dnia 27 grudnia 2017 r.
II K 16/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Kamil Czyżewski.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K. - nie stawił.

się, prawidłowo zawiadomiony, Sąd Rejonowy w Kielcach, II Wydział Karny po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2017 r., sprawy z oskarżenia Prokuratora Prokuratury Rejonowej K.-Wschód w K., przeciwko W. G., córce M. i C. z domu B., urodzonej w dniu (...) w K., oskarżonej o to, że w dacie bliżej nieustalonej od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. w M. gm. M. dokonała przywłaszczenia pojazdu marki B. (...) o wartości 57000 złotych powodując straty na szkodę S. C. Bank, tj. o przestępstwo z art. 284 § 1 k.k. orzeka:

I. na podstawie art. 66 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne przeciwko W. G., oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 k.k., warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

II. na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 39 pkt 7 k.k. orzeka wobec W. G. nawiązkę w kwocie 300 (trzysta) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

III. na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonej W. G. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 210 (dwieście dziesięć) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983.49.223 j.t. z późn. zm.) kwotę 100 (sto) złotych tytułem opłaty od warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.