II K 1327/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616785

Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 3 lipca 2018 r. II K 1327/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bartłomiej Madejczyk.

Prokurator - A. B.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 kwietnia, 29 maja i 26 czerwca 2018 r. sprawy karnej J. Ś. (Ś.) s. Z. i M. z domu W., ur. (...) w N. oskarżonego o to, że:

I.

od 5 do 13 września 2017 r. w R., woj. (...) dokonał wyrębu drzew gatunków olsza, czeremcha, jesion, dąb z działki leśnej o nr 325 w oddziale leśnym nr 12k o wartości 1216,41 zł i dokonał jego zaboru celem przywłaszczenia, na szkodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasów Państwowych, Nadleśnictwo P., reprezentowanego przez A. F. (1), to jest o czyn z art. 290 § 1 k.k.,

II.

w tym samym miejscu i czasie co w punkcie I, dokonał wyrębu drzew gatunków olsza, leszczyna, jesion, topola z działki leśnej o nr 85/6 oraz z działki o nr (...) o wartości 2169,60 zł na szkodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R., reprezentowanej przez J. F. (1), to jest o czyn z art. 290 § 1 k.k.

1).

na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. oraz art. 67 § 1 k.k. postępowanie karnego wobec oskarżonego J. Ś., o to, że w okresie pomiędzy 5 a 13 września 2017 r., w R., powiat (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrał w celu przywłaszczenia z działki nr (...) wyrąbane drzewa gatunków olsza, czeremcha, jesion, dąb, o łącznej wartości 1216,41 zł, na szkodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa P. oraz z działek nr (...) wyrąbane drzewa gatunków olsza, leszczyna, jesion, topola o łącznej wartości 2169,60 zł na szkodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R., to jest o występek z art. 278 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

2).

na podstawie art. 67 § 3 k.k. orzeka od oskarżonego J. Ś. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej nawiązkę w wysokości 2000 (dwóch tysięcy) złotych,

3).

na podstawie art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonego J. Ś. na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R. kwotę (...) (tysiąca pięciuset trzydziestu sześciu) tytułem zwrotu wydatków,

4).

na podstawie art. 629 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 908 (dziewięciuset ośmiu) złotych, w tym opłatę w wysokości 100 (stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W oparciu o dowody przeprowadzone w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Na działce nr (...) stanowiącej własność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz działkach nr (...) należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R. w okresie pomiędzy 5 a 13 września 2017 r. doszło do nielegalnej wycinki drzew. Na szkodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa P. wycięto drzewa gatunków olsza, czeremcha, jesion, dąb, o łącznej wartości 1216,41 zł, a na szkodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R. drzewa gatunków olsza, leszczyna, jesion, topola o łącznej wartości 2169,60 zł.

( dowód: protokół oględzin - k.13; obliczenie wartości drewna - k.53,63; zeznania A. F. - k.173)

Pracownik (...) w R. - J. K. (1) ujawnił wycinkę drzew i zgłosił ten fakt przełożonym. W tym czasie w okolicy, gdzie miała miejsce nielegalna wycinka widywano samochód należący do oskarżonego.

( dowód: zeznania J. F. - k.171; zeznania J. K. - k.171v; zeznania M. K. - k.172)

W dniu 13 września 2017 r. na posesji oskarżonego ujawniono ścięte drzewa różnych gatunków. W trakcie oględzin ustalono, że fragmenty drzew pochodzą z działek na których doszło do nielegalnej wycinki.

( dowód: zeznania A. F. - k.173; protokół oględzin - k.13,42; protokół zatrzymania rzeczy - k.46)

Oskarżony ma 38 lat, jest żonaty, na utrzymaniu ma jedno dziecko, posiada wykształcenie średnie, prowadzi własną działalność gospodarczą. Nie był dotychczas karany sądownie.

( dowód: dane osobowe - k.133; dane o karalności - k.169)

Ustalając stan faktyczny Sąd w całości oparł się na zeznaniach J. F., J. K. i M. K., które były zarówno logiczne, jak i spójne wewnętrznie. Podkreślić należy, że drobne różnice pomiędzy poszczególnymi zeznaniami nie dotyczyły istotnych okoliczności zdarzeń, a tym samym nie podważały szczerości tych zeznań. Wiarygodne były również zeznania A. F. Jednocześnie bezpośredni kontakt z tymi świadkami na rozprawie nie dawał podstaw do kwestionowania szczerości ich zeznań.

Szczere był także zeznania P. B., jednakże nie miały one znaczenia przy ustalaniu stanu faktycznego w sprawie.

Ponadto Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie dowód z dokumentów zawartych w aktach sprawy, które nie były kwestionowane przez strony, a ich prawdziwość i autentyczność nie budziły wątpliwości.

Oskarżony zarówno w dochodzeniu, jak i na rozprawie nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił on, że część drzewa znalezionego na jego posesji pochodzi z prac prowadzonych przez niego w ramach działalności gospodarczej, zaś resztę przywiózł do niego pracownik (...) w R. - J. K. Oskarżony wyjaśnił, że nie chciał tego drzewa i nie wie dlaczego zgodził się na to by leżało na jego posesji. W innym miejscu wskazał, że drzewo przywieziono pod jego nieobecność. Co jest istotną sprzecznością. Wyjaśnił również, że pracownicy (...) w R. uwzięli się na niego bo ujawnił nieprawidłowości, które miały miejsce w tej spółdzielni. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, gdyż nie tylko pozostawały w oczywistej sprzeczności z zeznaniami świadków, które Sąd z przyczyn wskazanych powyżej uznał za wiarygodne, ale również sprzeczne były z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Otóż nie sposób zaakceptować wersji podanej przez oskarżonego, że drzewo zostało przywiezione bez jego wiedzy i leżało tam pomimo, że domagał się zabrania go. Brak było jakichkolwiek dowodów w tym zakresie. W ocenie Sądu gdyby oskarżony faktycznie domagał się tego, wystosowałby jakiekolwiek pismo do (...) w R. lub powiadomił o tym Policję. Nic takiego nie miało miejsca. Świadkowie na rozprawie wprost zaprzeczyli by przywieźli drewno do oskarżonego. Gdyby prawdziwie było twierdzenie oskarżonego, że tak było to nielogiczne byłoby postępowanie J. K., który powiadomił przełożonych o ujawnionej wycince. W świetle twierdzeń oskarżonego oznaczałoby to, że doniósł sam na siebie, co jest nielogiczne i dlatego Sąd nie dał temu wiary. Oskarżony wskazał również, że wycięte drzewa nie rosły na gruntach (...) w R., lecz Lasów Państwowych. Sąd nie dał wiary temu twierdzeniu, gdyż świadek A. F. wskazał jednoznacznie, które drzewa zostały wycięta na której działce, co zostało potwierdzone również w protokole oględzin miejsca popełnienia przestępstwa. Natomiast oskarżony w tym zakresie poza swoim przypuszczeniem nie przedłożył żadnego bezpośredniego dowodu na tę okoliczność. Przedłożone dowody z dokumentów, tj. mapy terenu czy zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych odnosiły się jedynie do okoliczności o charakterze ogólnym. Reasumując, w ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego nie zasługiwały na wiarę, gdyż stanowiły jedynie linię obrony mającą na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

J. Ś. został oskarżony o popełnienie czynów zabronionych z art. 290 § 1 k.k.

Natomiast Sąd uznał, że jego zachowanie wyczerpało znamiona czynu zabronionego z art. 278 § 1 k.k.

Czy zabroniony z art. 290 § 1 k.k. popełnia ten kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie.

Natomiast jak wynika z poglądu ugruntowanego tak w orzecznictwie, jak i w judykaturze, jeżeli doszło do kradzieży wyrąbanego w lesie drzewa sprawca popełnia czyn z art. 278 § 1 k.k., nie zaś z art. 290 § 1 k.k., który traktuje się go jako czynność współukaraną uprzednią.

Przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnia ten, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą - tym samym również drzewo wyrąbane.

Przestępstwo to może być popełnione jedynie z zamiarem bezpośrednim kierunkowym. Kradzież popełniona może być jedynie działaniem w formie zaboru. Zabór polega na wyjęciu rzeczy ruchomej spod władztwa osoby uprawnionej bez jej wiedzy.

Występek ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przy czym zgodnie z przepisem art. 12 k.k. dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony.

Na podstawie art. 66 § 1 i 2 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Przy czym warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lata pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat. Warunkowo umarzając postępowanie Sąd na podstawie art. 67 § 3 k.k. może m.in. orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz poczynione w niniejszej sprawie ustalenia faktyczne Sąd stwierdził, iż oskarżony nie popełnił czynów zabronionych z art. 290 § 1 k.k., lecz dopuścił się jednego czynu z art. 278 § 1 k.k. przy zast. art. 12 k.k. polegającego na tym, że w okresie pomiędzy 5 a 13 września 2017 r., w R., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, zabrał w celu przywłaszczenia z działki nr (...) wyrąbane drzewa gatunków olsza, czeremcha, jesion, dąb, o łącznej wartości 1216,41 zł, na szkodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa P. oraz z działek nr (...) wyrąbane drzewa gatunków olsza, leszczyna, jesion, topola o łącznej wartości 2169,60 zł na szkodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w R.

W ocenie Sądu krytyczna analiza dowodów wskazywała, że oskarżony dokonał kradzieży drewna wskazanego w zarzutach, które ujawnione zostało na jego posesji. Bez wątpienia drzewa zabezpieczone u oskarżonego zostały podczas oględzin zidentyfikowane, jako te wycięte na szkodę Lasów Państwowych i (...) w R. Sąd nie miał więc żadnych wątpliwości, że oskarżony popełnił czyn zabroniony.

Jednocześnie w ocenie Sądu społeczna szkodliwość czynu oceniania całościowo przez pryzmat art. 115 § 2 k.k., choć duża, nie była jednak znaczna, albowiem grożąca szkoda nie była istotna, czyn miał charakter epizodyczny. Niewątpliwie naganne było to, że oskarżony działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Również stopień zawinienia sprawcy, oceniany w kontekście powyższych rozważań, choć duży to nie był jednak znaczny. Tym bardziej, że zarówno właściwości i warunki osobiste oskarżonego, jak również jego dotychczasowy sposób życia, w szczególności to, iż ma ustabilizowaną sytuację życiową, w tym rodzinną, jest przedsiębiorcą, nie miał konfliktów z prawem i nie był karany sądownie, uzasadniają przypuszczenie, że zarzucany mu czyn miał charakter epizodyczny i pomimo warunkowego umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego.

Z powyższych względów mając na uwadze ustalony w sprawie stan faktyczny, który w ocenie Sąd nie budził wątpliwości uznano, że wymierzenie oskarżonemu kary byłoby niecelowe i dlatego postępowanie karne przeciwko niemu warunkowo umorzono na okres próby wynoszący 2 lata.

Jednocześnie, mając na uwadze probacyjny charakter warunkowego umorzenia postępowania oraz możliwość orzekania środków karnych dla wzmocnienia realizacji celów tejże instytucji, Sąd uznał iż zasadne będzie orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Natomiast Sąd odstąpił od orzeczenia obowiązku naprawnienia szkody, gdyż drewno będące przedmiotem postępowania zostało odzyskane i zabezpieczone.

Sąd na podstawie przepisu art. 629 k.p.k. zasądził koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa oraz zwrot wydatków na rzecz (...) w R.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.