II K 1237/34 - Wyrok Sądu Najwyższego - OpenLEX

II K 1237/34 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSN(K) 1935/6/241

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1934 r. II K 1237/34

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia St. Wyrobek. Sędziowie: J. Songajłło, J. Dworzak (sprawozdawca). Prokurator: J. Aker.

Sentencja

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji Stefana H., osk. z art. 257 k. k., założonej od wyroku Sądu Okręgowego w Pińsku z dnia 21 marca 1934,

na mocy art. 529, 535, 516 lit. "b" k. p. k., zaskarżony wyrok uchylił.

Uzasadnienie faktyczne

Kasacja oskarżonego zarzuca - pomiędzy innemi - obrazę art. 479 § 2 k. p. k., z powodu nieuwzględnienia tej okoliczności, iż apelacja została złożona przez osobę niepowołaną, a mianowicie przez powoda cywilnego, który nie stwierdził oświadczeniem swego udziału w sprawie w charakterze oskarżyciela.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Pokrzywdzony zgłosił powództwo cywilne. W fakcie wniesienia powództwa cywilnego nie mieści się objaw woli skierowanej na ukaranie, gdyż wniesienie powództwa jest tylko żądaniem przysądzenia roszczenia cywilnego na wypadek skazania, jest to zatem tylko dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa w drodze procesu karnego (art. 74 k. p. k.), a zgłoszenie lub niezgłoszenie powództwa nie ma żadnego wpływu na bieg procesu karnego; roszczenia wynikające z przestępstwa - zależnie od woli pokrzywdzonego - mogą też być dochodzone w drodze postępowania cywilnego, wobec tego udział powoda cywilnego w procesie karnym streszcza się wyłącznie w tem żądaniu, któreby pokrzywdzony miał prawo zgłosić w procesie cywilnym, t. j. w żądaniu przysądzenia mu roszczeń prywatno - prawnych. Przez "udział w sprawie w charakterze strony" w rozumieniu § 2 art. 479 k. p. k. należy rozumieć wyłącznie udział w charakterze określonym w art. 67 k. p. k., a tem samem nie można tego udziału rozszerzać na udział w charakterze powoda cywilnego, tembardziej, iż ustawa te dwa stanowiska odróżnia. Wobec powyższych rozważań, niezależnie od tego, czy powództwo cywilne zostało zgłoszone, czy nie, udział w charakterze strony określonej w art. 67 k. p. k. (a więc popierającej oskarżenie) powinien być w pierwszej instancji wyrażony w sposób uznany przez Sąd Najwyższy w składzie 7 - miu sędziów (Zb. Orz. Nr. 144/34) za dostateczny, jeśli pokrzywdzony chce korzystać z uprawnień przewidzianych w § 2 art. 479 k. p. k. W danej sprawie brak jakiegokolwiek objawu woli pokrzywdzonego, wskazującego wyraźnie na to, iż pokrzywdzony przystąpił w pierwszej instancji do sprawy z wolą wykonania uprawnień oskarżyciela niezależnie od oskarżyciela publicznego.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż pokrzywdzony występował w sprawie wyłącznie w charakterze powoda cywilnego, a wobec tego jego apelacja została wniesiona wbrew art. 481 k. p. k. i w konsekwencji powinna była być, jako wniesiona przez osobę niepowołaną, pozostawiona bez rozważenia. Uznanie to prowadzi do uchylenia wyroku drugiej instancji i umorzenia postępowania odwoławczego. Na skutek tego orzeczenia wyrok sądu pierwszej instancji urasta w moc prawną.

Wobec tego Sąd Najwyższy orzekł jak wyżej.