Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723307

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kaliszu
z dnia 21 lutego 2019 r.
II K 1182/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Maciej Maciaszek.

Przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu M. L.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu w dniach 20 grudnia 2018 r. i 21 lutego 2019 r. sprawy R. P., s. R. i K. zd. J., ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: w okresie od 12 września 2017 r. do 3 września 2018 w G., K., D., W. i K. działając z góry powziętym zamiarem uporczywie nękał byłą żonę D. P. wielokrotnie dzwoniąc na użytkowany przez nią numer (...) i wysyłał jej wiadomości tekstowe, co z uwagi na częstotliwość i ponawianie zachowania wzbudziło u pokrzywdzonej poczucie zagrożenia i istotnie naruszyło jej prywatność oraz kontaktował się z D. K. w celu przekazania D. P. gróźb pozbawienia życia w wypadku odmowy nawiązania kontaktu a także będąc tymczasowo aresztowanym wysłał do D. P. dwa listy zarzucając jej niewłaściwe postępowanie wobec niego, czym nie stosował się do orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 22 maja 2017 sygn. II K 347/17, zakazu kontaktowania się z D. P. na okres 5 lat, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie VII K 676/15

tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 190a § 1 k.k. w zw. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1. oskarżonego R. P. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu z tą zmianą i z tym uzupełnieniem, że oskarżony działał w okresie od dnia 12 września 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2018 r., a czynu tego dopuścił się wciągu 5 lat po odbyciu kary 2 lat pozbawienia wolności, tj. występku z art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 190a § 1 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. oraz w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to, na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

2. na podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: od dnia 15 marca 2018 r., godz. 07:40, do dnia 26 października 2018 r.,

3. na podst. art. 41a § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzoną D. P. w jakikolwiek sposób, w tym telefoniczny i listowny oraz zakazu przebywania w miejscu jej zamieszkania i w miejscu pracy, a także przebywania w odległości od tych miejsc mniejszej niż 100 (sto) metrów, na okres 10 (dziesięciu) lat,

4. zasądza od Skarbu Państwa, na rzecz Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej adwokat M. W. kwotę 1200 (tysiąca dwustu) złotych (z wliczonym VAT), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej oskarżonemu z urzędu,

5. na podst. art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek i nakazuje pozostawić w aktach sprawy dowody rzeczowe w postaci trzech listów oskarżonego, adresowanych do D. P., znajdujących się w aktach sprawy, a także orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci telefonu komórkowego MaxCom; (...) i karty SIM sieci O. nr 501 794 082 - przechowywanych w Biurze Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Kaliszu, pod pozycją 76/18,

6. zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.