Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2781275

Wyrok
Sądu Rejonowego w Legionowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.
II K 1096/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Urszula Salwin-Kowalczyk.

Przy udziale Prokuratora - Edyty Ulatowskiej-Stojak.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2019 r., 10 grudnia 2019 r. sprawy przeciwko D. K. urodz. (...) w N. c. B. i M. z d. S. oskarżonej o to, że: w okresie od dnia 14 czerwca 2012 r. do dnia 23 kwietnia 2013 r. prowadząc działalność gospodarczą p/n (...).H.U. (...) w zajmowanym lokalu R. przy ul. (...) w S., prowadziła gry na dwóch niezarejestrowanych automatach do gier o nazwie E. (...) bez numerów własnych, bez koncesji Ministra Finansów na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach - wbrew art. 6 ust. 1 w zw. z art. 3 oraz art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 201, poz. 1540 z późn. zm.) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej,

tj. o czyn z art. 107 § 3 k.k.s. orzeka

I.oskarżoną D. K. od popełnienia zarzucanego jej czynu uniewinnia;

II.koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

III.zasądza ze Skarbu Państwa na rzecz adw. M. P. kwotę 756 (siedemset pięćdziesiąt sześć złotych) plus należny podatek VAT tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.