II K 1064/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3036381

Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 31 stycznia 2020 r. II K 1064/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Antonina Dera.

w obecności prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie-bez udziału.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział II Karny, po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r., sprawy przeciwko:

A. K. (K.), córce M. i A., urodzonej w dniu (...) w K. oskarżonej o to, że

I. w dniu 5 czerwca 2019 r. w sieci internet za pośrednictwem strony internetowej (...).pl działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzeni swoim mieniem A. N. w kwocie 320 złotych, które zostały przekazane jako zapłata na rachunek bankowy nr (...), w taki sposób, że wystawiła ogłoszenie w ramach którego proponowała do sprzedaży telefon komórkowy (...) (...), a następnie nie wywiązała się z tej transakcji, czym wprowadziła pokrzywdzoną w błąd, co do faktycznej chęci wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży, czym działała na jej szkodę tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

II. w dniu 12 czerwca 2019 r. w sieci internet za pośrednictwem strony internetowej (...).pl działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. W. w kwocie 190 złotych, które zostały przekazane jako zapłata na rachunek bankowy nr (...), w tkai sposób, że wystawiła ogłoszenia w ramach którego proponowała do sprzedaży głośnik marki J. (...), a następnie nie wywiązała się z zawartej umowy sprzedaży, czym działała na jej szkodę tj o czyn z art. 286 § 1 k.k.

1) uznaje oskarżoną A. K. za winną tego, że działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności w warunkach ciągu przestępstw popełniła następujące czyny:

a) w dniu 5 czerwca 2019 r. w C. i G. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd A. N. co do swej tożsamości, zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej, za pośrednictwem portalu internetowego olx.pl, umowy sprzedaży telefonu komórkowego I. (...), czym doprowadziła A. N. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 320,00 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 i § 3 k.k. b) w dniu 12 czerwca 2019 r. w C. i Ł. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd A. W. co do swej tożsamości, zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej, za pośrednictwem portalu internetowego olx.pl, umowy sprzedaży głośnika marki J. (...), czym doprowadziła A. W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 190,00 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 i § 3 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 3 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza jej jedną karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

2) na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223) zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie 120,00 (sto dwadzieścia) złotych i opłatę w kwocie 120,00 (sto dwadzieścia) złotych;

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1064/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. K.

działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności w warunkach ciągu przestępstw popełniła następujące czyny:

a) w dniu 5 czerwca 2019 r. w C. i G. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd A. N. co do swej tożsamości, zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej, za pośrednictwem portalu internetowego olx.pl, umowy sprzedaży telefonu komórkowego I. 6S+, czym doprowadziła A. N. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 320,00 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 i § 3 k.k. b) w dniu 12 czerwca 2019 r. w C. i Ł. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadziła w błąd A. W. co do swej tożsamości, zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej, za pośrednictwem portalu internetowego olx.pl, umowy sprzedaży głośnika marki J. (...), czym doprowadziła A. W. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 190,00 złotych, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, czym wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 i § 3 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Czyn 1b)

W dniu 11 czerwca 2019 r. pokrzywdzona A. W. znalazła na portalu olx.pl ogłoszenie o nr (...), które dotyczyło głośnika mobilnego "J. charge 3". W ogłoszeniu podane zostały nieprawdziwe dane K. S., ul. (...), (...)- (...) R., nr (...). Ogłoszenie zostało wystawione przez oskarżoną za pomocą urządzenia z adresem IP 89.64.60.204. Wskazany adres IP przypisany jest do modemu zainstalowanego u abonenta M. S., który jest konkubentem oskarżonej.

zeznania A. W.

1-2 (II K 1071/19)

pismo olx.pl

18-19 (II K 1071/19)

telegram

21 (II K 1071/19)

pismo (...)

35 (II K 1071/19)

płyta CD

36 (II K 1071/19)

dane P4 Sp. z o.o.

38 (II K 1071/19)

wyjaśnienia oskarżonej

49-50 (II K 1071/19), 141

protokół oględzin rzeczy

51 (II K 1071/19)

Pokrzywdzona A. W. skontaktowała się z oskarżoną przez portal olx.pl i w dniu 12 czerwca 2019 r. przelała kwotę 190 złotych na konto podane przez oskarżoną zawierając umowę sprzedaży opisanego na aukcji przedmiotu

potwierdzenie przelewu

5 (II K 1071/19)

korespondencja pokrzywdzonej

6-13 (II K 1071/19)

wyjaśnienia oskarżonej

49-50 (II K 1071/19), 141

zeznania A. W.

1-2 (II K 1071/19)

Zakupiony towar nie został wysłany do pokrzywdzonej. A. W. otrzymała w dniu 13 czerwca 2019 r. wiadomość e-mail od portalu olx.pl z informacją, że ogłoszenie o nr (...) zawiera nieprawdziwe dane, a oskarżona nie posiadała nigdy do sprzedaży wskazanego przedmiotu

e-mail z portalu olx.pl

14-15 (II K 1071/19)

wyjaśnienia oskarżonej

49-50 (II K 1071/19), 141

zeznania A. W.

1-2 (II K 1071/19)

Oskarżona przelała w dniu 21 stycznia 2020 r. kwotę 190 zł na rachunek bankowy pokrzywdzonej A. W..

potwierdzenie przelewu

139

Co do czynu 1a)

W dniu 5 czerwca 2019 r. pokrzywdzona A. N. znalazła na portalu olx.pl ogłoszenie o nr (...), które dotyczyło sprzedaży telefonu komórkowego I. 6s. W ogłoszeniu podane zostały nieprawdziwe dane M. M., ul. (...), O., nr tel (...), rachunek bankowy (...), adres e-mail (...) Ogłoszenie zostało wystawione przez oskarżoną za pomocą urządzenia z adresem IP 89.64.60.204. Wskazany adres IP przypisany jest do modemu zainstalowanego u abonenta M. S., który jest konkubentem oskarżonej. Wskazane konto bankowe również należy do M. S..

zeznania A. N.

2-5

pismo olx.pl

43-45

telegram

46

pismo (...)

65

pismo I.

100

pismo G. (...)

106

wyjaśnienia oskarżonej

115-116, 141

W ogłoszeniu podany był nr imei telefonu komórkowego, który pokrzywdzona A. N. sprawdziła na stronie internetowej imei24, gdzie numer wyświetlił się jako istniejący. Pokrzywdzona skontaktowała się z oskarżoną i po uzyskaniu od niej danych do przelewu w dniu 5 czerwca 2019 r. dokonała przelewu na konto bankowe podane przez oskarżoną kwoty 320 złotych, korzystając wówczas z konta bankowego swojego znajomego M. T. Po dokonaniu przelewu pokrzywdzona wysłała do oskarżonej potwierdzenie przelewu, zaś A. K. wysłała pokrzywdzonej nr przesyłki. Numer podany przez oskarżoną był nieprawdziwy. W dniu 6 czerwca 2019 r. kontakt z oskarżoną urwał się. Pokrzywdzona nie dostała zakupionego towaru, a oskarżona nie miała zamiaru wywiązać się z zawartej umowy, jak i nie posiadała oferowanego towaru

zeznania A. N.

2-5

korespondencja

10-13, 15-34, 36-40

wydruk ze strony internetowej

14

wydruk ze strony Poczty Polskiej

35

historia rachunku

107

wyjaśnienia oskarżonej

115-116, 141

Oskarżona przelała w dniu 21 stycznia 2020 r. kwotę 320 zł na rachunek bankowy pokrzywdzonej A. N..

potwierdzenie przelewu

140

Oskarżona była dotychczas karana za oszustwa, nie pracuje, osiąga dochód w wysokości 1000 zł (alimenty i 500+), ma na utrzymaniu jedno dziecko. W czasie orzekania oskarżona jest w 5 miesiącu ciąży. Nie była leczona psychiatrycznie, neurologicznie, ani odwykowo.

oświadczenie oskarżonej

115, 49 (II K 1071/19)

karta karna

56 (II K 1071/19), 119

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. OCENA DOWODÓW

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

pismo olx.pl

Sąd ocenił jako wiarygodny pozostały zebrany w sprawie materiał dowodowy obejmujący dokumenty urzędowe. Trzeba podkreślić, że żaden z badanych i analizowanych w sprawie dokumentów nie nosi śladów przerobienia, podrobienia czy innej bezprawnej ingerencji w merytoryczną treść. Dokumenty urzędowe sporządziły uprawnione organy. Co istotne również żadna ze stron nie zgłaszała na rozprawie jakichkolwiek uwag czy zastrzeżeń co do wspomnianych tu dowodów, a treść tych dokumentów korespondowała z relacjami pokrzywdzonych i oskarżonej

korespondencja pokrzywdzonej

j.w.

telegram

j.w.

pismo (...)

j.w.

płyta CD

j.w.

dane P4 Sp. z o.o.

j.w.

protokół oględzin rzeczy

j.w.

potwierdzenie przelewu

j.w.

korespondencja pokrzywdzonej

j.w.

e-mail z portalu olx.pl

j.w.

pismo I.

j.w.

pismo G. (...)

j.w.

wydruk ze strony internetowej

j.w.

wydruk ze strony Poczty Polskiej

j.w.

historia rachunku

j.w.

karta karna

j.w.

1.1.1

zeznania A. W.

Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania wiarygodności zeznań świadka, ponieważ były spójne i logiczne, wiarygodne w świetle zasad doświadczenia życiowego, a przede wszystkim znajdowały one potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym oraz w samych wyjaśnieniach oskarżonej, która przyznała się do popełnienia przestępstw.

zeznania A. N.

Zeznania tego świadka były jasne, korespondowały z przedłożonymi dokumentami, danymi z portalu olx.pl, danymi z przelewów, a także z wyjaśnieniami oskarżonej

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej

Oskarżona przyznała się do zarzuconego jej czynu i złożyła w sprawie wyjaśnienia. Sąd co do zasady dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonej co do faktów dotyczących wystawiania ogłoszeń z nieprawdziwymi danymi, pomimo tego, że oskarżona nie posiadała wystawionych przedmiotów. Wyjaśnienia oskarżonej były spójne, jasne i konsekwentne w toku całego procesu i znalazły potwierdzenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, w szczególności wyjaśnienia oskarżonej były zbieżne z zeznaniami pokrzywdzonych oraz z korespondencja przedstawioną przez pokrzywdzone i potwierdzeniami przelewów. W tym zakresie brak było dowodów czy innych okoliczności podważających te twierdzenia oskarżonej.

0.1. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

A. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Działanie oskarżonej wypełniło znamiona wszystkich zarzucanych aktem oskarżenia przestępstw. Oskarżona w działając krótkich odstępach czasu i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła pokrzywdzone A. N. i A. W. do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem, poprzez wprowadzenie je w błąd co do swojej tożsamości oraz zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży. Oskarżona wskazywała w ogłoszeniach nieprawdziwe dane osobowe podając się za K. S. oraz M. M., a ogłoszenia wystawiała tylko po to aby uzyskać pieniądze od kupujących nie mając nawet w posiadaniu wystawionych przedmiotów, tj. głośnika J. oraz telefonu komórkowego I. 6s+. Swoim działaniem oskarżona doprowadziła pokrzywdzoną A. N. do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w kwocie 320 zł, zaś pokrzywdzoną A. W. do rozporządzenia swoim mieniem w kwocie 190 zł. Mając powyższe na uwadze Sąd uznał oskarżaną za winną, zachowań zarzuconych jej w akcie oskarżenia w pkt I-II, z tym ustaleniem, że uznał, że czyny te stanowią wypadek mniejszej wagi z uwagni na niewielka wartość wyrządzonych szkód, oraz zakwalifikował te zachowania jako ciąg przestępstw ze względu na krótkie odstępy czasowe pomiędzy czynami i działanie z wykorzystaniem takiej samej sposobności

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. K.

1

1

Sąd wziął pod uwagę zasady wymiaru kary określone w treści art. 53 k.k., a w szczególności okoliczności ich popełnienia, charakter czynów, rozmiar wyrządzonych szkód, zachowanie sprawcy zarówno przed jak i po popełnieniu przestępstw, stopień zawinienia, częstotliwość działania oskarżonej oraz przesłanki szczególno-i ogólnoprewencyjne. Za okoliczności łagodzące Sąd orzekający uznał niewielką wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem, przyznanie się oskarżonej do popełnienia zarzucanych jej czynów, chęć dobrowolnego poddania się karze oraz naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Za okoliczności obciążające Sąd uznał dotychczasową karalność sprawcy w przeszłości, która jednoznacznie wskazywała na niepoprawność oskarżonej oraz fakt znany Sądowi z urzędu, że wobec oskarżonej zapadł kolejny wyrok skazujący w dniu 13 czerwca 2019 r. Jako okoliczność obciążającą Sąd uznał również motywację oskarżonej, która popełniła przestępstwa w celu uzyskania korzyści majątkowej, a także zamiar bezpośredni oskarżonej, brak skrupułów ze strony oskarżonej w dacie popełnienia przestępstw, częstotliwość dokonywanych czynów, premedytację w działaniu, jego zaplanowanie wyrażające się w stworzeniu fałszywych tożsamości, korzystaniu ze starterów telefonów komórkowych kupionych li tylko w celu popełniana przestępstw, brak poprawy w zachowaniu mimo wcześniejszych skazań i toczących się innych postępowań karnych o podobne czyny. Biorąc po uwagę powyższe Sąd wymierzył oskarżonej jedną karę w pkt 1 wyroku jedną karę 4 miesięcy pozbawienia wolności Sąd uznał, że tylko taka reakcja będzie odpowiednia i sprawiedliwa w realiach sprawy niniejszej. Wysokość kary pozbawienia wolności wymierzona za przestępstwa jest adekwatną dolegliwością przy uwzględnieniu okoliczności popełnienia tych czynów. Sąd kierował się przede wszystkim potrzebą wychowawczego oddziaływania na oskarżoną. Wymierzona kara powinna zapobiegać powrotowi oskarżonej na drogę przestępstwa, wywołać zmianę jej postępowania w przyszłości oraz skłonić ją do przestrzegania porządku prawnego. Orzeczona wobec oskarżonej kary pozbawienia wolności powinny osiągnąć wszystkie cele stawiane przed karą kryminalną, zarówno w aspekcie prewencji indywidualnej, jak i oddziaływania w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Fakt, że oskarżona naprawiła szkodę po części wpłynął jedynie w sposób łagodzący na wymiar kary, gdyż oskarżona szkody naprawiła tuż przed rozprawą, choć miał na to więcej czasu, niemniej jednak Sąd ten jej gest miał w polu widzenia przy wymiarze kary. Fakt, że oskarżona obecnie jest w ciąży nie stał na przeszkodzie orzeczeniu kary pozbawienia wolności, gdyż kara ta jest krótkoterminowa, a oskarżona z uwagi na swój stan może korzystać z możliwości przerwy czy odroczenia kary lub tez odbywania jej w systemie dozoru elektronicznego - jeśli będzie to możliwe

1. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie orzekł obowiązku naprawienia szkody, gdyż szkoda została naprawiona

1. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Wobec wyniku procesu i biorąc pod uwagę sytuację majątkową i osobistą oskarżonej Sąd na podstawie art. 627 § 1 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa wydatki w kwocie 120 zł i opłatę w kwocie 120 zł. Koszty sądowe są niewysokie, a oskarżona jest osobą młodą, zdrową, a zatem posiada możliwości zarobkowania, trudno zaś by koszty jej postępowania ponosił Skarb Państwa, a zatem całe społeczeństwo, tym bardziej, że jak wskazano wysokość wydatków i opłaty nie stanowi znacznej kwoty.

1. PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.