Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723898

Wyrok
Sądu Rejonowego w Bełchatowie
z dnia 9 września 2019 r.
II K 1017/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR D. Smejda.

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie - K. Jarząbkowskiej.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2019 r. sprawy:

A. T. P., urodzonego (...) w B., syna L. i J. z domu P.,

B. A. P., urodzonej (...) w K., córki R. i A. z domu B.,

oskarżonych o to, że:

I.w dniu 7 kwietnia 2016 r. w B., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) S.C. w ten sposób, że wyłudzili od (...) S.C. kwotę 17.600 zł tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów, czym działali na szkodę firmy (...) S.C. z/s w L., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

II.w okresie od 12 lipca do 12 sierpnia 2016 r. w B., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. S., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Spółka (...) s.c., w ten sposób, że jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., podając się za M. C., składając zamówienie do Spółki (...) s.c. na odpady z tworzyw sztucznych, wyłudzili od pokrzywdzonego podmiotu cztery transporty towaru w postaci odpadów z tworzyw sztucznych o w ilości 57 ton 323 kg o łącznej wartości 67.224,1 zł, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi za wydany surowiec fakturami VAT nr (...), czym działała na szkodę firmy Spółka (...) s.c. z/s w P., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

a nadto T. P., oskarżonego o to, że:

III.w dniu 29 czerwca 2016 r. w B., woj. (...), z góry powziętym zamiarem, działając jako dyrektor ds. handlowych E. P. Z., (...)- (...) B. ul. (...) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w M. ul. (...) w kwocie 14.400 zł wpłaconej tytułem zaliczki na poczet faktury VAT (...) nr (...), przy zakupie chemii gospodarczej - (...) z (...), przez wprowadzenie w błąd wymieniony wyżej podmiot co do zamiaru dostawy, czym działał na jego szkodę, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

IV.w dniu 10 sierpnia 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Przedsiębiorstwo (...) sztucznych (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) wyłudził od Przedsiębiorstwa (...) kwotę 3.150 zł tytułem zaliczki, jaką ww. przedsiębiorstwo wpłaciło firmie (...) za zamówiony towar w postaci surowca z tworzyw sztucznych w ilości 14 ton, wprowadzając w błąd firmę pokrzywdzoną co do zamiaru dostarczenia zamówionego towaru, czym działał na szkodę B. D., właściciela Przedsiębiorstwa (...) z/s w L., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

V.w okresie od 10 lutego 2016 r. do 28 marca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Zakład (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. na podstawie zawartej z podmiotem pokrzywdzonym sfałszowanej umowy na odbiór segregowanych odpadów, podając fałszywe personalia w toku nawiązanych kontaktów handlowych, wyłudził od Zakładu (...) w S. towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych, tj. butelek PET, o łącznej wartości 113.897 zł brutto, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru zapłaty, wynikającej z wystawionych trzech faktur VAT za wydany towar, czym działał na szkodę Zakładu (...) Sp. z o.o. w S., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

VI.w dniach od 06 do 7 września 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) zlecił spółce (...) wykonanie usługi transportowej odpadów z tworzyw sztucznych na trasie W. - N. - L., wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wykonaną usługę, w wyniku czego firma (...) Sp. z o.o. poniosła straty w wysokości 1.968 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

VII.w okresie od 16 marca do 18 marca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. wyłudził od T. (...) kwotę 35.200 zł tytułem dwóch zaliczek, jaką ww. spółka wypłaciła w drodze przelewu bankowego na podstawie wystawionych dwóch faktury VAT (...), (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z zamówieniem, czym działał na szkodę firmy (...) z/s w K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

VIII.w dniu 31 sierpnia 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) w R. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. i podając się za jej właściciela, w toku nawiązanych kontaktów handlowych z firmą (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. przedsiębiorstwa towar w postaci folii odpadowej o wartości 23.456 zł brutto, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru zapłaty wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...) za wydany towar, który następnie odsprzedał firmie Zakład Produkcyjno Usługowy (...) w R., czym działał na szkodę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...) z siedzibą w R., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

IX.w dniu 24 sierpnia 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielnie (...) w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. w toku nawiązanych kontaktów handlowych ze Spółdzielnią (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. spółdzielni towar w postaci folii odpadowej (...) o wartości łącznej 8.388,70 zł brutto, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru zapłaty wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...) za wydany towar, który następnie odsprzedał firmie Zakład Produkcyjno Usługowy (...) w R., czym działał na szkodę Spółdzielni (...) w K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

X.w dniu 7 lipca 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.454 zł, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawiona fakturą VAT nr (...) surowiec, czym działał na szkodę Zakładu (...) Sp. z o.o. w S., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XI.w dniu 5 sierpnia 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych oraz fałszywy skan potwierdzenia dokonania bankowej transakcji przelania środków finansowych na pokrycie zobowiązania wynikającego z uprzednio nie zapłaconej (...), wyłudził od podmiotu pokrzywdzonego kolejną partię towaru w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.596 zł, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawiona fakturą VAT nr (...) surowiec, czym działał na szkodę (...), tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XII.w okresie od 1 lipca do 4 lipca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...), wyłudził od firmy (...) kwotę 8.000 zł tytułem zapłaty, jaką ww. spółka wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma nr (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza twarda PP, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) z/s w T., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XIII.w dniu 27 października 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. i podając się w toku nawiązanych kontaktów handlowych za jej właściciela, składając firmie (...) ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o nazwie B. bag o wartości 11.448 zł, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawioną fakturą nr (...) surowiec, który odsprzedał firmie (...) Sp. z o.o. z/s w K., czym działał na szkodę firmy (...) z/s w S., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XIV.w dniu 28 października 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) wyłudził od spółki (...) kwotę 6.050 zł tytułem zaliczki, jaką ww. firma wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma nr R/19/10/2016 firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o (...) wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. (...) we W., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XV.w dniu 7 maja 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) wyłudził kwotę 16.320 zł tytułem zaliczki, jaką firma (...) wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma nr (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) w K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XVI.w dniu 13 kwietnia 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na opakowania z tworzyw sztucznych o nazwie b. (...) niebieska w ilości 20 ton, po otrzymaniu w drodze przelewu na rachunek firmy (...) kwoty 22.000 zł za całe zamówienie, dostarczył przedsiębiorstwu (...) mniejszą ilość towaru, w wyniku czego wyłudził od zamawiającego podmiotu kwotę 10.942,80 zł, jaka pozostała z nierozliczonej transakcji udokumentowanej fakturą VAT pro forma nr (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia brakującej części zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe (...) K. M. w m. U., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XVII.w okresie od 21 października do 2 listopada 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do ilości wagowej towaru, jaka miała być dostarczona zamawiającemu na podstawie faktur VAT (...) oraz wprowadził w błąd zamawiającego co do zamiaru dostarczenia mu całości towaru na podstawie wystawionych faktur VAT pro forma nr (...), R/21/10/2015, (...), R/26/10/2015, (...), (...), (...), R/02/11/2015, (...), w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 74.590,90 zł, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) M. K. z/s w D., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XVIII.w dniu 25 sierpnia 2016 r. w m. Kopiec gm. S. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. E. S., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.290 zł za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając w imieniu firmy (...) telefonicznie uzgodnił z E. S. warunki zakupu odpadów w postaci folii (...) i (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie (...) z/s w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 15.289 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił E. S. za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę E. S. w kwocie 17.290 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XIX.w dniu 27 października 2016 r. w m. B. gm. B. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. D., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie E. (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.480 zł za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając w imieniu firmy (...) telefonicznie uzgodnił z K. D. warunki zakupu odpadów w postaci folii (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie (...) z/s w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 30.518,40 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił K. D. za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę K. D. w kwocie 32.480 zł, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XX.w dniu 2 sierpnia (...). działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. dostarczył do firmy PPHU (...) niezgodny z zamówieniem towar w postaci folii mix, a następnie pomimo zwrotu nie nadającego się do dalszej przeróbki wadliwego surowca, nie zwrócił zapłaty, przywłaszczając kwotę 2.750 zł, jaką firma zamawiająca przelała na konto E. P. Z., czym działał na szkodę S. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) w Ż., tj. o czyn z art. 284 § 1 k.k.,

XXI.w dniu 24 czerwca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. Z., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie PPHU (...), w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) wyłudził kwotę 7.500 złotych tytułem zaliczki, jaką przedsiębiorstwo (...) wpłaciło w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma nr (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza miękka (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy PPHU (...) z/s w G. W., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXII.w dniu 15 marca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., składając spółce (...) ofertę zakupu surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET o wartości 11.221,94 zł, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawioną fakturą nr (...) surowiec, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. Oddział w Polsce z/s w Z., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXIII.w czasie od 12 października 2016 r. do 19 października 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., składając firmie (...) oferty na zakup surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu dwa transporty odpadów w postaci worków typu big bag, folii sianokiszonka, folii odpadowej czarnej, worków odpadowych PP, folii odpadowej bezbarwnej o łącznej wartości 18.468,60 zł, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi fakturami nr (...) surowiec, czym działał na szkodę firmy (...) z/s w m. D., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXIV.w czasie od czerwca 2015 r. do października 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do ilości wagowej towaru, jaki miał być dostarczany w kolejnych transportach zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma wystawionych przez E. P. Z., w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 17.465 zł, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę J. M., właściciela firmy (...) z/s w R., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXV.w okresie od 5 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z/s w Ł. w postaci wykonanych usług transportowych o łącznej wartości 50.974,13 zł w ten sposób, że jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., zlecił wykonanie trzydziestu sześciu usług transportowych, które potwierdzone zostały wystawionymi przez (...) Sp. z o.o. fakturami nr: (...), (...), (...), (...), (...), (...), wprowadzając w błąd przedstawicieli tego przewoźnika co do zamiaru uregulowania zapłaty za zrealizowane transporty, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z/s w Ł., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXVI.w dniu 9 listopada 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem A. i E. L., prowadzących działalność gospodarczą o nazwie (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) w B., woj. (...), wyłudził kwotę 9.000 zł tytułem zaliczki, jaką spółka (...) wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma nr (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - butelka PET niebieska, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. z/s w m. K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXVII.w dniu 21 lipca 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. (...).G. Sp. z o.o., w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) w B., woj. (...), dostarczając niezgodny z zamówieniem i dokumentacją fotograficzną towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wyłudził kwotę 8.318,30 zł tytułem zaliczki, jaką spółka (...).G. wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT nr (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z przedstawioną ofertą, czym działał na szkodę firmy (...).G. Sp. z o.o. z/s w K., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXVIII.w okresie od 22 lipca do 19 października 2015 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B., przedstawiając oferty sprzedaży i przyjmując zamówienia od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do ilości wagowej towaru, jak miała być dostarczona zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma nr (...), (...), (...) oraz wprowadził w błąd zamawiającego co do zamiaru dostarczenia mu całości zamówionego towaru zgodnie z wystawioną fakturą VAT pro forma nr (...), w wyniku czego w toku kolejnych transakcji handlowych wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 13.038 zł, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę firmy (...) Sp. z o.o. w O., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXIX.w dniu 16 maja 2016 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie KOMA M. P. z/s w D., w postaci pieniędzy w kwocie 9.450,00 zł w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z/s w B., uzyskał kwotę 9.450,00 zł tytułem zaliczki, jaką ww. przedsiębiorca wpłacił w drodze przelewu na rachunek bankowy o nr (...) na podstawie wystawionej przez firmę (...) faktury VAT pro forma nr (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd wymienionego co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) z/s w D., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXX.w okresie od 1 października 2015 r. do 2 października 2015 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o. z/s w P. Osiedlu w postaci pieniędzy w kwocie 11.072,00 zł, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z/s w B., uzyskał kwotę 16.000,00 zł tytułem zaliczki, jaką ww. Spółka wpłacił dwoma przelewami na rachunek bankowy o nr (...) na podstawie wystawionych przez firmę (...) faktury VAT pro forma nr (...) i nr (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd przedstawicieli tego podmiotu gospodarczego co do zamiaru dostarczenia odpadów o wskazanej wartości, wydając jedynie odpady o wartości 4.928,00 zł, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z/s w P. Osiedlu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXXI.w dniu 18 listopada 2016 r. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z/s w B., w postaci surowców wtórnych o wartości 3.690,00, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z/s w B., złożył ww. przedsiębiorcy ofertę zakupu surowców wtórnych o wartości 3.690,00 zł, które następnie odebrał, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawioną fakturą VAT nr (...) surowiec, czym działał na szkodę (...) z/s w B., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.,

XXXII.w okresie miesiąca maja i czerwca 2015 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem S. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z/s w T., w postaci surowców wtórnych o łącznej wartości 39.790 zł, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z/s w B., we wskazanym okresie sześciokrotnie zamówił u ww. przedsiębiorcy surowiec wtórnych w postaci folii o łącznej wartości 41.854,00 zł, który następnie odebrał, wcześniej wydając wymienionemu próbną partię folii o wartości 2.064,00 zł, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskaną folię zgodnie z wystawionymi fakturą VAT, czym działał na szkodę firmy (...) z/s w T., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.,

XXXIII.w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. w B., woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B. i P. B., wspólników prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) s.c. z/s M., w postaci świadczonych usług wydzierżawienia urządzania pionowej prasy hydraulicznej (...) (...) oraz usługi przeglądu technicznego tego urządzenia o łącznej wartości usług 3.314,85 zł, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z/s w B., dzierżawił to urządzenie w miesiącu lutym i marcu 2016 r. na podstawie zawartej 10 kwietnia 2015 umowy dzierżawy oraz przyjął usługę przeglądu technicznego wykonanego 29 grudnia 2015 r., przez co wprowadził w błąd M. B. i P. B. co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskane usługi, czym działał na szkodę PPHU (...) s.c. z/s M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

1. w miejsce zarzucanych czynów: I - XIX, XXI - XXXIII uznaje oskarżonego T. P. za winnego popełnienia odpowiednio tego, że:

I. w dniu 7 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. P., (przy czym T. P. - jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z siedzibą w L. w ten sposób, że wyłudzili od (...) s.c. kwotę 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze R/19/04/2016 firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów, czym działali na szkodę (...) s.c. z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

II. w okresie od 12 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia (...) w P., w ten sposób, że T. P. jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., podając się za M. C., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką, składając zamówienie do Spółki (...) s.c. na odpady z tworzyw sztucznych, wyłudzili od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych o łącznej wartości 67.224,10 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 10/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi za wydany surowiec fakturami VAT o numerach: (...), czym działali na szkodę Spółki (...) s.c. z siedzibą w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

III. w dniu 29 czerwca 2016 r. w B., województwo (...), działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...)" z siedzibą w M., ulica (...), w kwocie 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) złotych wpłaconej tytułem zaliczki na poczet faktury VAT pro forma nr (...), przy zakupie chemii gospodarczej - (...) z (...), przez wprowadzenie w błąd podmiotu pokrzywdzonego co do zamiaru dostawy towaru, czym działał na szkodę (...)" z siedzibą w M., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

IV. w dniu 10 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził od (...) kwotę 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. podmiot wpłacił firmie (...) za zamówiony towar w postaci surowca z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd firmę pokrzywdzoną co do zamiaru dostarczenia zamówionego towaru, czym działał na szkodę B. D., właściciela (...) z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

V. w okresie od 10 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., na podstawie zawartej z pokrzywdzoną spółką sfałszowanej umowy na odbiór segregowanych odpadów, podając fałszywe personalia w toku nawiązanych kontaktów handlowych, wyłudził od (...). w S. towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych, tj. butelek PET, o łącznej wartości 113.897 (sto trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionych faktur VAT, czym działał na szkodę (...). w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VI. w okresie od 6 września 2016 r. do 7 września 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zlecił spółce (...) wykonanie usługi transportowej odpadów z tworzyw sztucznych na trasie W. - N. - L., wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wykonaną usługę, w wyniku czego (...) Sp. z o.o. w S. poniosła szkodę w wysokości 1.968 (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VII. w okresie od 16 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził od T. A. L. kwotę 35.200 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście) złotych tytułem dwóch zaliczek, jaką wskazana firma wpłaciła w drodze przelewu bankowego, na podstawie wystawionych dwóch faktur VAT pro forma o numerach: (...), (...), firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z zamówieniem, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VIII. w dniu 31 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w R. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. i podając się za jej właściciela, w toku nawiązanych kontaktów handlowych z firmą (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. przedsiębiorstwa towar w postaci folii odpadowej o wartości 23.456 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych, wprowadzając w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...), który to towar następnie taniej odsprzedał firmie Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy (...) R. M. w R., czym działał na szkodę (...) w R., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

IX. w dniu 24 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., w toku nawiązanych kontaktów handlowych ze (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. spółdzielni towar w postaci folii odpadowej (...) o wartości łącznej 8.388,70 (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 70/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...), który to towar następnie taniej odsprzedał firmie (...) R. M. w R., czym działał na szkodę (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

X. w dniu 7 lipca 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...). w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.454 (dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) złote, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawiona (...), czym działał na szkodę (...) w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XI. w dniu 5 sierpnia 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...). w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych oraz fałszywy skan potwierdzenia dokonania bankowej transakcji przelania środków finansowych na pokrycie zobowiązania wynikającego z uprzednio nie zapłaconej (...), wyłudził od pokrzywdzonej spółki kolejną partię towaru w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.596 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną (...), czym działał na szkodę (...) (...) w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XII. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 4 lipca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. w T. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził od (...) s.c. kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych tytułem zapłaty, jaką ww. spółka wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza twarda PP, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę (...) s.c. z siedzibą w T., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XIII. w dniu 27 października 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. i podając się w toku nawiązanych kontaktów handlowych za jej właściciela, składając firmie (...) ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o nazwie big bag o wartości 11.448 (jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną (...) który to surowiec następnie odsprzedał (...) Sp. z o.o. (...) we W., czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XIV. w dniu 28 października 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. (...) we W. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził od spółki (...) kwotę 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. firma wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o nazwie big bag, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionego towaru, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. (...) W., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XV. w dniu 7 maja 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził kwotę 16.320 (szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych tytułem zaliczki, jaką firma (...) wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XVI. w dniu 13 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na opakowania z tworzyw sztucznych o nazwie b. (...) niebieska w ilości 20 ton, po otrzymaniu w drodze przelewu na rachunek firmy (...) kwoty 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) złotych za całe zamówienie, dostarczył firmie (...) mniejszą ilość towaru, w wyniku czego wyłudził od zamawiającego podmiotu kwotę 10.942,80 (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 80/100) złotych, jak pozostała z nierozliczonej transakcji udokumentowanej fakturą (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia brakującej części zamówionych odpadów, czym działał na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XVII. w okresie od 21 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w D. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru dostarczenia mu całości towaru na podstawie wystawionych faktur VAT pro forma, w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 74.590,90 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) M. K. z siedzibą w D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XVIII. w dniu 25 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o (...) E. S., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.290 (siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) złotych za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. telefonicznie uzgodnił z E. S. warunki zakupu odpadów w postaci folii (...), (...) i (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie (...) - (...) (...) w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 15.289 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił (...) za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę (...), prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. (...) z siedzibą w miejscowości K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XIX. w dniu 27 października 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził (...), prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.480 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) złotych za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. telefonicznie uzgodnił z (...) warunki zakupu odpadów w postaci folii (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie (...) - (...) (...) w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 30.518,40 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił (...) za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę (...), prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie E. (...) w miejscowości B., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXI. w dniu 24 czerwca 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. Z., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie (...), w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził kwotę 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych tytułem zaliczki, jaką PPHU (...) wypłaciło w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza miękka (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę PPHU (...) z siedzibą w G., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXII. w okresie od 15 marca 2016 r. do 21 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., składając spółce (...) ofertę zakupu surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET o wartości 13.135,20 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną (...), czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Z., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIII. w okresie od 12 października 2016 r. do 18 października 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) i Transport (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., składając firmie (...) oferty na zakup surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu dwa transporty odpadów w postaci worków typu big bag, folii sianokiszonka, folii odpadowej (...), folii odpadowej czarnej, worków odpadowych PP po węglu, folii odpadowej (...) bezbarwnej o łącznej wartości 18.468,60 (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawionymi fakturami o numerach (...), czym działał na szkodę firmy (...) i Transport (...) z siedzibą w miejscowości D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIV. w czasie od 17 września 2015 r. do 8 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w R. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru dostawy całości zamówionego towaru, jaki miał być dostarczany w kolejnych transportach zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma wystawionych przez E. P. Z., w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 17.465 (siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) M. J. w R., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXV. w okresie od 5 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w Ł. w postaci wykonanych usług transportowych o łącznej wartości 50.974,13 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 13/100) złotych w ten sposób, że jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zlecił wykonanie trzydziestu sześciu usług transportowych, które potwierdzone zostały wystawionymi przez (...) Sp. z o.o. fakturami o numerach: (...), (...), (...), (...), (...), (...), wprowadzając w błąd przedstawicieli tego przewoźnika co do zamiaru uregulowania zapłaty za zrealizowane transporty, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. w Ł., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXVI. w dniu 9 listopada 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził kwotę 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki, jaką spółka (...) wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - butelka PET niebieska, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXVII. w okresie od 25 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...).G. Sp. z o.o. w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., dostarczając niezgodny z zamówieniem i dokumentacją fotograficzną towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wyłudził kwotę 8.318,30 (osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/00) złotych tytułem zaliczki, jaką (...).G. Sp. z o.o. wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z przedstawioną ofertą, czym działał na szkodę (...).G. Sp. z o.o. w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXVIII. w okresie od 24 września 2015 r. do 19 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w O. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedstawiając oferty sprzedaży i przyjmując zamówienia od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych - w postaci butelek PET, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do ilości wagowej towaru, jak miała być dostarczona zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma o numerach (...), (...), (...) oraz wprowadził w błąd zamawiającego co do zamiaru dostarczenia mu całości zamówionego towaru zgodnie z wystawioną fakturą VAT pro forma o numerze (...), w wyniku czego w toku kolejnych transakcji handlowych wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 13.038 (trzynaście tysięcy trzydzieści osiem) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. w O., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIX. w dniu 16 maja 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie (...) M. P. z siedzibą w miejscowości D., w postaci pieniędzy w kwocie 9.450 (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., uzyskał kwotę 9.450 złotych tytułem zapłaty, jaką ww. przedsiębiorca wpłacił w drodze przelewu na rachunek bankowy o numerze (...) na podstawie wystawionej przez firmę (...) faktury VAT pro forma o numerze (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w miejscowości D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXX. w okresie od 1 października 2015 r. do 7 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P. w postaci pieniędzy w kwocie 11.072 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) złote, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., uzyskał kwotę 16.000 złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła dwoma przelewami na rachunek bankowy o numerze (...) na podstawie wystawionych przez firmę (...) faktur VAT pro forma o numerach (...) i (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru dostarczenia odpadów o wskazanej wartości, wydając jedynie odpady o wartości 4.928 złotych, czym działał na szkodę PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXXI. w dniu 18 listopada 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w B., w postaci surowców wtórnych o wartości 3.690 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., złożył ww. przedsiębiorcy ofertę zakupu surowców wtórnych o wartości 3.690 złotych, które następnie odebrał, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną fakturą VAT o numerze (...), czym działał na szkodę (...) z siedzibą w B., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXXII. w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem S. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w T., w postaci surowców wtórnych o łącznej wartości 39.790 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., we wskazanym okresie sześciokrotnie zamówił u ww. przedsiębiorcy surowiec wtórny w postaci folii o łącznej wartości 41.854 złotych, który następnie odebrał, wcześniej wydając wymienionemu próbną partię folii o wartości 2.064 złotych, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskaną folię zgodnie z wystawionymi fakturami VAT, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w T., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXXIII. w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. w B., województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B. i P. B., wspólników prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...). z siedzibą w M., w postaci świadczonych usług wydzierżawienia urządzenia - pionowej prasy hydraulicznej (...) (...) oraz usługi przeglądu technicznego tego urządzenia o łącznej wartości usług 3.314,85 (trzy tysiące trzysta czternaście złotych 85/100) złotych, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., dzierżawił to urządzenie w miesiącu lutym i marcu 2016 r. na podstawie zawartej 10 kwietnia 2015 r. umowy dzierżawy oraz przyjął usługę przeglądu technicznego wykonanego 29 grudnia 2015 r., przez co wprowadził w błąd M. B. i P. B. co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskane usługi, czym działał na szkodę PPHU (...) s.c. z siedzibą w M., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

przyjmując, że czyny: I - XIX, XXI - XXXIII stanowiły ciąg przestępstw wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu T. P. karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 500 (pięciuset) stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

2. w miejsce zarzucanego czynu XX uznaje oskarżonego T. P. za winnego popełnienia tego, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. przywłaszczył pieniądze w kwocie 2.750 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, jakie firma PPHU (...) w Ż. przelała na konto E. P. Z. za dostarczony do firmy PPHU (...) w Ż. niezgodny z zamówieniem towar w postaci folii mix, który następnie został zwrócony jako towar wadliwy nie nadający się do dalszej przeróbki, czym działał na szkodę S. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) w Ż., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 284 § 1 k.k. i wymierza mu za ów czyn na podstawie art. 284 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 30 (trzydziestu) stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

3. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. i art. 91 § 2 k.k. łączy wymierzone oskarżonemu T. P. jednostkowe kary pozbawienia wolności i grzywny i jako kary łączne wymierza mu: karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 500 (pięciuset) stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

4. w miejsce zarzucanych czynów: I - II uznaje oskarżoną A. P. za winną popełnienia odpowiednio tego, że:

I. w dniu 7 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. P., (przy czym T. P. - jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z siedzibą w L. w ten sposób, że wyłudzili od (...) s.c. kwotę 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów, czym działali na szkodę (...) s.c. z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

II. w okresie od 12 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z T. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółkę (...) s.c. z siedzibą w P., w ten sposób, że T. P. jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., podając się za M. C., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką, składając zamówienie do Spółki (...) s.c. na odpady z tworzyw sztucznych, wyłudzili od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych o łącznej wartości 67.224,10 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 10/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi za wydany surowiec fakturami VAT o numerach: (...), czym działali na szkodę Spółki (...) s.c. z siedzibą w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

przyjmując, że czyny: I - II stanowiły ciąg przestępstw wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza oskarżonej A. P. karę grzywny w ilości 300 (trzystu) stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

5. na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądza od oskarżonego T. P. na rzecz pokrzywdzonych:

- (...) s.c. z siedzibą w L. kwotę 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem I;

- Spółki (...) s.c. z siedzibą w P. kwotę 67.224,10 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 10/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem II;

- (...) z siedzibą w M. kwotę 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem III;

- B. D., właściciela (...) z siedzibą w L. kwotę 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem IV;

- (...) kwotę 113.897 (sto trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem V;

- (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 1.968 (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VI;

- T. A. L. z siedzibą w K. kwotę 35.200 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VII;

- Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego (...) w R. kwotę 23.456 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VIII;

- Spółdzielni (...) w K. kwotę 8.388,70 (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 70/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem IX;

- Zakładu (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 20.454 (dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) złote - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem X;

- Zakładu (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 20.596 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XI;

- (...) s.c. w T. kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XII;

- B. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. P. K. z siedzibą w S. kwotę 11.448 (jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIII;

- (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) we W. kwotę 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIV;

- (...) A. K. z siedzibą w K. kwotę 16.320 (szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XV;

- (...) w K. kwotę 10.942,80 (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 80/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVI;

- (...) M. K. z siedzibą w D. kwotę 74.590,90 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVII;

- E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. E. S. z siedzibą w miejscowości K. kwotę 17.290 (siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVIII;

- K. D., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie E. (...) w miejscowości B. kwotę 32.480 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIX;

- S. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) w Ż. kwotę 2.750 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XX;

- PPHU (...) z siedzibą w G. kwotę 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXI;

- (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Z. kwotę 13.135,20 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXII;

- (...) A. Z. i Transport (...) z siedzibą w miejscowości D. kwotę 18.468,60 (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIII;

- (...) M. J. z siedzibą w R. kwotę 17.465 (siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIV;

- (...) Sp. z o.o. w Ł. kwotę 50.974,13 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 13/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXV;

- (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K. kwotę 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVI;

- (...).G. Sp. z o.o. w K. kwotę 8.318,30 (osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/00) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVII;

- (...) Sp. z o.o. w O. kwotę 13.038 (trzynaście tysięcy trzydzieści osiem) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVIII;

- M. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie KOMA M. P. z siedzibą w miejscowości D. kwotę 9.450 (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIX;

- PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P. kwotę 11.072 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) złote - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXX;

- (...) z siedzibą w B. kwotę 3.690 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXI;

- S. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w T. kwotę 39.790 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXII;

- PPHU (...) s.c. z siedzibą w M. kwotę 3.314,85 (trzy tysiące trzysta czternaście złotych 85/100) złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXIII;

6. zasadza od oskarżonego T. P. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) w miejscowości B. kwotę 1.176 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego;

7. zasadza od oskarżonego T. P. na rzecz oskarżyciela posiłkowego T. A. L. z siedzibą w K. kwotę 1.176 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego;

8. zasadza od oskarżonego T. P. na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Z. kwotę 1.176 (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt sześć) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów zastępstwa procesowego;

9. wymierza oskarżonemu T. P. 2.300 (dwa tysiące trzysta) złotych opłaty, zwalniając go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków poniesionych w jego sprawie;

10. wymierza oskarżonej A. P. 600 (sześćset) złotych opłaty, zwalniając ją od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków poniesionych w jej sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

wyroku w zakresie odnoszącym się do oskarżonego T. P., wobec którego uwzględniono wniosek owego oskarżonego (działającego w asystencji obrońcy z wyboru) złożony w trybie art. 387 § 1 k.p.k. Uzasadnienie, stosownie do dyspozycji przepisu art. 424 § 3 k.p.k., ograniczone zostało do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć - mimo złożenia przez obrońcę oskarżonego wniosku o sporządzenie uzasadnienia całości wyroku. Sąd Rejonowy stoi bowiem na stanowisku, iż możliwość ograniczenia uzasadnienia wyroku do elementów wskazanych w art. 424 § 3 k.p.k. dotyczy każdego z trybów konsensualnych, i to zawsze, niezależnie od oświadczenia zawartego we wniosku o uzasadnienie wyroku wydanego w tym trybie. Zakres uzasadnienia wyroku zapadłego w trybie konsensualnym może być ograniczony niezależnie od tego, w jakim zakresie zostanie złożona apelacja (P. Rogoziński: Komentarz do art. 424 Kodeksu postępowania karnego, stan prawny 30 stycznia 2016 r., Nb 14, LEX OMEGA dla Sądów 2015).

Sąd zważył, co następuje:

Z uwagi na fakt, iż T. P. w przedmiotowej sprawie na rozprawie złożył w trybie art. 387 § 1 k.p.k. wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary i środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, Sąd uwzględnił wniosek (art. 387 § 2 k.p.k.), albowiem okoliczności popełnienia przestępstw i wina oskarżonego nie budziły wątpliwości, zaś cele postępowania - w ocenie Sądu - zostały osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, a nadto uwzględnieniu wniosku nie sprzeciwili się: prokurator, stawający na rozprawie pokrzywdzeni oraz pokrzywdzeni należycie powiadomieni o terminie rozprawy i pouczeni o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego wniosku w trybie art. 387 § 1 k.p.k.

Przed uwzględnieniem przedmiotowego wniosku Sąd pouczył oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k. (k. 2540 odwrót).

Obrońca oskarżonego T. P. złożył w sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Korzystając z prawa do wniesienia środka odwoławczego od wydanego wyroku winien on mieć jednak na względzie dyspozycję przepisu art. 447 § 5 k.p.k. (stanowiącego ograniczenie w zakresie możliwego zakresu zarzutów podnoszonych w apelacji wobec skarżonego wyroku), w myśl którego podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 k.p.k. (błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia) i art. 438 pkt 4 k.p.k. (rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki (...), związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 387 k.p.k. (...).

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przypisanie T. P. popełnienia czynów zabronionych polegających na tym, że:

I. w dniu 7 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu z A. P., (przy czym T. P. - jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z siedzibą w L. w ten sposób, że wyłudzili od (...) s.c. kwotę 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze R/19/04/2016 firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów, czym działali na szkodę (...) s.c. z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

II. w okresie od 12 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z A. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia (...) w P., w ten sposób, że T. P. jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., podając się za M. C., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką, składając zamówienie do Spółki (...) s.c. na odpady z tworzyw sztucznych, wyłudzili od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych o łącznej wartości 67.224,10 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 10/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi za wydany surowiec fakturami VAT o numerach: (...), czym działali na szkodę Spółki (...) s.c. z siedzibą w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

III. w dniu 29 czerwca 2016 r. w B., województwo (...), działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) z siedzibą w M., ulica (...), w kwocie 14.400 (czternaście tysięcy czterysta) złotych wpłaconej tytułem zaliczki na poczet faktury (...) (...), przy zakupie chemii gospodarczej - (...) z (...), przez wprowadzenie w błąd podmiotu pokrzywdzonego co do zamiaru dostawy towaru, czym działał na szkodę (...) z siedzibą w M., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

IV. w dniu 10 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził od (...) kwotę 3.150 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. podmiot wpłacił firmie (...) za zamówiony towar w postaci surowca z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd firmę pokrzywdzoną co do zamiaru dostarczenia zamówionego towaru, czym działał na szkodę B. D., właściciela (...) z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

V. w okresie od 10 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zakład (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., na podstawie zawartej z pokrzywdzoną spółką sfałszowanej umowy na odbiór segregowanych odpadów, podając fałszywe personalia w toku nawiązanych kontaktów handlowych, wyłudził od (...). w S. towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych, tj. butelek PET, o łącznej wartości 113.897 (sto trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionych faktur VAT, czym działał na szkodę (...). w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VI. w okresie od 6 września 2016 r. do 7 września 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zlecił spółce (...) wykonanie usługi transportowej odpadów z tworzyw sztucznych na trasie W. - N. - L., wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wykonaną usługę, w wyniku czego (...) Sp. z o.o. w S. poniosła szkodę w wysokości 1.968 (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VII. w okresie od 16 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził od T. A. L. kwotę 35.200 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście) złotych tytułem dwóch zaliczek, jaką wskazana firma wpłaciła w drodze przelewu bankowego, na podstawie wystawionych dwóch faktur VAT pro forma o numerach: (...), (...), firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z zamówieniem, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

VIII. w dniu 31 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w R. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. i podając się za jej właściciela, w toku nawiązanych kontaktów handlowych z firmą (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. przedsiębiorstwa towar w postaci folii odpadowej o wartości 23.456 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) złotych, wprowadzając w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...), który to towar następnie taniej odsprzedał firmie (...) R. M. w R., czym działał na szkodę (...) z siedzibą w R., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

IX. w dniu 24 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., w toku nawiązanych kontaktów handlowych ze (...), działając pod pozorem zakupu, wyłudził od ww. spółdzielni towar w postaci folii odpadowej (...) o wartości łącznej 8.388,70 (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 70/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru zapłaty za wydany towar, wynikającej z wystawionej faktury VAT nr (...), który to towar następnie taniej odsprzedał firmie (...) R. M. w R., czym działał na szkodę (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

X. w dniu 7 lipca 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...). w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.454 (dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) złote, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawiona fakturą VAT nr (...), czym działał na szkodę (...). w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XI. w dniu 5 sierpnia 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...). w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedkładając ww. spółce najkorzystniejszą ofertę zakupu surowców wtórnych oraz fałszywy skan potwierdzenia dokonania bankowej transakcji przelania środków finansowych na pokrycie zobowiązania wynikającego z uprzednio nie zapłaconej faktury VAT o numerze (...), wyłudził od pokrzywdzonej spółki kolejną partię towaru w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o wartości 20.596 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, wprowadzając w błąd kontrahenta co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną fakturą VAT nr (...), czym działał na szkodę (...). w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XII. w okresie od 1 lipca 2016 r. do 4 lipca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. w T. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził od (...) s.c. kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych tytułem zapłaty, jaką ww. spółka wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury (...) (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza twarda PP, wprowadzając w błąd pokrzywdzoną co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę (...) s.c. z siedzibą w T., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XIII. w dniu 27 października 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w S. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. i podając się w toku nawiązanych kontaktów handlowych za jej właściciela, składając firmie (...) ofertę zakupu surowców wtórnych, wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o nazwie big bag o wartości 11.448 (jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną fakturą o numerze (...), który to surowiec następnie odsprzedał (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) we W., czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w S., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XIV. w dniu 28 października 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) we W. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził od spółki (...) kwotę 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. firma wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze R/19/10/2016 firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych o nazwie big bag, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionego towaru, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) we W., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XV. w dniu 7 maja 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) z siedzibą w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. wyłudził kwotę 16.320 (szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych tytułem zaliczki, jaką firma (...) wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XVI. w dniu 13 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na opakowania z tworzyw sztucznych o nazwie b. (...) niebieska w ilości 20 ton, po otrzymaniu w drodze przelewu na rachunek firmy (...) kwoty 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) złotych za całe zamówienie, dostarczył firmie (...) mniejszą ilość towaru, w wyniku czego wyłudził od zamawiającego podmiotu kwotę 10.942,80 (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 80/100) złotych, jak pozostała z nierozliczonej transakcji udokumentowanej fakturą VAT pro forma numer (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia brakującej części zamówionych odpadów, czym działał na szkodę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XVII. w okresie od 21 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w D. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru dostarczenia mu całości towaru na podstawie wystawionych faktur VAT pro forma, w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 74.590,90 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) M. K. z siedzibą w D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XVIII. w dniu 25 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. E. S., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 17.290 (siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) złotych za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. telefonicznie uzgodnił z E. S. warunki zakupu odpadów w postaci folii (...), (...) i (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy (...) R. M. w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 15.289 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił E. S. za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. E. S. z siedzibą w miejscowości K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XIX. w dniu 27 października 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził K. D., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie E. (...), do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 32.480 (trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt) złotych za pomocą wprowadzenia go w błąd co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy kupna odpadów z tworzyw sztucznych, w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B. telefonicznie uzgodnił z K. D. warunki zakupu odpadów w postaci folii (...), a następnie po ich odbiorze zmienił uzgodnione miejsce rozładunku, po czym sprzedał folie firmie (...) R. M. w R. po niższej cenie aniżeli ją zakupił, tj. za kwotę 30.518,40 zł i po otrzymaniu pieniędzy nie zapłacił K. D. za zakupiony od niego towar, czym działał na szkodę K. D., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie (...) B., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XX. w dniu 2 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), działając jako pełnomocnik firmy (...) z/s w B. przywłaszczył pieniądze w kwocie 2.750 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, jakie firma PPHU (...) w Ż. przelała na konto E. P. Z. za dostarczony do firmy PPHU (...) w Ż. niezgodny z zamówieniem towar w postaci folii mix, który następnie został zwrócony jako towar wadliwy nie nadający się do dalszej przeróbki, czym działał na szkodę S. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) w Ż., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 284 § 1 k.k.,

XXI. w dniu 24 czerwca 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem W. Z., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie PPHU (...), w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził kwotę 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych tytułem zaliczki, jaką PPHU (...) wypłaciło w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - chemia gospodarcza miękka (...), wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę PPHU (...) z siedzibą w G., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXII. w okresie od 15 marca 2016 r. do 21 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., składając spółce (...) ofertę zakupu surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET o wartości 13.135,20 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną fakturą numer (...), czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Z., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIII. w okresie od 12 października 2016 r. do 18 października 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) i Transport (...) w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., składając firmie (...) oferty na zakup surowców wtórnych wyłudził od pokrzywdzonego podmiotu dwa transporty odpadów w postaci worków typu big bag, folii sianokiszonka, folii odpadowej (...), folii odpadowej czarnej, worków odpadowych PP po węglu, folii odpadowej (...) bezbarwnej o łącznej wartości 18.468,60 (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 60/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawionymi fakturami o numerach (...), czym działał na szkodę firmy (...) i Transport (...) z siedzibą w miejscowości D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIV. w czasie od 17 września 2015 r. do 8 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę (...) w R. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przyjmując zamówienie od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do zamiaru dostawy całości zamówionego towaru, jaki miał być dostarczany w kolejnych transportach zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma wystawionych przez E. P. Z., w wyniku czego w toku kolejnych transakcji wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 17.465 (siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) M. J. w R., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXV. w okresie od 5 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w Ł. w postaci wykonanych usług transportowych o łącznej wartości 50.974,13 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 13/100) złotych w ten sposób, że jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zlecił wykonanie trzydziestu sześciu usług transportowych, które potwierdzone zostały wystawionymi przez (...) Sp. z o.o. fakturami o numerach: (...), (...), (...), (...), (...), (...), wprowadzając w błąd przedstawicieli tego przewoźnika co do zamiaru uregulowania zapłaty za zrealizowane transporty, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. w Ł., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXVI. w dniu 9 listopada 2015 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., wyłudził kwotę 9.000 (dziewięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki, jaką spółka (...) wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT pro forma o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - butelka PET niebieska, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXVII. w okresie od 25 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...).G. Sp. z o.o. w K. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., dostarczając niezgodny z zamówieniem i dokumentacją fotograficzną towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wyłudził kwotę 8.318,30 (osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 30/00) złotych tytułem zaliczki, jaką (...). (...) wypłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej faktury VAT o numerze (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych - folia mix, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów zgodnie z przedstawioną ofertą, czym działał na szkodę (...) (...). w K., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXVIII. w okresie od 24 września 2015 r. do 19 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Sp. z o.o. w O. w ten sposób, że działając jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., przedstawiając oferty sprzedaży i przyjmując zamówienia od firmy (...) na odpady z tworzyw sztucznych - w postaci butelek PET, wprowadził w błąd pokrzywdzony podmiot co do ilości wagowej towaru, jak miała być dostarczona zamawiającemu na podstawie faktur VAT pro forma o numerach (...), (...), (...) oraz wprowadził w błąd zamawiającego co do zamiaru dostarczenia mu całości zamówionego towaru zgodnie z wystawioną fakturą (...) (...), w wyniku czego w toku kolejnych transakcji handlowych wyłudził zaliczki w łącznej kwocie 13.038 (trzynaście tysięcy trzydzieści osiem) złotych, jakie podmiot zamawiający odpady wypłacił w drodze przelewów firmie (...), czym działał na szkodę (...) Sp. z o.o. w O., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXIX. w dniu 16 maja 2016 r. w B., województwo (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie (...) M. P. z siedzibą w miejscowości D., w postaci pieniędzy w kwocie 9.450 (dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., uzyskał kwotę 9.450 złotych tytułem zapłaty, jaką ww. przedsiębiorca wpłacił w drodze przelewu na rachunek bankowy o numerze (...) na podstawie wystawionej przez firmę (...) faktury VAT pro forma o numerze (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru dostarczenia zamówionych odpadów, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w miejscowości D., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXX. w okresie od 1 października 2015 r. do 7 października 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P. w postaci pieniędzy w kwocie 11.072 (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) złote, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., uzyskał kwotę 16.000 złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła dwoma przelewami na rachunek bankowy o numerze (...) na podstawie wystawionych przez firmę (...) faktur VAT pro forma o numerach (...) i (...) za zamówiony towar w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, wprowadzając w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru dostarczenia odpadów o wskazanej wartości, wydając jedynie odpady o wartości 4.928 złotych, czym działał na szkodę PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXXI. w dniu 18 listopada 2016 r. w B., województwo (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w B., w postaci surowców wtórnych o wartości 3.690 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., złożył ww. przedsiębiorcy ofertę zakupu surowców wtórnych o wartości 3.690 złotych, które następnie odebrał, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za surowiec wydany zgodnie z wystawioną fakturą VAT o numerze (...), czym działał na szkodę (...) z siedzibą w B., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

XXXII. w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem S. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w T., w postaci surowców wtórnych o łącznej wartości 39.790 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) złotych w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., we wskazanym okresie sześciokrotnie zamówił u ww. przedsiębiorcy surowiec wtórny w postaci folii o łącznej wartości 41.854 złotych, który następnie odebrał, wcześniej wydając wymienionemu próbną partię folii o wartości 2.064 złotych, przez co wprowadził w błąd wymienionego co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskaną folię zgodnie z wystawionymi fakturami VAT, czym działał na szkodę firmy (...) z siedzibą w T., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.,

XXXIII. w okresie od grudnia 2015 r. do marca 2016 r. w B., województwo (...), działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B. i P. B., wspólników prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) s.c. z siedzibą w M., w postaci świadczonych usług wydzierżawienia urządzenia - pionowej prasy hydraulicznej typ V-B500 nr (...) oraz usługi przeglądu technicznego tego urządzenia o łącznej wartości usług 3.314,85 (trzy tysiące trzysta czternaście złotych 85/100) złotych, w ten sposób, że będąc pełnomocnikiem firmy (...) z siedzibą w B., dzierżawił to urządzenie w miesiącu lutym i marcu 2016 r. na podstawie zawartej 10 kwietnia 2015 r. umowy dzierżawy oraz przyjął usługę przeglądu technicznego wykonanego 29 grudnia 2015 r., przez co wprowadził w błąd M. B. i P. B. co do zamiaru uregulowania zapłaty za uzyskane usługi, czym działał na szkodę PPHU (...) s.c. z siedzibą w M., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Zmiany opisów czynów zasadniczo mają charakter kosmetyczny i sprowadzają się do dokładnego określenia pomiotów pokrzywdzonych przestępczymi działaniami T. P., numerów faktur stanowiących punkt wyjścia do oszukańczych zachowań oskarżonego i miejsca popełnienia przestępstw. Faktem jest bowiem, iż zarzuty aktu oskarżenia zostały sformułowane niezbyt precyzyjnie.

Przepis artykułu 286 § 1 k.k. określa odpowiedzialność za przestępstwo oszustwa, którym jest motywowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota czynu zabronionego penalizowanego przez ów przepis polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej (A. Marek, Komentarz do art. 286 kodeksu karnego, Lex 2007). Sposób działania sprawcy oszustwa względem innej osoby polegać może tym samym na: 1.wprowadzeniu jej w błąd poprzez wywołanie u niej wyobrażenia o nieistniejącej rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia ją sprawca, 2.wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, to jest subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości, która jest w istocie odmienna, o czym sprawca wie, 3.wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Wprowadzenie w błąd może zostać osiągnięte w szczególności przez przemilczenie, zaniechanie poinformowania o faktycznym stanie rzeczy. Wyzyskanie błędu osoby rozporządzającej mieniem dotyczy zaś sytuacji, w której przed podjęciem zachowania przez sprawcę, osoba ta miała już fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości, przy czym błąd polegający na nieświadomości lub urojeniu powstał bez udziału sprawcy. Wyzyskanie błędu polega więc na wykorzystaniu przez sprawce już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby rozporządzającej mieniem (wyrok SN z 27 października 1986 r., sygn. II KR 134/86, OSNPG 1987/7/80) przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek aktywności sprawcy, zmierzającej do skorygowania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości przez pokrzywdzonego (postanowienie SN z 12 grudnia 2002 r., sygn. IV KKN 135/00, Lex nr 74478). Niezdolność osoby rozporządzającej mieniem do należytego pojmowania przedsiębranego działania może wynikać natomiast z braku odpowiedniego rozwoju psychicznego, niedostatecznej socjalizacji osoby, młodego wieku, upośledzenia umysłowego.

Podkreślić należy, że oszustwo jest przestępstwem kierunkowym, gdyż warunkiem odpowiedzialności jest działanie czy zaniechanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zamiar bezpośredni o szczególnym zabarwieniu związanym z celem działania sprawcy oznacza, że elementy przedmiotowe oszustwa muszą mieścić się w świadomości sprawcy i muszą być objęte jego wolą. Sprawca nie tylko zatem musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć użyć w tym celu określonego działania czy zaniechania (wyrok SN z 19 lipca 2007 r., sygn. V KK 384/06, Biul. PK 2007/14/33). O zamiarze sprawcy przesądza całokształt podmiotowych i przedmiotowych okoliczności sprawy. Dopiero bowiem na podstawie wszystkich okoliczności dotyczących danego wypadku i osoby sprawcy możliwe jest odtworzenie rzeczywistych przeżyć sprawcy i ustalenie, do czego zmierzał on i czego chciał. Podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania (umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest dążył do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby umowy na takich warunkach, na jakich została zawarta (wyrok SN z 6 listopada 2003 r., sygn. II KK 9/03, Lex nr 83773).

Konstrukcja oszustwa poprzez wykorzystanie znamienia "doprowadza" jako charakteryzującego właściwą czynność sprawczą, która realizowana być może przez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, zakłada istnienie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a zachowaniem pokrzywdzonego i rezultatem w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego ostatniego (wyrok SA w Katowicach z 31 sierpnia 2000 r., sygn. II Aka 191/00, Prok. I Pr. 2001/3/19).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w ocenie Sądu T. P. swoimi działaniami opisanymi w punktach: I - XIX, XXI - XXXIII wyczerpał zarówno stronę przedmiotową, jak i podmiotową, występku określonego w art. 286 § 1 k.k., przy czym w odniesieniu do zachowań opisanych w punktach: II, V, VI, VII, XII, XVII, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII stanowiły one czyny ciągłe (art. 12 § 1 k.k.) (sprawca działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru).

Oskarżony, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził w sposób określony powyżej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wskazane w zarzutach podmioty, zajmujące się zasadniczo handlem surowcami wtórnymi.

Jeśli natomiast chodzi o czyn XX, to w tym przypadku T. P. dopuścił się przestępstwa przywłaszczenia mienia (pieniędzy) na szkodę swego kontrahenta handlowego.

W zakresie zarzucanych oskarżonemu czynów: I - XIX, XXI - XXXIII Sąd przyjął - kierując się przepisem art. 91 § 1 k.k. - że stanowiły one ciąg przestępstw wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. oraz art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Wszystkie wskazane przestępstwa popełnione bowiem zostały z wykorzystaniem takiej samej sposobności w krótkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek z nich.

O współsprawstwie oskarżonych: T. P. i jego małżonki A. P. - w zakresie czynów: I - II - świadczy fakt, iż wspólnie opracowali oni plan oszukania podmiotów wskazanych w treści zarzutów: I. II aktu oskarżenia. Sprawcy mieli świadomość wspólnie podjętego działania. Na ich współsprawstwo wskazuje w szczególności treść zeznań przedstawicieli pokrzywdzonych, z których wynika, iż kontaktowali się oni przy okazji opisanych w nich transakcji handlowych zarówno z T. P., jak i jego żoną.

Oskarżony popełnił przypisane mu czyny w sposób zawiniony. Nic nie ograniczało jego wolności w zakresie podjęcia decyzji co do popełnienia przestępstw.

Na korzyść T. P. poczytano przyznanie się przez niego przed Sądem do dokonania zarzucanych przestępstw.

Istotną okolicznością obciążającą oskarżonego był fakt jego uprzedniej karalności (k. 2430-2432), w tym siedem razy za przestępstwa podobne (z art. 286 § 1 k.k.) do będących przedmiotem osądu w niniejszej sprawie. T. P. był skazywany zarówno na kary izolacyjne, jak również na kary pozbawienia wolności. Już sama jednak wielość nowych zachowań przestępnych stanowi wystarczający warunek orzeczenia w stosunku do niego w niniejszej sprawie kary pozbawienia wolności. Za wyborem tego rodzaju kary przemawia również dominująca rola T. P. w osądzanych przestępstwach (co stanowiło asumpt do orzeczenia właśnie od oskarżonego obowiązku naprawienia w całości szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych, również tych, o których mowa w czynach: I, II). To przecież ów oskarżony był inicjatorem i niejako koordynatorem tychże czynów zabronionych. Zwrócić należy uwagę również na okoliczność, że szkody wyrządzone przestępstwami przypisanymi T. P. nie zostały naprawione.

Podkreślić należy, iż łączna wysokość szkód doznanych na skutek osądzanych w niniejszej sprawie przestępczych zachowań sprawcy wynosiła ponad 650.000 złotych. Jest to kwota - wedle kryteriów obiektywnych - wielka.

Zasadnym staje się więc twierdzenie, że T. P. z popełniania przestępstw oszustwa uczynił sobie łatwy sposób na życie kosztem ludzi prowadzących działalność gospodarczą, nie zawsze zresztą przynoszącą dochód. Wniosek taki nasuwa się jednoznacznie, jeśli prześledzi się pozostające w opozycji do norm prawno - karnych zachowania sprawcy z lat: 2015 - 2016.

Całość okoliczności podmiotowo - przedmiotowych przypisanych oskarżonemu czynów pozwala na przyjęcie, iż stopień ich społecznej szkodliwości jest znaczny. Okoliczności i sposób popełnienia owych przestępstw również wskazują na wysoki stopień ich społecznej szkodliwości. Zachowania T. P. wymierzone zostały bowiem w jedno z podstawowych dóbr chronionych prawem, a mianowicie mienie. To on był inicjatorem osądzanych zachowań przestępczych i działał w zamiarze przemyślanym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Korzyść odniesiona przezeń z przestępstw również była znaczna w kategoriach obiektywnych. Nadto działał on (w odniesieniu do czynów: I, II) wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.

Mając na względzie powyższe rozważania i ustalenia wymierzono T. P., po przyjęciu, że czyny: I - XIX, XXI - XXXIII stanowiły ciąg przestępstw - na podstawie art. 286 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 500 stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 złotych, zaś za czyn XX - na podstawie art. 284 § 1 k.k. i art. 33 § 2 k.k. karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 30 stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 złotych.

Jednocześnie w oparciu o art. 85 § 1 k.k., art. 85a k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. i art. 91 § 2 k.k. (biorąc pod uwagę bliskość podmiotowo - przedmiotową czynów zabronionych) dokonano połączenia wymierzonych oskarżonemu jednostkowych kar pozbawienia wolności i grzywny i jako kary łączne wymierzono mu: karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w ilości 500 stawek, ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 20 złotych.

Określając karę grzywny Sąd miał na względzie fakt, że sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i taką korzyść osiągnął. Przy ustalaniu liczby stawek dziennych wzięto przede wszystkim pod uwagę znaczny stopień zawinienia i społecznej szkodliwości przypisanych czynów, o czym powyżej była mowa. Określając zaś wysokość stawki uwzględniono sytuację majątkową oskarżonego. W ocenie Sądu jest on w stanie uiścić grzywnę, zwłaszcza wobec możliwości rozłożenia jej na raty.

Wymierzona T. P. bezwzględna kara pozbawienia wolności w wymiarze zbliżonym do dolnej granicy ustawowego zagrożenia (zważywszy na okoliczność, iż górna granica łącznej kary pozbawienia wolności wynosi 20 lat) - w ocenie Sądu - ugruntuje społeczne przekonanie, że przestępców spotyka zasłużona kara, zasługująca na miano sprawiedliwej. Spełni ona również swe zadania w zakresie prewencji indywidualnej.

Podkreślić trzeba z całą mocą, iż określona w stosunku do sprawcy kara łączna dwóch lat pozbawienia wolności to absolutne minimum, jakie mogło go spotkać w zakresie przypisanych mu czynów. Wymiar owej kary w dużej mierze uwarunkowany był okolicznością, iż T. P. przed Sądem przyznał się do wszystkich zarzucanych mu przestępstw, wyraził wolę dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, co w konsekwencji skutkowało uwzględnieniem jego wniosku przez Sąd w trybie art. 387 § 1 k.p.k. Zauważyć przy tym należy, iż do wniosku sprawcy przyłączył się jego obrońca z wyboru (obecny przy składaniu przez oskarżonego przedmiotowego wniosku).

Sąd, mając na względzie wielość osądzanych przestępczych zachowań oskarżonego, ogromną łączną wysokość wyrządzonej szkody, jak również bogatą kryminalną przeszłość sprawcy, uznał, że jedynie bezwzględna kara pozbawienia wolności będzie w stanie wdrożyć go do przestrzegania porządku prawnego. Zresztą fakt jego uprzedniej karalności i skazania na karę pozbawienia wolności w czasie popełnienia osądzanych czynów (poz. 1 danych o karalności oskarżonego - k. 2431) stanowił formalną przeszkodę do warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, podobnie zresztą, jak jej wymiar (dwa lata) (art. 69 § 1 k.k.). Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, iż T. P. wykazuje znaczny stopień demoralizacji (toczą się zresztą w stosunku do niego kolejne postępowania karne o przestępstwa przeciwko mieniu). Wymierzone poprzednio wobec niego kary okazały się niewystarczające i nieskuteczne. Skoro więc sprawca jest niepodatny na stosowane względem niego do tej pory zabiegi resocjalizacyjne, należało orzec karę pozbawienia wolności o charakterze bezwzględnym w określonej przez Sąd wysokości.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie brak jest zatem przesłanek przemawiających za możliwością skorzystania w stosunku do oskarżonego z dobrodziejstwa instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności podmiotowo - przedmiotowych przypisanych mu czynów stwierdzić należy, iż nie można wobec niego w sposób przekonujący i wiarygodny budować przypuszczenia, że w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jej cele zostałyby osiągnięte. Zasada prewencji generalnej wymaga, by w odniesieniu do sprawcy orzec bezwzględną karę pozbawienia wolności, albowiem w przypadku skorzystania z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania tej kary związany z ową zasadą cel kary nie zostałby osiągnięty. Tego rodzaju zachowania jak przedmiotowe stanowią bowiem istną plagę w naszym kraju, szczególnie w ostatnim czasie. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż sąd, chcąc wymierzać karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, zobowiązany jest brać pod uwagę dyrektywy sądowego wymiaru kary określone w art. 53 k.k. W ramach zaś tych dyrektyw należy uwzględnić potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zawieszenie wykonania orzeczonej kary nie powinno zaś rodzić w opinii społecznej przekonania, że sprawca przestępstwa pozostał w zasadzie bezkarny (wyrok S.A. w Łodzi z dnia 23 listopada 2000 r., II AKa 217/00, Prok. i Pr. 2001/6/16). Także zatem szersze względy słuszności i celowości karania przemawiają za potrzebą wymierzenia wobec T. P. kary bezwzględnej pozbawienia wolności.

Z kolei w oparciu o art. 46 § 1 k.k. zasądzono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych:

- (...) s.c. z siedzibą w L. kwotę 17.600 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem I;

- Spółki (...) s.c. z siedzibą w P. kwotę 67.224,10 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem II;

- Spółdzielni Pracy (...) z siedzibą w M. kwotę 14.400 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem III;

- B. D., właściciela (...) z siedzibą w L. kwotę 3.150 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem IV;

- (...). w S. kwotę 113.897 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem V;

- (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 1.968 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VI;

- T. A. L. z siedzibą w K. kwotę 35.200 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VII;

- (...) w R. kwotę 23.456 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem VIII;

- (...) w K. kwotę 8.388,70 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem IX;

- (...). w S. kwotę 20.454 złote - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem X;

- (...). w S. kwotę 20.596 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XI;

- (...) s.c. w T. kwotę 8.000 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XII;

- B. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. P. K. z siedzibą w S. kwotę 11.448 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIII;

- (...) Sp. z o.o. Zakłady (...) we W. kwotę 6.050 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIV;

- (...) A. K. z siedzibą w K. kwotę 16.320 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XV;

- Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego (...) w K. kwotę 10.942,80 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVI;

- (...) M. K. z siedzibą w D. kwotę 74.590,90 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVII;

- E. S., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie R. E. S. z siedzibą w miejscowości K. kwotę 17.290 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XVIII;

- K. D., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie E. (...) w miejscowości B. kwotę 32.480 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XIX;

- S. L., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPHU (...) w Ż. kwotę 2.750 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XX;

- PPHU (...) z siedzibą w G. kwotę 7.500 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXI;

- (...) Sp. z o.o., Oddział w Polsce z siedzibą w Z. kwotę 13.135,20 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXII;

- (...) A. Z. i Transport (...) z siedzibą w miejscowości D. kwotę 18.468,60 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIII;

- (...) M. J. z siedzibą w R. kwotę 17.465 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIV;

- (...) Sp. z o.o. w Ł. kwotę 50.974,13 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXV;

- (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości K. kwotę 9.000 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVI;

- (...).G. Sp. z o.o. w K. kwotę 8.318,30 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVII;

- (...) Sp. z o.o. w O. kwotę 13.038 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXVIII;

- M. P., prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie KOMA M. P. z siedzibą w miejscowości D. kwotę 9.450 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXIX;

- PPHU (...) Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości P. kwotę 11.072 złote - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXX;

- (...) z siedzibą w B. kwotę 3.690 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXI;

- S. W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w T. kwotę 39.790 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXII;

- PPHU (...) s.c. z siedzibą w M. kwotę 3.314,85 złotych - tytułem naprawienia szkody wyrządzonej czynem XXXIII.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa poniesionych w sprawie wydatków. W ocenie Sądu dolegliwości finansowe orzeczone przedmiotowym wyrokiem wobec T. P. są dostatecznie wysokie. Podstawą zaś obciążenia sprawcy opłatą był art. 627 k.p.k., przy czym jej wymiar określono w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 152 z późn. zm.). Wysokość kosztów zastępstwa adwokackiego poniesionych przez oskarżycieli posiłkowych ustalono na podstawie § 11 ust. 2 pkt 3 oraz § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

wyroku w zakresie odnoszącym się do oskarżonej A. P., wobec której uwzględniono wniosek owej oskarżonej (działającej w asystencji obrońcy z wyboru) złożony w trybie art. 387 § 1 k.p.k. - k. 2525, 2541. Uzasadnienie, stosownie do dyspozycji przepisu art. 424 § 3 k.p.k., ograniczone zostało do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć - stosownie do wniosku pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego S. sc z siedzibą w P. (k. 2580).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Z uwagi na fakt, iż A. P. w przedmiotowej sprawie złożyła (poprzez swego obrońcę z wyboru) w trybie art. 387 § 1 k.p.k. wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie jej określonej kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, Sąd uwzględnił wniosek (art. 387 § 2 k.p.k.), albowiem okoliczności popełnienia przestępstw i wina oskarżonej nie budziły wątpliwości, zaś cele postępowania - w ocenie Sądu - zostały osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, a nadto uwzględnieniu wniosku nie sprzeciwili się: prokurator, stawający na rozprawie pokrzywdzeni oraz pokrzywdzeni należycie powiadomieni o terminie rozprawy i pouczeni o możliwości zgłoszenia przez oskarżonych wniosku w trybie art. 387 § 1 k.p.k. (wśród tych ostatnich był również oskarżyciel posiłkowy S. sc z siedzibą w P. - k. 2540).

Przed uwzględnieniem przedmiotowego wniosku Sąd pouczył oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k. (k. 2540 odwrót).

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego S. sc z siedzibą w P. złożył w sprawie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Korzystając z prawa do wniesienia środka odwoławczego od wydanego wyroku winien on mieć jednak na względzie dyspozycję przepisu art. 447 § 5 k.p.k. (stanowiącego ograniczenie w zakresie możliwego zakresu zarzutów podnoszonych w apelacji wobec skarżonego wyroku), w myśl którego podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 k.p.k. (błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia) i art. 438 pkt 4 k.p.k. (rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki (...), związane z treścią zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 387 k.p.k. (...).

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwala na przypisanie A. P. popełnienia czynów zabronionych polegających na tym, że:

I. w dniu 7 kwietnia 2016 r. w B., województwo (...), działając wspólnie i w porozumieniu z T. P., (przy czym T. P. - jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z siedzibą w L. w ten sposób, że wyłudzili od (...) s.c. kwotę 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych tytułem zaliczki, jaką ww. spółka wpłaciła w drodze przelewu na podstawie wystawionej (...) firmie (...) za zamówiony towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych - butelka PET, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru dostarczenia odpadów, czym działali na szkodę (...) s.c. z siedzibą w L., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k.,

II. w okresie od 12 lipca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. w B., województwo (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z T. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia (...) w P., w ten sposób, że T. P. jako pełnomocnik firmy (...) z siedzibą w B., podając się za M. C., zaś A. P. jako osoba prowadząca korespondencję telefoniczną i mejlową z pokrzywdzoną spółką, składając zamówienie do Spółki (...) s.c. na odpady z tworzyw sztucznych, wyłudzili od pokrzywdzonego podmiotu towar w postaci odpadów z tworzyw sztucznych o łącznej wartości 67.224,10 (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 10/100) złotych, wprowadzając w błąd podmiot pokrzywdzony co do zamiaru uregulowania zapłaty za wydany zgodnie z wystawionymi za wydany surowiec fakturami VAT o numerach: (...), czym działali na szkodę Spółki (...) s.c. z siedzibą w P., tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Zmiany opisów czynów zasadniczo mają charakter kosmetyczny i sprowadzają się do dokładnego określenia pomiotów pokrzywdzonych przestępczymi działaniami A. P. i numerów faktur stanowiących punkt wyjścia do oszukańczych zachowań oskarżonej.

Przepis artykułu 286 § 1 k.k. określa odpowiedzialność za przestępstwo oszustwa, którym jest motywowane celem osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Istota czynu zabronionego penalizowanego przez ów przepis polega więc na posłużeniu się fałszem jako czynnikiem sprawczym, który ma doprowadzić pokrzywdzonego do podjęcia niekorzystnej decyzji majątkowej (A. Marek, Komentarz do art. 286 kodeksu karnego, Lex 2007). Sposób działania sprawcy oszustwa względem innej osoby polegać może tym samym na: 1.wprowadzeniu jej w błąd poprzez wywołanie u niej wyobrażenia o nieistniejącej rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia ją sprawca, 2.wyzyskaniu błędu pokrzywdzonego, to jest subiektywnego wyobrażenia o rzeczywistości, która jest w istocie odmienna, o czym sprawca wie, 3.wyzyskaniu niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Wprowadzenie w błąd może zostać osiągnięte w szczególności przez przemilczenie, zaniechanie poinformowania o faktycznym stanie rzeczy. Wyzyskanie błędu osoby rozporządzającej mieniem dotyczy zaś sytuacji, w której przed podjęciem zachowania przez sprawcę, osoba ta miała już fałszywe wyobrażenie o rzeczywistości, przy czym błąd polegający na nieświadomości lub urojeniu powstał bez udziału sprawcy. Wyzyskanie błędu polega więc na wykorzystaniu przez sprawce już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby rozporządzającej mieniem (wyrok SN z 27 października 1986 r., sygn. II KR 134/86, OSNPG 1987/7/80) przy jednoczesnym braku jakiejkolwiek aktywności sprawcy, zmierzającej do skorygowania błędnego wyobrażenia o rzeczywistości przez pokrzywdzonego (postanowienie SN z 12 grudnia 2002 r., sygn. IV KKN 135/00, Lex nr 74478). Niezdolność osoby rozporządzającej mieniem do należytego pojmowania przedsiębranego działania może wynikać natomiast z braku odpowiedniego rozwoju psychicznego, niedostatecznej socjalizacji osoby, młodego wieku, upośledzenia umysłowego.

Podkreślić należy, że oszustwo jest przestępstwem kierunkowym, gdyż warunkiem odpowiedzialności jest działanie czy zaniechanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zamiar bezpośredni o szczególnym zabarwieniu związanym z celem działania sprawcy oznacza, że elementy przedmiotowe oszustwa muszą mieścić się w świadomości sprawcy i muszą być objęte jego wolą. Sprawca nie tylko zatem musi chcieć uzyskać korzyść majątkową, lecz musi także chcieć użyć w tym celu określonego działania czy zaniechania (wyrok SN z 19 lipca 2007 r., sygn. V KK 384/06, Biul. PK 2007/14/33). O zamiarze sprawcy przesądza całokształt podmiotowych i przedmiotowych okoliczności sprawy. Dopiero bowiem na podstawie wszystkich okoliczności dotyczących danego wypadku i osoby sprawcy możliwe jest odtworzenie rzeczywistych przeżyć sprawcy i ustalenie, do czego zmierzał on i czego chciał. Podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania (umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest dążył do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby umowy na takich warunkach, na jakich została zawarta (wyrok SN z 6 listopada 2003 r., sygn. II KK 9/03, Lex nr 83773).

Konstrukcja oszustwa poprzez wykorzystanie znamienia "doprowadza" jako charakteryzującego właściwą czynność sprawczą, która realizowana być może przez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub wyzyskanie niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, zakłada istnienie związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a zachowaniem pokrzywdzonego i rezultatem w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem tego ostatniego (wyrok SA w Katowicach z 31 sierpnia 2000 r., sygn. II Aka 191/00, Prok. I Pr. 2001/3/19).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w ocenie Sądu A. P. swoimi działaniami opisanymi w punktach: I - II wyczerpała zarówno stronę przedmiotową, jak i podmiotową, występku określonego w art. 286 § 1 k.k., przy czym zachowanie opisane w punkcie II stanowiło czyn ciągły (art. 12 § 1 k.k.) (sprawca działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru).

Oskarżona, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła w sposób określony powyżej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wskazane w zarzutach podmioty.

W zakresie zarzucanych A. P. czynów: I - II, Sąd przyjął - kierując się przepisem art. 91 § 1 k.k. - że stanowiły one ciąg przestępstw wyczerpujących dyspozycję art. 286 § 1 k.k. oraz art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Obydwa wskazane przestępstwa popełnione bowiem zostały z wykorzystaniem takiej samej sposobności w krótkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok co do któregokolwiek z nich.

O współsprawstwie oskarżonych: T. P. i jego małżonki A. P. - w zakresie czynów: I - II - świadczy fakt, iż wspólnie opracowali oni plan oszukania podmiotów wskazanych w treści zarzutów: I. II aktu oskarżenia. Sprawcy mieli świadomość wspólnie podjętego działania. Na ich współsprawstwo wskazuje w szczególności treść zeznań przedstawicieli pokrzywdzonych, z których wynika, iż kontaktowali się oni przy okazji opisanych w nich transakcji handlowych zarówno z T. P., jak i jego żoną.

Oskarżona popełniła przypisane jej czyny w sposób zawiniony. Nic nie ograniczało jej wolności w zakresie podjęcia decyzji co do popełnienia przestępstw.

Na korzyść A. P. poczytano to, iż wystąpiła ona z wnioskiem o wymierzenie jej określonej kary, a zatem w sposób dorozumiany zaakceptowała swe sprawstwo w zakresie zarzucanych jej dwóch czynów zabronionych.

Istotną okolicznością obciążającą oskarżoną był fakt jej uprzedniej karalności (k. 2427-2429), w tym za przestępstwa podobne (z art. 286 § 1 k.k.) do będących przedmiotem osądu w niniejszej sprawie.

Sąd doszedł do wniosku, iż wystarczającą reakcją prawno - karną na czyny A. P. będzie kara grzywny (wymierzona przy odwołaniu się do przepisu art. 37a k.k. oraz art. 91 § 1 k.k.). W ocenie Sądu tego rodzaju kara w określonym w wyroku wymiarze spełni swe zadania w zakresie oddziaływania zapobiegawczego i wychowawczego względem oskarżonej oraz uczyni zadość potrzebom w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Z punktu widzenia obecnej sytuacji sprawczyni jest to - w ocenie Sądu - kara najwłaściwsza i w największym stopniu mogąca wdrożyć ją do przestrzegania prawa.

Określając wymiar kary grzywny wobec A. P. Sąd miał na względzie fakt, że sprawczyni działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i taką korzyść osiągnęła. Przy ustalaniu liczby stawek dziennych wzięto przede wszystkim pod uwagę znaczny stopień zawinienia i społecznej szkodliwości przypisanych czynów, o czym powyżej była mowa. Określając zaś wysokość stawki uwzględniono sytuację majątkową oskarżonej.

Za wyborem w stosunku do współsprawcy, tj. T. P., kary pozbawienia wolności w ujęciu bezwzględnym przemawiała w szczególności dominująca rola T. P. w osądzanych przestępstwach. Ta okoliczność stanowiło główny asumpt do orzeczenia właśnie od T. P. obowiązku naprawienia w całości szkody na rzecz wszystkich pokrzywdzonych, również tych, o których mowa w czynach: I, II (uwzględniając w tym zakresie wniosek oskarżonego - k. 2541). To przecież ów oskarżony był inicjatorem i niejako koordynatorem tychże czynów zabronionych. Działania podejmowane zaś przez A. P. miały jedynie charakter akcesoryjny i drugorzędny, co oczywiście nie odebrało zachowaniom małżonków P. znamion współsprawstwa.

Sąd stoi na stanowisku, iż żaden przepis (w szczególności art. 46 k.k.) nie obligował Sądu do orzeczenia od oskarżonych na rzecz pokrzywdzonych obowiązku solidarnego naprawienia szkody (w zakresie czynów: I, II), tym bardziej, iż oskarżyciel posiłkowy S. sc wniosku w przedmiotowym zakresie nie złożył.

Całość okoliczności podmiotowo - przedmiotowych przypisanych A. P. czynów pozwala na przyjęcie, iż stopień ich społecznej szkodliwości jest znaczny. Okoliczności i sposób popełnienia owych przestępstw również wskazują na wysoki stopień ich społecznej szkodliwości. Zachowania oskarżonej wymierzone zostały bowiem w jedno z podstawowych dóbr chronionych prawem, a mianowicie mienie. Nadto działała ona wspólnie i w porozumieniu z inną osobą.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolniono oskarżoną od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa poniesionych w sprawie wydatków. W ocenie Sądu dolegliwości finansowe orzeczone przedmiotowym wyrokiem wobec A. P. są dostatecznie wysokie. Podstawą zaś obciążenia sprawczyni opłatą był art. 627 k.p.k., przy czym jej wymiar określono w oparciu o art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 152 z późn. zm.). O kosztach zastępstwa adwokackiego poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego S. sc orzeczono odrębnym postanowieniem.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.