II K 1014/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621552

Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 28 stycznia 2019 r. II K 1014/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bartłomiej Niedzielski.

Przy udziale Prokuratora:--Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny po rozpoznaniu na rozprawie 28 stycznia 2019 r. sprawy S. S. (1) urodzonego (...) w B. syna G. i I. z domu P. oskarżonego o to, że: w dniu 17 września 2018 r. ok. godz. 23:00 na ul. (...) w B., woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki R. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanic nietrzeźwości z zawartością I - 0,79 mg/I; II - 0,83 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego tj. funkcjonariusza Policji, poruszającego się pojazdem, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu, nie zatrzymał się niezwłocznie i kontynuował jazdę, tj. o czyn określony w art. 178a § 1 k.k. w zb. z art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1. uznaje S. S. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 178b k.k. w zw. z art. 37a k.k. oraz art. 11 § 3 k.k. wymierza mu grzywnę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych;

2. na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec S. S. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 (czterech) lat;

3. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od S. S. (1) na rzecz Funduszu (...) świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych;

4. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres zatrzymania od 17 września (godz. 23:10) do 18 września (godz. 13:38) 2018 r.;

5. pobiera od S. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 180 (stu osiemdziesięciu) złotych opłaty i zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 września 2018 r. S. S. (1) spożywał alkohol w postaci piwa i wódki, a następnie wsiadł do samochodu osobowego marki R. (...) nr rej. (...) i pojechał nim na stację benzynową przy ul. (...) w B.

(wyjaśnienia S. S. k. 19-20)

Około godziny 23:00 na powyższą stację skierowany został zmotoryzowany patrol Policji, któremu wskazano kierunek w którym odjechał ze stacji przedmiotowy pojazd. Policjanci oznakowanym radiowozem dogonili samochód marki R. (...) nr rej. (...) na skrzyżowaniu ulic (...) w B. Pojazd ten skręcił w ulicę (...), a następnie przyspieszył. Funkcjonariusze Policji udali się za nim w pościg oraz używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali oskarżonemu polecenie do zatrzymania auta. S. S. (1) nie zastosował się jednak do niego i kontynuował jazdę z dużą prędkością. W dalszej kolejności, na wysokości cmentarza oskarżony stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i dachował. Policjanci pomogli kierowcy wydostać się z pojazdu, wezwali pogotowie, ustalili jego dane osobowe oraz zbadali jego stan trzeźwości, a także stwierdzili, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

(zeznania H. B. k. 17-18 i 51, notatka urzędowa k. 1)

Przy zastosowaniu urządzenia kontrolno - pomiarowego w postaci (...) stwierdzono w powietrzu wydychanym przez oskarżonego następujące zawartości alkoholu: o godz. 23:15 - 0,93 mg/I, zaś o godz. 23:40 - 0,88 mg/I. /protokół użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu k. 2, świadectwo wzorcowania k. 3/ Później powtórzono badanie stanu trzeźwości i przy zastosowaniu urządzenia kontrolno - pomiarowego w postaci A. stwierdzono w powietrzu wydychanym przez oskarżonego następujące zawartości alkoholu: o godz. 00:00 - 0,79 mg/I, zaś o godz. 00:03 - 0,83 mg/I. /protokół użycia urządzenia kontrolno - pomiarowego do ilościowego oznaczenia alkoholu w wydychanym powietrzu k. 4, świadectwo wzorcowania k. 5/ S. S. (1) ma (...) lat; uzyskał wykształcenie (...); jest kawalerem; nie posiada nikogo na utrzymaniu; jest (...); nie pracuje; uczy się; utrzymuje się alimentów; nie posiada majątku; nie był karany.

(oświadczenie oskarżonego k. 19)

W toku postępowania oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia odpowiadające poczynionym ustaleniom (k. 19-20).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu.

Dokonując ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd opierał się na zeznaniach H. B. (2) oraz na wyjaśnieniach S. S. (1), który przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W przekonaniu Sądu zeznania wymienionego funkcjonariusz Policji oraz wyjaśnienia oskarżonego nie budzą wątpliwości, są zbieżne oraz korespondują z pozostałym materiałem dowodowym w postaci notatki urzędowej i protokołu badania stanu trzeźwości. W związku z tym, Sąd przypisał walor wiarygodności omawianym dowodom.

Sąd przyznał moc dowodową protokołom użycia urządzeń do ilościowego oznaczania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w ich sporządzeniu, a nadto ich treść nie była kwestionowana.

Uwzględniając dokonaną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego i poczynione na jej podstawie ustalenia faktyczne, Sąd przyjął, że S. S. (1) w dniu 17 września 2018 r. ok. godz. 23:00 na ul. (...) w B., woj. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym marki R. (...) nr rej. (...) znajdując się w stanic nietrzeźwości z zawartością I - 0,79 mg/I; II - 0,83 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego tj. funkcjonariusza Policji, poruszającego się pojazdem, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych polecenia zatrzymania pojazdu, nie zatrzymał się niezwłocznie i kontynuował jazdę.

Opisane zachowanie wypełnia znamiona występku określonego w art. 178a § 1 k.k., gdyż oskarżony prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości. Nie ulega, bowiem wątpliwości, że samochód osobowy jest pojazdem mechanicznym. Oskarżony prowadził go po ulicach miasta, a więc w ruchu lądowym. Zawartość natomiast alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyła wartość określoną w art. 115 § 16 k.k., który zawiera definicję stanu nietrzeźwości.

Zachowanie oskarżonego wypełniło także dyspozycję art. 178b k.k., gdyż S. S. (1) nie zatrzymał się niezwłocznie i kontynuował jazdę pomimo wydania polecenia zatrzymania pojazdu (przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych) przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego - funkcjonariusza Policji poruszającego się radiowozem.

Zbieg powyższych przepisów posiada charakter realny, dlatego, też zgodnie z art. 11 § 2 k.k. Sąd dokonał kumulatywnej kwalifikacji prawnej powyższego czynu i uznał, iż wyczerpuje on znamiona art. 178a § 1 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym S. S. (1) mógł zachować się zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i nie zachodziły żadne okoliczności, które wyłączałyby jego winę. Ponadto czyn ten był bezprawny, a stopień jego społecznej szkodliwości był wyższy niż znikomy.

Przy wymiarze kary Sąd na korzyść oskarżonego wziął pod uwagę jego niekaralność oraz przyznanie się do winy i na podstawie art. 178b k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 37a k.k. wymierzył S. S. (1) grzywnę w wysokości 180 stawek dziennych po 10 złotych.

W ocenie Sądu wymierzona S. S. (1) kara grzywny jest adekwatna do stopnia winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości jego czynu. Ponadto, zaś pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do oskarżonego, a także czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Podkreślić bowiem należy, iż oskarżony nie posiada prawa jazdy, wprawił się w stan znacznej nietrzeźwości, nie stosował się do polecenia policjanta do zatrzymania się, a swoją brawurową jazdę skończył zjechaniem z drogi i dachowaniem. Wszystko to oznacza, że stopień niedochowania wierności prawu przez oskarżonego jest wyraźny i najlepiej odpowiada mu kara o charakterze finansowym w postaci grzywny, która stanowić będzie bardzo realnie odczuwalną konsekwencję o charakterze majątkowym.

W oparciu o stosunki majątkowe, możliwości zarobkowe oraz dochody oskarżonego, który utrzymuje się z alimentów Sąd ustalił wysokość stawki dziennej na kwotę 10 zł.

W związku z tym, że oskarżony dopuścił się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, będąc w stanie nietrzeźwości, Sąd stosownie do treści art. 42 § 2 k.k. zobligowany był do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata. Ze względu na to, że oskarżony nie posiadając prawa jazdy znacząco naruszył bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Sąd orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 4 lat. Okoliczności sprawy, a zwłaszcza próba ucieczki funkcjonariuszom policji, zjechanie z drogi i dachowanie, wymagają bowiem aby wymiar przedmiotowego środka karnego przekraczał minimalne ustawowe zagrożenie nim.

Kolejną konsekwencją skazania za przestępstwo przeciwko komunikacji określone w art. 178a § 4 k.k. musiało być orzeczenie na podstawie art. 43a § 2 k.k. świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu (...). Jego wysokość zgodnie z wymienionym przepisem wynosi co najmniej 5.000 zł, a Sąd doszedł do przekonania, że brak jest wystarczających podstaw do orzekania go w wysokości przekraczającej jego minimalną ustawową wartość.

Na zasadzie art. 63 § 1 k.k. zaliczono oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres zatrzymania od 17 września (godz. 23:10) do 18 września (godz. 13:38) 2018 r.

W oparciu o art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 180 zł tytułem opłaty oraz 70 zł tytułem zwrotu wydatków.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w wyroku z 28 stycznia 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.