Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449180

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 marca 2014 r.
II GZ 93/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 1284/13 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. postanowieniem z 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 1284/13, odrzucił zażalenie M. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z (...) września 2013 r.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Wezwaniem z (...) września 2013 r. Przewodniczący Wydziału I WSA w G. wezwał M. K. do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z (...) lipca 2013 r. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego w kwocie 100 zł, z pouczeniem o terminie i trybie zaskarżenia niniejszego wezwania. Wezwanie to doręczono skarżącemu (...) października 2013 r.

Pismem z dnia (...) października 2013 r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy.

Pismem z dnia (...) października 2013 r. skarżący cofnął wniosek o przyznanie prawa pomocy i jednocześnie wniósł zażalenie na zarządzenie z dnia (...) września 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. uznał, że skoro zażalenie na wezwanie do uiszczenia wpisu wniesiono (...) października, a termin do jego zaskarżenia upływał (...) października 2013 r., to zażalenie należało odrzucić, jako spóźnione, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 2270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.).

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył M. K., wnosząc o jego uchylenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie, wiec postanowienie WSA w G. z 17 grudnia 2013 r. należało uchylić.

Stosownie do art. 227 § 1 p.p.s.a. na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie kosztów przysługuje stronie zażalenie, które składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uiszczenia wpisu (art. 194 § 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało skarżącemu doręczone (...) października 2013 r., a (...) października 2013 r. (data stempla pocztowego - vide k. 13 akt sądowych) skarżący nadał wniosek o przyznanie prawa pomocy. Dopiero pismem z (...) października 2013 r. skarżący wprost złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w G. z (...) września 2013 r., jednak, zdaniem NSA, za takie zażalenie należało już uznać pismo z (...) października 2013 r.

Za takim przyjęciem przemawia nie tylko treść pisma z (...) października 2013 r. i wyraźne stwierdzenie, że stanowi ono odpowiedź na wezwanie z (...) września 2013 r., lecz również okoliczność, że skarżący działa osobiście, nie jest prawnikiem, więc podjął znane sobie środki prawne w celu zwalczenia zażalenia. Następnie, po "przeanalizowaniu sytuacji" doprecyzował swój wniosek w piśmie z (...) października 2013 r.

Wobec powyższego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można uznać, że skarżący złożył zażalenie z naruszeniem terminu wynikającego z art. 194 § 2 p.p.s.a. (dopiero (...) października 2013 r.), więc na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.