Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1449176

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 marca 2014 r.
II GZ 84/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. G. - Z. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału (...) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w P. z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt III SA/Po 1006/13 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. G. - Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w przedmiocie zwolnienia z egzekucji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zarządzeniem z dnia (...) października 2013 r., sygn. akt III SA/Po 1006/13 na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) wezwał R. Z. jako pełnomocnika M. G. - Z. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) maja 2013 r., nr (...) w kwocie 100 złotych, stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone w dniu (...) października 2013 r. Skarżąca zażaleniem z (...) października 2013 r. wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca podniosła, że "zła sytuacja materialna powoduje, iż złożony wniosek jest zasadny".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a. - sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Z treści powołanego przepisu wynika także, że ustawodawca nałożył na Przewodniczącego obowiązek wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania.

Natomiast z treści § 3 ww. przepisu wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Oznacza to, iż obowiązek uiszczenia wpisu ciąży na wnoszącym do sądu pismo podlegające opłacie sądowej, chyba że osoba taka złoży wniosek o przyznanie prawa pomocy. W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w P. zarządzeniem z (...) grudnia 2013 r. pozostawił wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym bez rozpatrzenia, gdyż skarżąca mimo wezwania Sądu I instancji nie uzupełniła braków formalnych wniosku.

W tym stanie rzeczy w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości określonej w treści tego zarządzenia.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.