Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2842155

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 marca 2020 r.
II GZ 64/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r. sygn. akt VI SA/Wa 1853/18 o odrzuceniu skargi R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1853/18 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lipca 2018 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

Sąd I instancji stwierdził, że pismem z dnia 22 lutego 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od ww. skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 lutego 2019 r. Do dnia 21 maja 2019 r. skarżący nie uiścił wpisu.

Wobec powyższego Sąd I instancji odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.).

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył R.P., wnosząc o jego uchylenie w całości jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Inny rygor nieuiszczenia opłaty został przewidziany dla niektórych pism nazwanych w ustawie - p.p.s.a., tj. dla skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, które podlegają wpisowi sądowemu. Jak stanowi bowiem § 3 art. 220 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że złożona przez R. P. skarga podlegała wpisowi, do uiszczenia którego skarżący został prawidłowo wezwany pismem z dnia 22 lutego 2019 r.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro R. P., pomimo prawidłowo sformułowanego i doręczonego mu wezwania nie uiścił wpisu od skargi, to zasadnie Sąd I instancji skargę tę odrzucił.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.