Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398134

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2013 r.
II GZ 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku (...) o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2013 r. sygn. akt II GZ 63/13 w sprawie ze skargi (...) na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt II GZ 63/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie (...) na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 10 stycznia 2013 r. sygn. akt VIII SAB/Wa 48/12, w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi (...) na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej jako: p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. wpis pobiera się od pism wszczynających postępowanie w danej instancji. Pismami inicjującymi postępowanie są w rozumieniu art. 220 § 2 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne w pozostałych sprawach pobiera się wpis stały. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczący Wydziału prawidłowo wskazał jako podstawę określenia wpisu od skargi § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), który stanowi, że wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na bezczynność organów administracji publicznej 100 zł. Skoro skarga (...) dotyczyła bezczynności Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to strona powinna uiścić wpis stały od skargi w wysokości 100 zł.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2013 r. skarżący wniósł o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o uzupełnienie postanowienia podlega oddaleniu.

Zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a. strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia - zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Z kolei art. 166 p.p.s.a. stanowi, że do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przepisy te znajdują się wprawdzie w Dziale III ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zatytułowanym "Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym", jednakże znajdują one zastosowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym z uwagi na treść art. 193 p.p.s.a., który stanowi, że jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Omawiane uregulowanie - w sytuacji, gdy wniosek o uzupełnienie dotyczy postanowienia NSA oddalającego zażalenie - oznacza, że strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o uzupełnienie tegoż postanowienia, jeżeli sąd (NSA) nie orzekł o całości zażalenia albo nie zamieścił w tym postanowieniu dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Instytucja uzupełnienia orzeczenia służy zatem temu, aby w szczególnej sytuacji pominięcia przez sąd jakiejś kwestii, która winna być przedmiotem zapadłego rozstrzygnięcia, wydane orzeczenie uczynić kompletnym.

W rozpoznawanej sprawie nie zaistniały przesłanki do uzupełnienia postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając o oddaleniu zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi (...) na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w pełnym zakresie rozstrzygnął rozpoznawaną sprawę wpadkową.

Należy też stwierdzić, iż wskazana w uzasadnieniu wniosku o uzupełnienie argumentacja, dotyczy kwestii rozważań merytorycznych, które nie mogą być na tym etapie postępowania przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 i art. 157 § 1 w związku z art. 193 p.p.s.a. oddalił wniosek o uzupełnienie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.