Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1398086

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 października 2013 r.
II GZ 547/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Magdalena Bosakirska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 26 lipca 2013 r. sygn. akt V SO/Wa 7/13 w zakresie odrzucenia wniosku P. B. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. akt V SO/Wa 7/13 odrzucił wniosek P. B. o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

I

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. P. B. wniósł do WSA w W. za pośrednictwem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargę na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie przyznania środków finansowych z tzw. "grantu".

W dniu 5 czerwca 2013 r. P. B. wystąpił do WSA w W. z wnioskiem o wymierzenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego grzywny za nieprzekazanie sądowi wyżej opisanej skargi na bezczynność z dnia 30 kwietnia 2013 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. Sprawie nadano sygnaturę akt V SO/Wa 7/13.

Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2013 r. Przewodniczący Wydziału WSA w W. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej powoływanej jako "p.p.s.a." oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) dalej powoływanego jako "rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r." wezwał P. B. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od wniosku w sprawie V SO/Wa 7/13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia tego wniosku. Odpis zarządzenia doręczono wnioskodawcy w dniu 8 lipca 2013 r. na podany przez niego adres: (...). Przesyłkę odebrała jego matka - L. B.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 r. WSA w W. na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. odrzucił wniosek o wymierzenie organowi grzywny, stwierdzając, że odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału WSA w W. z dnia 2 lipca 2013 r. doręczono wnioskodawcy w dniu 8 lipca 2013 r., a mimo to należny wpis sądowy od wniosku nie został uiszczony.

II

W zażaleniu z dnia 5 sierpnia 2013 r. złożonym do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. B. wniósł o uchylenie powyższego postanowienia, argumentując, że w dniu 8 lipca 2013 r. doręczono na jego adres wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie organowi grzywny. Informację o nadejściu wezwania przekazała mu telefonicznie matka - L. B., ponieważ w okresie studiów skarżący nie przebywa pod adresem zameldowania w K. Na skutek pomyłki skarżący był przekonany, że wezwanie do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł dotyczy skargi na bezczynność i w tytule przelewu z dnia 8 lipca 2013 r. kwoty 100 zł na rachunek bankowy WSA w W. podał sygnaturę akt sprawy skargi na bezczynność. Dopiero z postanowienia o odrzuceniu wniosku o wymierzenie organowi grzywny dowiedział się, że wezwanie do uiszczenia wpisu dotyczyło wniosku o wymierzenie organowi grzywny, a nie wpisu od skargi na bezczynność. Kwoty 100 zł uiszczonej w sprawie o sygn. akt V SAB/Wa 19/13 tytułem wpisu od skargi na bezczynność Sąd mu nie zwrócił. W ocenie wnoszącego zażalenie drobna omyłka w postaci podania w tytule przelewu nieprawidłowej sygnatury akt sprawy, przy jednoczesnym podaniu prawidłowego nazwiska skarżącego i innych danych, w świetle art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Trybunału Konstytucyjnego, nie powinna skutkować odrzuceniem wniosku, w szczególności gdy weźmie się pod uwagę, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym skarżący nie jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.

III

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że w tej sprawie kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego podlega wyłącznie zaskarżone zażaleniem postanowienie WSA w W. o odrzuceniu wniosku P. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego do tego wniosku.

Z art. 220 § 1 p.p.s.a. wynika, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Stosownie do art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku wszczynającego postępowanie sądowe, a takim jest wniosek o wymierzenie organowi grzywny, stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W omawianym przypadku "ustawa nie stanowi inaczej". Zatem do wniosku o wymierzenie organowi grzywny stosuje się odpowiednio wskazane wyżej przepisy dotyczące pobierania należnej opłaty od pisma i odrzucenia go w sytuacji, gdy opłata ta nie zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy wynosi 100 zł.

W okolicznościach sprawy niniejszej Przewodniczący Wydziału WSA w W. prawidłowo zastosował wskazane przepisy prawa i wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od wniosku w sprawie o sygn. akt V SO/Wa 7/13 oraz pouczył, że w tytule przelewu należy podać sygnaturę akt sprawy. Wezwanie skutecznie doręczono, a skarżący dokonał przelewu kwoty 100 zł jednak tytułem wpisu w innej wszczętej przez niego sprawie tj. jak określił "V SAB/Wa 19/13 Wpis w związku ze skargą (...) na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez MNiSW" (k. 49 akt sądowych). Skarżący nie wykonał w ten sposób wezwania do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt V SO/Wa 7/13. Zaznaczyć przy tym należy, że Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu z urzędu wiadomo, iż uiszczona przez skarżącego kwota 100 zł tytułem wpisu sądowego od skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie o sygn. akt V SAB/Wa 19/13, zgodnie z jednoznacznie wyrażoną intencją skarżącego, została zaliczona na poczet wpisu właśnie w tej sprawie i wpisana do rejestru opłat sądowych w dniu 9 lipca 2013 r. pod pozycją 18691 (k. 28 akt w sprawie o sygn. akt V SAB/Wa 19/13). Wskazać należy, że zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych. Z cytowanego wyżej potwierdzenia zlecenia przelewu bankowego wynika, że skarżący dokładnie podał w tytule przelewu czego on dotyczy - wpisu od skargi na bezczynność w sprawie o sygn. akt V SAB/Wa 19/13. Tego rodzaju pomyłka skarżącego nie ma charakteru omyłki pisarskiej i nie może być uznana za nieistotną, ponieważ przesądza o braku możliwości rozpatrzenia kwalifikowanego pisma procesowego przez sąd. Konsekwencją nieopłacenia wpisu w konkretnej, precyzyjnie określonej sygnaturą akt sprawie jest odrzucenie pisma procesowego. Tym bardziej, że skarżący znał prawidłową sygnaturę akt niniejszej sprawy (zob. Zwrotne Potwierdzenie Odbioru odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, na którym znajduje się prawidłowa sygn. akt sprawy - V SO/Wa 7/13 i informacja czego dotyczy wezwanie: k. 21 akt sądowych) i miał pełną świadomość jakie pisma procesowe w dwóch wszczętych przez siebie sprawach składał oraz które pismo podlega opłacie i w jakiej kwocie.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że skoro zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt V SO/Wa 7/13 zostało skutecznie doręczone i nie zostało wykonane w zakreślonym terminie 7 dni, to WSA w W. postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 r. zasadnie i prawidłowo odrzucił wniosek P. B. z dnia 5 czerwca 2013 r.

Przedstawione w treści zażalenia wyjaśnienia, że wniesienie wpisu sądowego w innej sprawie jest drobną omyłką i z uwagi na konstytucyjne prawo do sądu nie może skutkować odrzuceniem skargi nie zmienia faktu, że wpis w tej sprawie nie został uiszczony.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.