Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2725488

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
II GZ 469/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt II GZ 469/18 w sprawie ze skargi G. Sp. jawna z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia: oddalić wniosek o uchylenie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2019 r. sygn. akt II GZ 469/18.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie sygnatura akt II GZ 469/18, uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) września 2018 r. sygnatura akt VI SA/Wa 1532/18 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej przez G. Sp. jawna z siedzibą w K. decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...), w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz wstrzymał wykonanie powyższej decyzji.

W piśmie z dnia (...) lutego 2019 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wniósł o rozważenie przez Naczelny Sąd Administracyjny zmiany treści postanowienia z dnia 16 stycznia 2019 r. sygnatura akt II GZ 469/18. W uzasadnieniu wniosku organ wskazał na okoliczności związane ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym treści art. 108 ust. 4a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) i w konsekwencji brak podstaw do zastosowania w niniejszej sprawie regulacji prawnej, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. uchylił postanowienie NSA z dnia 16 stycznia 2019 r. wydane w sprawie sygnatura akt II GZ 469/18 i oddalił zażalenie G. Sp. jawnej z siedzibą w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. wydane w sprawie sygnatura akt VI SA/Wa 1532/18.

W piśmie z dnia (...) czerwca 2019 r. G. Sp. jawna z siedzibą w K., wniosła o uchylenie w całości postanowienia NSA z dnia 5 marca 2019 r. sygnatura akt II GZ 469/18, zarzucając naruszenie art. 61 § 4 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek G. Sp. jawna z siedzibą w K., zgłoszony w piśmie z dnia (...) czerwca 2019 r. nie zasługuje na uwzględnienie.

W szczególności podkreślić należy, że postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. wydanym w sprawie II GZ 469/18 Naczelny Sąd Administracyjny uchylając własne postanowienie z dnia 16 marca 2019 r. wydane w sprawie II GZ 469/18 rozstrzygnął w przedmiocie zażalenia skarżącej spółki na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. sygnatura akt VI SA/Wa 1532/18, w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) cofającej pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W związku z powyższym podkreślić należy, że kompetencja Naczelnego Sądu Administracyjnego do wstrzymania wykonania aktu lub czynności została uregulowana w art. 61 § 3 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z treścią art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli w wyniku jego wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na mocy art. 61 § 4 p.p.s.a. postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, iż z dniem 14 czerwca 2018 r. wszedł w życie art. 108 ust. 4a Prawa farmaceutycznego, dodany przez art. 6 pkt 10 lit.b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018.1039) zmieniającej ustawę Prawo farmaceutyczne.

Przepis art. 108 ust. 4a pf stanowi, że do decyzji, o których mowa w ust. 4, wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 4a oraz art. 103 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 pf nie stosuje się art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451 oraz z 2018 r. poz. 650). Tak więc z mocy prawa, także w sprawach dotyczących cofnięcia pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wyłączono możliwość stosowania instytucji ochrony tymczasowej opisanej w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Niewątpliwie regulacja, o której mowa w art. 108 ust. 4a Prawa farmaceutycznego obowiązywała w dacie rozstrzygania przez Sąd I instancji wniosku skarżącej spółki o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, jak i w dacie rozpoznawania przez NSA zażalenia na postanowienia o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji. Oznacza to, że rozpoznając zarówno wniosek o wstrzymanie jak i zażalenie na postanowienie o odmowie wstrzymania brak było podstaw do rozpatrywania kwestii związanych z istnieniem merytorycznych przesłanek warunkujących zastosowanie w niniejszej sprawie regulacji, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Z uwagi na istniejący stan prawny nadal zachodzi wyżej opisana sytuacja, która nie daje możliwości prawnych na rozpatrywanie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji cofającej pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W tym stanie rzeczy w obrocie prawnym pozostaje prawidłowe (mimo częściowo błędnego uzasadnienia) postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2018 r. sygnatura akt II SA/Wa 1532/18 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...), w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W ocenie NSA pozostawienie w obrocie prawnym rozstrzygnięcia uwzględniającego wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji pozostawałoby w sprzeczności z treścią obowiązujących przepisów prawa i stanowiło o przyznaniu stronie skarżącej ochrony tymczasowej, która to instytucja z woli ustawodawcy nie może być stosowana między innymi, w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych dotyczących cofnięcia pozwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Innymi słowy pominięcie przy rozstrzyganiu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zmiany w zakresie stosowania art. 61 § 3 p.p.s.a. nie może prowadzić do przyznania stronie ochrony nieprzewidzianej przez przepisy prawa dla wskazanej kategorii decyzji administracyjnych.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny uwzględniając treść art. 61 § 3 i § 4 p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.