Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585870

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 listopada 2018 r.
II GZ 420/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Rysz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 122/15 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. P. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 11 października 2017 r. (sygn. akt VI SA/Wa 122/15), wydanym po złożeniu przez R. P. (dalej: skarżący) sprzeciwu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: WSA), działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych - w sprawie ze skargi z 8 grudnia 2014 r. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego z (...) października 2014 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego.

Skarżący złożył zażalenie na postanowienie WSA, wnosząc o uchylenie tego orzeczenia w całości.

Po wniesieniu powyższego zażalenia, a przed jego przekazaniem Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, WSA postanowieniem z 20 lipca 2018 r. (sygn. akt VI SA/Wa 122/15), na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę skarżącego na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 9 października 2018 r. (sygn. akt II GZ 348/18) oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie WSA odrzucające skargę.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na wstępie Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że sprawa sądowoadministracyjna, w której został złożony przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy została wszczęta przed datą wejścia w życie nowelizacji ustawy procesowej, wprowadzonej ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), na mocy której został zmieniony m.in. art. 260 p.p.s.a. Mając na uwadze tę okoliczność oraz treść art. 2 ustawy nowelizującej, przyjąć należy, że w stosunku do wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w tej sprawie zastosowanie znajdował art. 260 p.p.s.a. w brzmieniu sprzed wspomnianej nowelizacji. Oznacza to, że po wniesieniu przez skarżącego sprzeciwu postanowienie referendarza sądowego, którego sprzeciw ten dotyczył, utraciło moc, zaś wniosek o przyznanie prawa pomocy podlegał rozpoznaniu przez WSA na posiedzeniu niejawnym, a od wydanego przez ten Sąd orzeczenia skarżącemu przysługiwało zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie zażaleniowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy stało się jednak bezprzedmiotowe, co skutkuje jego umorzeniem.

Z art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 oraz art. 197 § 2 p.p.s.a. wynika, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego, gdy postępowanie takie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż cofnięcie zażalenia lub śmierć strony. Taka sytuacja wystąpiła w niniejszym postępowaniu zażaleniowym.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 9 października 2018 r. oddalił bowiem zażalenie skarżącego na postanowienie WSA z 20 lipca 2018 r. o odrzuceniu skargi złożonej w niniejszej sprawie. Doszło zatem do prawomocnego zakończenia sprawy głównej, zainicjowanej skargą skarżącego. To z kolei powoduje, że bezprzedmiotowe stały się niezakończone wcześniej postępowania incydentalne, w tym postępowanie z zażalenia skarżącego na postanowienie WSA z 11 października 2017 r. o odmowie przyznania prawa pomocy.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z 193 oraz art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.