II GZ 401/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3114766

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2021 r. II GZ 401/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Gabriela Jyż.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 1488/16 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie od opłat egzaminacyjnych oraz umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku stanowiącego zgłoszenie do uczestnictwa w egzaminie radcowskim postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. odrzuciła skargę R. P. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) maja 2016 r., w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zwolnienie od opłat egzaminacyjnych oraz umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zwrotu wniosku stanowiącego zgłoszenie do uczestnictwa w egzaminie radcowskim.

Sąd I instancji wskazał, że w związku ze skargą na wymienione postanowienie Ministra Sprawiedliwości, zarządzeniem z dnia 6 lipca 2020 r., wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 lipca 2020 r.

Sąd wskazał, że do dnia 7 sierpnia 2020 r. w Rejestrze Opłat Sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy. Wobec tego Sąd uznał, że wpis od skargi nie został uiszczony W takim stanie sprawy Sąd I instancji, przywołując art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) stwierdził, że skarga podlegała odrzuceniu.

R. P. zażaleniem zaskarżył postanowienie Sądu I instancji wnosząc o jego uchylenie w całości jako niezgodnego ze stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje usprawiedliwionych podstaw, albowiem jego argumentacja nie znajduje oparcia w materiale dowodowym sprawy.

Analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje, że skarżący wezwany został zarządzeniem z dnia z dnia 6 lipca 2020 r. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 8 czerwca 2017 r., którym wezwano stronę do uiszczenia wpisu w kwocie 100 złotych od wniesionej na postanowienia Ministra Sprawiedliwości skargi.

Zarządzenie to doręczono skarżącemu w dniu 20 lipca 2020 r., na co wskazuje treść zwrotnego poświadczenia odbioru korespondencji zawierającej powołane wezwanie (k: 195 akt sprawy).

W otwartym terminie do uiszczenia wpisu, upływającym z dniem 27 lipca 2020 r., skarżący nie dokonał należnej opłaty. Jak bowiem wskazał Sąd I instancji i co wynika z treści informacji z Rejestru Opłat Sądowych WSA w Warszawie, do dnia 7 sierpnia 2020 r., nie odnotowano wpłaty w przedmiotowej sprawie.

W takim stanie sprawy, gdzie skarżący wezwany został ponownie do uiszczenia należnego od wniesionej skargi wpisu (postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt II GZ 100/20 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego) i wpis ten nie został przez stronę uiszczony, Sąd I instancji zobligowany był do odrzucenia skargi mocą art. 220 § 3 p.p.s.a., stanowiącego, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.