II GZ 381/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570641

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2018 r. II GZ 381/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. Spółki z o.o. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1031/18 w zakresie odrzucenia skargi A. Spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 17 lipca 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1031/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. Spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z (...) marca 2018 r. w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia., na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej p.p.s.a.).

Zarządzeniami z 4 czerwca 2018 r. A. Spółka z o.o. w W. (dalej: skarżąca) została wezwana do:

1.

uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.);

2.

usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej skargę wydanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego oryginału pełnego odpisu z KRS, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Odpisy tych zarządzeń zostały doręczone skarżącej 21 czerwca 2018 r.

W odpowiedzi na powyższe skarżąca złożyła odpis z KRS, jednak nie uiściła wpisu od skargi.

Wobec tego WSA odrzucił skargę, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca. Wskazała, że WSA odrzucił skargę z powodu niedosłania oryginału wpisu do KRS, a wpis ten został wysłany do WSA w terminie, na dowód czego przesłała potwierdzenie nadania przesyłki. Stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie zaś z art. 220 § 1 w zw. z § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek skargi, od której nie zostanie uiszczony należy wpis. W sytuacji braku wpisu, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby uiścił w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania wpis, pod rygorem odrzucenia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w sposób zgodny z prawem. Pismo zawierające to wezwanie wskazywało prawidłową wysokość żądanego wpisu, a także termin do jego uiszczenia. Ponadto Przewodniczący Wydziału VI WSA w Warszawie słusznie wskazał, jakie będą konsekwencje niezastosowania się do wezwania (odrzucenie skargi). Powyższe wezwanie zostało skierowane do spółki i doręczone jej 21 czerwca 2018 r.

Pomimo prawidłowego wezwania, skarżąca wpisu nie uiściła, co - jak słusznie uznał Sąd I instancji - stanowiło podstawę do odrzucenia skargi na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skarżąca w zażaleniu podnosi, że przesłała "wpis do KRS", więc nie było podstaw do odrzucenia skargi. Należy więc wyjaśnić, że 4 czerwca 2018 r. Przewodniczący Wydziału VI WSA w Warszawie wezwał skarżącą do uzupełnienia dwóch braków skargi - formalnego przez przesłanie odpisu z KRS spółki oraz fiskalnego przez uiszczenie wpisu od skargi. A. sp. z o.o. w W. przesłała jedynie odpis z KRS, natomiast nie uiściła wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Niewykonanie jednego z wyżej wskazanych wezwań skutkowało prawidłowym odrzuceniem skargi przez WSA. Wobec tego, przesłanie odpisu z KRS spółki nie wpływało na prawidłowość odrzucenia skargi na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na mocy art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.