Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570640

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 października 2018 r.
II GZ 379/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosław Trzecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia O. w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 487/18 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi O. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty zweryfikowanego kosztu netto za 2013 r. i straty na usługach powszechnych (art. 109 ust. 2 Prawa pocztowego) oraz ustalenia kwoty należnej dopłaty za 2013 r. a także umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie z zażalenia O. w W.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 487/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku O. w W., odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z (...) stycznia 2018 r. w przedmiocie ustalenia kwoty zweryfikowanego kosztu netto za 2013 r. i straty na usługach powszechnych (art. 109 ust. 2 Prawa pocztowego) oraz ustalenia kwoty należnej dopłaty za 2013 r., a także umorzenia postępowania odwoławczego.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

Decyzją z (...) stycznia 2018 r., wydaną przy udziale O. w W., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

1.

utrzymał w mocy decyzję Prezesa UKE z (...) kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwoty zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych (art. 109 ust. 2 Prawa pocztowego) oraz ustalenia kwoty należnej dopłaty za 2013 r.;

2.

umorzył postępowanie administracyjne odwoławcze wszczęte w zakresie wniosku I. Sp. z o.o. w K. (dalej I.) z (...) maja 2017 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z (...) kwietnia 2017 r.

Skargę na powyższą decyzję złożył O. w W. (dalej: skarżący, O.). W jej treści zawarł między innymi wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z 3 sierpnia 2018 r. WSA w Warszawie odmówił udzielenia ochrony tymczasowej.

Sąd uznał, że charakter sprawy, której dotyczy zaskarżona decyzja, wyklucza wystąpienie przesłanek z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) po stronie skarżącego. Zaskarżona decyzja nie dotyczy sfery praw i obowiązków O., gdyż nie był jej adresatem.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył skarżący, wnosząc o uchylenie postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, zasądzenie kosztów postępowania, a także przeprowadzenie rozprawy.

Zarzucił naruszenie:

1.

art. 61 § 3 p.p.s.a. przez niezasadne uznanie, że przesłanki wskazane w tym przepisie muszą dotyczyć skarżącego, podczas gdy przepis ten nie odwołuje się do interesu prawnego skarżącego;

2.

art. 166 w związku z art. 141 § 4 p.p.s.a. przez sporządzenie uzasadnienia nieodpowiadającego wymaganiom wskazanym w przepisach, w szczególności przez brak analizy przesłanek niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oraz argumentacji przedstawionej przez O.

W uzasadnieniu przedstawiono argumenty na poparcie powyższych zarzutów.

W piśmie z (...) października 2018 r. organ wniósł o oddalenie zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 24 października 2018 r. na rozprawie rozpoznał skargę na ww. decyzję, a sprawę niniejszą połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn. akt VI SA/Wa 505/18.

Wyrokiem z 24 października 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 487/18, WSA w Warszawie, po rozpoznaniu skarg O. i I. Spółki z o.o. w K., (1.) uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej punktu 1, (2.) w pozostałym zakresie oddalił skargi, a także (3.) zasądził zwrot kosztów postępowania.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie stało się bezprzedmiotowe.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że zgodnie z art. 152 § 1 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez Sąd pierwszej instancji na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.

W rozpoznawanej sprawie należy stwierdzić, że Sąd I instancji uwzględnił skargę O. w części i uchylił zaskarżoną decyzję w części, w której utrzymano w mocy decyzję o określeniu kwoty zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych (art. 109 ust. 2 Prawa pocztowego) oraz ustaleniu kwoty należnej dopłaty za 2013 r. W pozostałym zakresie skarga została oddalona. Oznacza to, że Sąd uznał za prawidłowe umorzenie postępowania odwoławczego z wniosku I. o ponowne rozpoznanie sprawy. Z powyższego wynika, że zaskarżona decyzja została uchylona w zakresie, w jakim organ rozpatrzył sprawę co do istoty.

W tej sytuacji po wydaniu wyroku Sądu I instancji z 24 października 2018 r. uwzględniającego skargę, zaskarżona decyzja w części uchylonej nie wywołuje skutków prawnych, zatem bezprzedmiotowe stało się postępowanie w sprawie kontroli prawidłowości postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Tym samym postępowanie z zażalenia O. należało umorzyć (art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Decyzja z (...) stycznia 2018 r., w zakresie punktu 1 jej osnowy, nie podlega wykonaniu z uwagi na treść art. 152 § 1 p.p.s.a., do dnia uprawomocnienia się wyroku Sądu I instancji, czyli do dnia rozpoznania ewentualnej skargi kasacyjnej od ww. wyroku albo upływu terminu do jej wniesienia.

Innymi słowy, skoro decyzja w zakresie punktu pierwszego jest niewykonalna z mocy art. 152 § 1 p.p.s.a., to postanowienie WSA z 3 sierpnia 2018 r. o odmowie udzielenia ochrony tymczasowej pozostaje w mocy, lecz nie wywołuje skutków prawnych w postaci możliwości jej wykonania.

Z przedstawionych wyżej względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.