II GZ 227/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2653270

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r. II GZ 227/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Cezary Pryca.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Tadeusza Barnasia o stwierdzenie nieważności postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. sygn. akt II GZ 227/18 w sprawie oddalenia zażalenia T. B. na zarządzenie Przewodniczącego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Rz 99/18 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. B. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) października 2017 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia:

1. sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w oznaczeniu sygnatury akt sprawy w wierszu pierwszym od góry postanowienia z dnia 12 lutego 2019 r. w ten sposób, iż w miejsce wpisanej sygnatury akt "II GZ 334/18" wpisać "II GZ 227/18";

2. sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w oznaczeniu sygnatury akt sprawy w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt II GZ 227/18 w ten sposób, że w nagłówkach stron tego uzasadnienia w miejsce "II GZ 334/18" wpisać "II GZ 227/18".

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do normy art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Naczelny Sąd Administracyjny w sentencji postanowienia z 12 lutego 2019 r., w wierszu pierwszym od góry omyłkowo wskazał sygn. akt II GZ 334/18, podczas gdy z akt sprawy wynika, że powinna być wpisana sygn. akt II GZ 227/18. W związku z powyższym również sprostowaniu podlega nagłówek stron uzasadnienia gdzie omyłkowo została wpisana sygn. akt sygn. akt II GZ 334/18, a powinno być II GZ 227/18.

Wobec powyższego, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 156 § 1 i 2 w związku z art. 193 p.p.s.a., sprostował oczywistą omyłkę pisarską

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.