Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
II GZ 200/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Kazimierz Brzeziński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 5 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 595/07 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi S.K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia (...) czerwca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 października 2007 r. sygn. akt I SA/Bd 595/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. odrzucił skargę S. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości, z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego od skargi pomimo wezwania.

Pismem z dnia 5 października 2007 r. skarżący wniósł o przywrócenie mu terminu do wniesienia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wskazał, że od 10 sierpnia 2007 r. choruje na nerwicę i depresję, od 24 września 2007 r. do 1 października 2007 r. przebywał w szpitalu, a po wypisaniu ze szpitala jego stan zdrowia był co prawda lepszy ale nadal musiał stosować leki uspokajające dlatego, trudno mu było zrozumieć skierowane do niego pisma, a czytający je sąsiad błędnie mu doradził, że należy poczekać na formularz do uiszczenia wpisu sądowego.

Postanowieniem z dnia 5 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bd 595/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. W uzasadnieniu postanowienia, Sąd stwierdził, że długotrwała choroba nie jest okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu. W odróżnieniu od nagłej choroby, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, długotrwała niedyspozycja nie wyklucza dokonania czynności procesowej i nadania pisma przez pocztę osobiście lub przez domownika. Sąd wskazał, że z karty informacyjnej leczenia szpitalnego wynika, że skarżący cierpiał na zespół uzależnienia alkoholowego, a nie jak wskazał na depresję i nerwicę, a w terminie do uiszczenia wpisu (11-17 września 2007 r.) nie przebywał w szpitalu. Sąd uznał również, że powoływanie się przez skarżącego na błędną poradę sąsiada nie może uzasadniać przywrócenia terminu, ponieważ wezwanie do uiszczenia wpisu było sformułowane w sposób jasny i zawierało pouczenie o skutkach nieuiszczenia wpisu.

Sąd stwierdził, że z treści odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu nie wynika, aby skarżącemu miał być dodatkowo przesyłany formularz wpłaty. Przeciwnie, zarządzenie zawiera wskazanie, że wymienioną w nim kwotę należy uiścić w kasie Sądu bądź na rachunek Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Nadto w piśmie przewodnim Sąd pouczył skarżącego, że w dowodzie wpłaty należy powołać sygnaturę akt sprawy oraz że o zachowaniu terminu do uiszczenia wpłaty decyduje data jej uiszczenia a także, że za datę uiszczenia wpisu przyjmuje się datę dokonania tej wpłaty w kasie Sądu jak również na rachunek bankowy Sądu w banku lub urzędzie pocztowym.

W świetle powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. stwierdził, że strona nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu.

S. K. wniósł zażalenie na to postanowienie domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu podał, że od dwóch lat cierpi na nerwicę pourazową po przebytym wypadku, ma zaniki pamięci, trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu oraz od czasu do czasu ataki padaczki. Ponadto ma pod opieką chorą matkę.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W świetle tego przepisu strona musi uprawdopodobnić, że w czasie biegu terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym zaistniała obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca jej dokonanie czynności, a powstanie tej przeszkody nie było spowodowane działaniem strony i było od niej całkowicie niezależne.

W rozpoznawanej sprawie nie zaistniały przesłanki obligujące Sąd do przywrócenia terminu, ponieważ skarżący nie uprawdopodobnił braku winy w uchybieniu terminu. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji - z karty informacyjnej leczenia szpitalnego wynika, że skarżący cierpiał na zespół uzależnienia alkoholowego, a w terminie do uiszczenia wpisu (11-17 września 2007 r.) nie przebywał w szpitalu.

Brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi nie uzasadnia także dołączony do zażalenia wypis orzeczenia lekarza rzeczoznawcy z dnia 8 kwietnia 2006 r., w którym stwierdzono u skarżącego nerwicę pourazową po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym, gdyż na podstawie tego orzeczenia nie można przyjąć, że w czasie biegu terminu do uiszczenia wpisu skarżący nie mógł rzeczywiście uiścić wpisu sądowego.

Podstawy do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu nie uzasadnia również dołączone do zażalenia zaświadczenie lekarskie z dnia 19 listopada 2007 r., gdyż stwierdzało ono stan zdrowia skarżącego w dniu wystawienia tego zaświadczenia i nie jest miarodajne dla oceny tego stanu w czasie biegu terminu do uiszczenia wpisu (11 - 17 września 2007 r.)

Przywrócenia terminu nie uzasadniał także podniesiony w zażaleniu argument wskazujący na trudności skarżącego w zrozumieniu tekstu wezwania do uiszczenia wpisu, gdyż jak prawidłowo ocenił Sąd I instancji wezwanie to zostało sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a także zawierało niezbędne pouczenia.

Podniesiona w zażaleniu okoliczność, że skarżący musi się opiekować chorą matką sama przez się nie świadczy o braku winy w uiszczeniu wpisu sądowego i w związku z tym nie stanowi podstawy do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalić zażalenie, jako pozbawione usprawiedliwionych podstaw.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.