Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
II GZ 190/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Czesława Socha.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 9 maja 2007 r. sygn. akt V SA/Wa 919/07 w zakresie oddalenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: zażalenie oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 maja 2007 r. o sygn. akt V SA/Wa 919/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił wniosek Z. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) grudnia 2006 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W ocenie Sądu I instancji, niezbędną przesłanką przyznania ochrony tymczasowej jest między innymi możliwość wykonania aktu, którego dotyczy wniosek. Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone określone obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony. Nie nadają się natomiast do wykonania akty administracyjne odmowne. Skoro zatem przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja odmawiająca umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, to decyzja taka nie nadaje się i nie wymaga wykonania w postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi na to brak jest podstaw do wstrzymania jej wykonania na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. W. Stwierdził, że orzeczenie to jest dla niego krzywdzące i narusza prawo dotyczące rozliczeń między instytucjami państwowymi a obywatelami. Nie wskazał przy tym argumentów będących podstawą podjęcia wadliwego postanowienia przez Sąd I instancji. Podał jedynie, że organ administracji domaga się od niego zapłaty składek i odsetek od nich. Z uwagi na to wniósł o wstrzymanie wszelkich egzekucji jego majątku do czasu prawidłowego i rzetelnego rozliczenia należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o prawidłowe i rzetelne rozliczenie należności głównej wobec ZUS, o ponowne rozpatrzenie jego wniosku o umorzenie odsetek od niezapłaconych składek oraz o rozłożenie należności głównej na raty z uwzględnieniem obecnej sytuacji żalącego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżone postanowienie nie narusza prawa.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że zakres kontroli zaskarżonego postanowienia, wobec braku sformułowania zarzutów wobec Sądu I instancji, ograniczony jest tylko do oceny zgodności z prawem. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując niniejsze zażalenie zbadał, czy zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, czy też to prawo narusza.

Podstawowy problem w sprawie na podstawie prawnej powołanej w zaskarżonym postanowieniu sprowadza się do oceny - czy możliwe jest w trybie art. 61 § 3 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wstrzymanie wykonania decyzji o odmowie umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Należy podkreślić, że wskazany wyżej przepis daje sądowi możliwość wstrzymania wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu bądź czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowi wyjątek od zasady wynikającej z art. 61 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w myśl której wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z treścią aktu (tak również J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2004 r., s. 122). Zatem nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do wykonania i nie każdy wymaga wykonania. Zasadą jest, że z przymiotu wykonalności nie korzystają wszelkie akty administracyjne odmowne.

Przedmiotem zaskarżenia do Sądu I instancji na gruncie niniejszej sprawy jest decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadnie Sąd I instancji uznał, że decyzja taka nie nadaje się i nie wymaga wykonania w postępowaniu egzekucyjnym. Brak jest zatem podstaw do wstrzymania jej wykonania na podstawie art. 61 § 3 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Odnosząc się do zawartych w uzasadnieniu zażalenia wniosków, Naczelny Sąd Administracyjny podkreśla, że przedmiotem zażalenia jest postanowienie Sądu I instancji oddalające wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Złożone przez żalącego wnioski nie podlegają zatem rozpoznaniu w niniejszym postępowaniu zażaleniowym.

Z powyższych względów, skoro zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, złożone zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 197 w związku z art. 184 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.