Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2007 r.
II GZ 187/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Korycińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z.W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 24 września 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1464/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z.W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. zarządzeniem z dnia 24 września 2007 r. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wezwał Z.W. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu, w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie Z.W. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestionując obowiązek uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W zdaniu drugim tego przepisu ustawodawca przewidział możliwość wezwania wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. W myśl z kolei § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Na tej właśnie podstawie prawnej Z.W. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionej w niniejszej sprawie skargi.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący bezzasadnie kwestionuje wynikający z powyższych przepisów prawa obowiązek uiszczenia wpisu od skargi. Zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu własności przemysłowej - 1.000 zł, a zatem określoną w tym przepisie kwotę skarżący obowiązany jest opłacić w wykonaniu zaskarżonego zarządzenia. Na marginesie tylko należy zauważyć, że wbrew temu, co twierdzi skarżący, pismem z dnia (...) lipca 2007 r. zaskarżył on decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) lipca 2007 r., Nr (...). Aby zatem skarga została rozpoznana, musi zostać uiszczony należny od niej wpis.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 167 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.