Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
II GZ 187/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2009 r. sygn. akt II GZ 187/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2008 r., sygn. akt II GZ 187/07 w sprawie za skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 lutego 2009 r. odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 2008 r., którym Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 4 kwietnia 2008 r. odrzucające zażalenie skarżącego na wcześniejsze postanowienie tego Sądu z dnia 18 grudnia 2007 r.

Z. W.s wniósł zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., w którym wyraził swoje niezadowolenie ze wskazanego na wstępie orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., sygn. akt II GZ 187/07 jest niedopuszczalne.

Powyższe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało doręczone skarżącemu wraz z pouczeniem, iż jest ono ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 194 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), zażalenie jest obok skargi kasacyjnej środkiem odwoławczym, który wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przysługuje od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto od postanowień wymienionych w tym przepisie (pkt 1-10).

Z art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 p.p.s.a. wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych, tj. skarg kasacyjnych i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych stosownie do przepisów tej ustawy. Natomiast ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu, który dopuszczałby możliwość rozpoznawania w trybie określonym w jej przepisach, skargi kasacyjnej bądź zażalenia od orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się prawomocne z chwilą ich wydania.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w związku z art. 197 p.p.s.a, postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.