Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
II GZ 185/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Rafał Batorowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia H. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 12 września 2007 r. sygn. akt V SA/Wa 442/07 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi H. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 września 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 442/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił wniosek H. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 8 marca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 442/07 w sprawie ze skargi H. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2006 r., nr (...) (mylnie przywołanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, jako decyzja o numerze (...)) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny podał m.in., że w dniu 28 marca 2007 r. H. D. wniósł o wydanie mu odpisu powołanego wyżej wyroku z dnia 8 marca 2007 r. Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2007 r. Sąd odmówił skarżącemu sporządzenia uzasadnienia wyroku z powodu uchybienia ustawowemu siedmiodniowemu terminowi do wniesienia o sporządzenie uzasadnienia, liczonemu od dnia ogłoszenia orzeczenia.

Pismem nadanym w dniu 10 maja 2007 r. H. D. ponownie wniósł o przesłanie mu odpisu wyroku z dnia 8 marca 2007 r. oraz o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia braków wniosku, H. D. w piśmie z dnia 26 maja 2007 r. wskazał, że przyczyną uchybienia przedmiotowego terminu była groźba licytacji nieruchomości skarżącego wyznaczona na dzień 22 marca 2007 r. H. D. wskazał, iż w okresie poprzedzającym dzień 22 marca 2007 r. czynił liczne starania celem uniknięcia wyznaczonej egzekucji jego nieruchomości w związku z czym był wtedy całkowicie pochłonięty tym problemem.

W odpowiedzi na kolejne wezwanie do wskazania konkretnej daty ustania okoliczności uniemożliwiających skarżącemu dokonywania czynności w sprawie, tj. w piśmie z dnia 12 sierpnia 2007 r., H. D. podał, iż uzmysłowił sobie zaniedbanie niniejszej sprawy, kiedy sporządzono w jego sprawie egzekucyjnej odwołanie od decyzji sądu egzekucyjnego. Konkretyzując datę podjęcia czynności w sprawie, skarżący wskazał datę 28 marca 2007 r.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 września 2007 r., którym odrzucono wniosek H. D. Wojewódzki Sąd Administracyjny powołując się na art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stwierdził m.in., że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W przedmiotowej sprawie przyczyna uchybienia terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku ustała w dniu 28 marca 2007 r., co wynika z oświadczenia skarżącego, natomiast wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej H. D. złożył dopiero w dniu 10 maja 2007 r., w którym to dniu nadano pismo w jednostce nadawczej.

Na postanowienie z dnia 12 września 2007 r. H. D. złożył zażalenie, w którym wskazał, iż pismo o "wydanie wyroku" wysłał w dniu 28 marca 2007 r., co w jego ocenie pozostaje w sprzeczności z uzasadnieniem postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 8 marca 2007 r. po rozpoznaniu sprawy na rozprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem oddalił skargę H. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, słusznie Sąd pierwszej instancji wskazał, iż najpóźniejszym terminem, w którym ustały przyczyny uchybienia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku był termin wskazany przez samego skarżącego (dzień, w którym zaprzestał on starań zapobiegających dokonaniu licytacji jego nieruchomości), tj. 28 marca 2007 r. To od tego dnia najpóźniej biegł siedmiodniowy termin przewidziany art. 87 § 1 p.p.s.a., który powinien być zachowany dla skutecznego złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Jako bezsporną należy traktować okoliczność, iż w niniejszej sprawie wniosek o przywrócenie terminu do zgłoszenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia został złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dopiero w dniu 10 maja 2007 r. Nastąpiło zatem uchybienie obowiązującego terminu i z tego powodu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia podlegał odrzuceniu stosownie do art. 88 p.p.s.a.

Nadto, odnosząc się do treści zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, iż wniosek H. D. nadany w dniu 28 marca 2007 r. o uzasadnienie wyroku bez wniosku o przywrócenie terminu nie ma wpływu na bieg terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, tym bardziej, że skarżący przyznaje, że w momencie wnoszenia o sporządzenie uzasadnienia miał pełną świadomość co daty zapadnięcia wyroku. Na marginesie należy zauważyć, iż w treści zawiadomienia o terminie rozprawy, które zostało doręczone H. D. w dniu 9 lutego 2007 r. zawarto pouczenie, zgodnie z którym, uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.