Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722850

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 września 2019 r.
II GZ 184/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 35/19 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi J.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wr 35/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę J. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2018 r. w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Sąd I instancji podał w uzasadnieniu, że zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 kwietnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 12 kwietnia 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem z końcem dnia 19 kwietnia 2019 r. Z akt sprawy wynika, że skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

Wobec powyższego Sąd I instancji odrzucił skargę.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył J. C. wnosząc o jego uchylenie.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że pozostaje bez pracy i wobec tego zasługuje na umorzenie kosztów opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Wysokość wpisów oraz szczegółowe zasady ich pobierania unormowano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 4 tego rozporządzenia wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter - wynosi 200 zł W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2018 r. w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Zatem prawidłowo wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na wskazaną decyzję organu administracji w wysokości 200 zł.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro skarżący, pomimo prawidłowego wezwania nie uiścił wpisu od skargi, to zasadnie Sąd I instancji skargę tę odrzucił.

Odnosząc się do podniesionej w zażaleniu argumentacji dotyczącej trudnej sytuacji materialnej strony należy podkreślić, że te przesłanki mogą być przedmiotem oceny sądu wyłącznie w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.