Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
II GZ 182/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Bała.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia K.G. na zarządzenie Przewodniczącego V Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2007 r. sygn. akt V SA/Wa 115/07 w zakresie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi K.G. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) października 2005 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych opłat postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 10 maja 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 115/07 oddalił skargę K.G. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia (...) października 2005 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajmowany lokal mieszkalny.

Pismem z dnia (...) maja 2007 r. K.G. wystąpił o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 21 maja 2007 r., wezwano stronę do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzanym na skutek zgłoszonego żądania. W wezwaniu zaznaczono, że jeżeli opłata powyższa nie zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, Przewodniczący zarządzi jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenie na podstawie art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 13 lipca 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 115/07, po rozpatrzeniu wniosku K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych, odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych.

Zarządzeniem z dnia 20 września 2007 r. Przewodniczący Wydziału V ponownie wezwał skarżącego o uiszczenie opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia w terminie 7 dni pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie K.G. wniósł o zwolnienie od uiszczenia powyższej opłaty kancelaryjnej, podając, że jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jest rencistą pierwszej grupy, całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, pozostaje pod opieką lekarzy specjalistów.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 234 § 2 p.p.s.a., opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Zdanie drugie tego artykułu przewiduje, że w przypadku nieuiszczenia takiej opłaty przewodniczący zarządzi jej ściągnięcie od strony, która złożyła wniosek.

Przytoczony przepis reguluje zatem kwestie związane z opłatą kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, sporządzany na wniosek. Wysokość takiej opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł wyznacza natomiast § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Zła sytuacja materialna, na którą strona powołuje się w uzasadnieniu zażalenia, nie ma wpływu na ocenę zasadności wystosowanego do niej wezwania do uiszczenia opłaty za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Tego typu argumenty strona powinna podnosić w postępowaniu dotyczącym przyznania prawa pomocy. W niniejszym postępowaniu Sąd ocenia jedynie kwestię zasadności i prawidłowości wezwania. Obowiązek uiszczenia opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzanym na skutek zgłoszonego żądania wynika wprost z ustawy, a Sąd odmówił stronie zwolnienia od kosztów sądowych i dlatego skarżący zobowiązany jest do uiszczenia powyższej opłaty, pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., oddalił zażalenie.