Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 listopada 2007 r.
II GZ 173/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Borowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia E. L., J. L., J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 12 września 2007 r. sygn. akt II SA/Gl 736/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie w części przewyższającej kwotę 100 zł (sto złotych) a w pozostałej części zażalenie oddalić

Uzasadnienie faktyczne

E. L., J. L. i J. L. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. skargę na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Decyzją tą utrzymano w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. z dnia (...) maja 2007 r. nr (...) odmawiającą E. L. przyznania płatności co do gruntów na 2006 r. i nakładającą sankcję pieniężną w określonej kwocie.

Zarządzeniem z dnia 12 września 2007 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G., sygn. akt II SA/Gl 736/07 wezwał E. L., J. L. i J. L. (łącznie) do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 200 zł - stosownie do § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosła E. L., J. L. i J. L., w którym domagali się zmiany, unieważnienia i uchylenia zarządzenia oraz obciążenia kosztami sądowymi sądu, państwa albo ARiMR.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. ma ścisły związek z art. 230 § 1 p.p.s.a. przewidującym, że wpis pobiera się od pism wszczynających postępowanie w danej instancji. Definicję pisma zawiera art. 230 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Z regulacji zawartej w art. 220 p.p.s.a. wynika, że pismo nieopłacone nie wywołuje żadnych skutków. Oznacza to, że do czasu uzupełnienia tego braku sąd nie może rozpoznać żadnych innych wniosków strony (por. post. NSA z dnia 10 czerwca 1987 r., SA/Gd 537/87 - OSP 1990 nr 4, poz. 207 z glosą J.P. Tarno). W myśl zatem art. 230 i art. 231 w zw. z art. 216 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a więc również od skargi, w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne pobiera się wpis stosunkowy, natomiast w pozostałych sprawach - wpis stały. Oznacza to, że wpis stały może być pobrany jedynie w tych przypadkach, w których przepis ustawy nie nakazuje pobierania wpisu stosunkowego. Z kolei wpis stosunkowy jest zależny od wysokości należności pieniężnej. Należy przy tym zauważyć, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie orzeka się o należnościach pieniężnych, a kontroli podlega legalność skarg i czynności wymienionych w art. 3 § 2 i § 3 p.p.s.a., w których takie należności zostały określone lub ustalone. Z tych względów uznać należy, że należność pieniężna w ścisłym tego słowa znaczeniu nie stanowi przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a należność pieniężną, o której mowa w art. 216 p.p.s.a. należy odnosić do należności pieniężnej objętej aktem lub czynnością - stanowiących przedmiot zaskarżenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy przede wszystkim stwierdzić należy, że skarżący nie opłacili skargi wniesionej na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. z dnia (...) lipca 2007 r. Zatem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prawidłowo wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu. Dodać należy, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie podlega ustawowemu zwolnieniu od uiszczenia kosztów sądowych w oparciu o art. 239 p.p.s.a. ani też na podstawie ustaw szczególnych. Argumentacja zawarta w uzasadnieniu zażalenia nie może stanowić podstawy do podważania konieczności uiszczenia wpisu od skargi co do zasady.

Skarżący wniesionym zażaleniem kwestionowali jednakże nie tylko obowiązek uiszczenia wpisu, ale i jego wysokość.

Naczelny Sąd Administracyjny, kontrolując charakter i wysokość wpisu określonego w zaskarżonym zarządzeniu, uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie przyjął, iż wpis od skargi w przedmiotowej sprawie ma charakter wpisu stałego. W niniejszej sprawie skarga dotyczyła decyzji organu II instancji, która utrzymała w mocy decyzję organu I instnacji odmawiającą przyznania płatności bezpośrednich z jednoczesnym ustaleniem kwotowo określonych sankcji pieniężnych. Zatem przedmiotem zaskarżenia jest określona w tej decyzji należność pieniężna. W niniejszej sprawie skarga podlega więc wpisowi stosunkowemu, którego wysokość, obliczana na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wynosi 100 zł.

Z powyższych względów zażalenie podlega uwzględnieniu w części, w jakiej kwestionuje wysokość wpisu przewyższającego kwotę 100 zł, a zatem zaskarżone zarządzenie podlega w tym zakresie uchyleniu na podstawie art. 188 w zw. z art. 197 § 2 i 198 p.p.s.a. Brak natomiast podstaw do uwzględnienia zażalenia w pozostałej części, gdyż strona skarżąca zobligowana jest - z przyczyn wyżej wskazanych - do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł Dlatego w tym zakresie zażalenie podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i 198 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.