Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 29 października 2007 r.
II GZ 171/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia R. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 maja 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 970/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia 7 marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie środków z budżetu Unii Europejskiej postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 970/07 Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. wezwał skarżącego R. R., na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

R. R. w dniu 12 czerwca 2007 r. złożył zażalenie na to zarządzenie.

W dniu 29 czerwca 2007 r. Dyrektor (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. wydał decyzję nr (...), którą uwzględnił skargę R. R. złożoną w dniu 19 kwietnia 2007 r. i uchylił swoją decyzję z dnia 7 marca 2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia 19 stycznia 2007 r. odmawiającą przyznania skarżącemu płatności na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

W wyniku powyższej decyzji skarżący cofnął skargę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Skarga w niniejszej sprawie została złożona w dniu 19 kwietnia 2007 r., a organ decyzją z dnia 29 czerwca 2007 r., wydaną przed rozprawą, uwzględnił skargę. W wyniku powyższego rozstrzygnięcia skarżący cofnął skargę, a postępowanie w sprawie zostało umorzone. Wniesione przez R. R. zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, stało się zatem bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 193 oraz art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., umorzył postępowanie zażaleniowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.