Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720865

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
II GZ 164/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Skoczylas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 231/19 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 231/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej: p.p.s.a.), odrzucił zażalenie M. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 5 kwietnia 2019 r. odrzucające skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia (...) grudnia 2018 r. w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. WSA odrzucił skargę M. W. na ww. decyzję organu. Orzeczenie to doręczono stronie w dniu 2 maja 2019 r. wraz ze stosownym pouczeniem co do trybu i terminu złożenia zażalenia.

Na powyższe postanowienie skarżący złożył zażalenie w dniu 13 maja 2019 r. Sąd wskazał, że 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia upłynął w dniu 9 maja 2019 r. Wobec powyższego WSA stwierdził, że skarżący, nadając pismo procesowe na poczcie w dniu 13 maja 2019 r., uczynił to z naruszeniem ustawowego terminu. Nadto wraz z zażaleniem strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Mając na uwadze treść art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., WSA odrzucił zażalenie wniesione po terminie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła strona skarżąca, zaskarżając orzeczenie w całości oraz domagając się jego uchylenia i nadania biegu sprawie rozpoznania jego skargi. W uzasadnieniu zażalenia podniesiono argumenty przemawiające, zdaniem skarżącego, za zachowaniem ustawowego terminu do złożenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Stosownie zaś do treści art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną (...), przy czym w sprawie niniejszej przepis ten należy odczytywać wraz z art. 197 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 p.p.s.a.

Za prawidłowe należy uznać stanowisko Sądu I instancji, który w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazał, że wobec doręczenia skarżącemu w dniu 2 maja 2019 r. odpisu postanowienia z dnia 5 kwietnia 2019 r. odrzucającego skargę, nadanie zażalenia na poczcie w dniu 13 maja 2019 r. nastąpiło z naruszeniem terminu. W aktach sprawy znajduje się bowiem zwrotne potwierdzenie odbioru, z którego wynika, że odpis postanowienia WSA z dnia 5 kwietnia 2019 r. wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zażaleniu, które następnie stało się przedmiotem złożonego przez stronę zażalenia, doręczony został skarżącemu w dniu 2 maja 2019 r. (vide: k. 42-43 i 48 akt sądowych). Zażalenie strony skarżącej na powyższe postanowienie zostało natomiast złożone w dniu 13 maja 2019 r., o czym świadczy koperta, w której zostało ono nadane wraz z widniejącą na niej datą stempla pocztowego (karta akt sądowych - nr 54), a zatem złożono je po upływie 7-dniowego ustawowego terminu przewidzianego do jego wniesienia, który to termin upłynął w dniu 9 maja 2019 r.

W świetle przedstawionych okoliczności, zaskarżone na obecnym etapie postępowania postanowienie Sądu I instancji, którym odrzucono wniesione zażalenie, uznając je za złożone z uchybieniem terminu, Naczelny Sąd Administracyjny uznaje za prawidłowe. Sąd kasacyjny zwraca uwagę, że w świetle treści art. 178 odczytywanego w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., WSA - wobec uchybień terminu - nie miał innej możliwości niż odrzucenie zażalenia.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.