Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 maja 2008 r.
II GZ 163/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Anna Stec.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia M. Z., Z. Z. - wspólników E. P. H. E. s.c. w D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 7 sierpnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1307/07 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M. Z., Z. Z. - wspólników E. P. H. E. s.c. w D. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie nakazania wycofania nawozu z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 7 sierpnia 2007 r. Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. wezwał skarżących M. Z. i Z. Z. wspólników E. P. H. E. s.c. w D. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. - do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 1.028 złotych, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. - w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), dalej rozporządzenie RM z dnia 16 grudnia 2003 r.

M. Z. i Z. Z. wnieśli zażalenie na opisane wyżej zarządzenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw i jako takie podlega oddaleniu.

Przede wszystkim podnieść należy, iż skarżący nie wskazali w treści złożonego zażalenia jakichkolwiek argumentów podważających legalność przedmiotowego zarządzenia.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ono zgodne z prawem.

Zauważyć należy, iż w myśl art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (a więc także skargi wnoszonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego) pobiera się wpis, który może być wpisem stosunkowym lub stałym. Wpis należy do szerszej kategorii opłat sądowych (art. 212 § 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z powołanym w zaskarżonym zarządzeniu art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata sądowa (wedle art. 219 § 1 p.p.s.a. uiszczenie należnej opłaty sądowej winno nastąpić przy wniesieniu pisma do sądu).

W niniejszej sprawie skarżący nie uiścili przy wnoszeniu skargi należnej od tego rodzaju pisma opłaty sądowej, tzn. wpisu.

W przypadku braku uiszczenia należnej opłaty sądowej art. 220 § 1 zd. 2 p.p.s.a. stanowi, że Przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania uiścił opłatę, jakiej pismo podlega.

Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony wpis podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Wydając przedmiotowe zarządzenie (wzywające do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi) Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. postąpił zatem w zgodzie z przedstawionymi regułami obowiązującego prawa.

Co do określenia wiążącego w danym przypadku wpisu, to w zaskarżonym zarządzeniu trafnie przyjęto wymóg uiszczenia wpisu stosunkowego wskazanego w § 1 pkt 2 rozporządzenia RM z dnia 16 grudnia 2003 r.

Zważyć należy w szczególności, iż obowiązek uiszczenia w niniejszej sprawie wpisu stosunkowego a nie stałego wynika z uwzględnienia przedmiotu rozstrzygnięcia zawartego w zakwestionowanym skargą akcie (decyzji Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) czerwca 2007 r.). Rozstrzygał on bowiem o nakazie wycofania nawozu z obrotu oraz nałożeniu opłaty sanacyjnej w kwocie 34.247,50 zł.

W myśl art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne - tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. W innych zaś sprawach pobiera się wpis stały.

Zakwestionowanie przez skarżącego decyzji Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) czerwca 2007 r. oznacza, że przedmiotem zaskarżenia stała się należność pieniężna, co przesądzało o zastosowaniu przez przewodniczącego wydziału § 1 pkt 2 rozporządzenie RM z 16 grudnia 2003 r.

Z wszystkich podanych względów orzeczono jak w sentencji na mocy art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.