Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720843

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 września 2019 r.
II GZ 162/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Skoczylas.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 1868/18 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Z. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2018 r., w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

W motywach postanowienia Sąd I instancji wskazał, że pismem z 30 sierpnia 2018 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wymienioną decyzję.

Pismem z 10 października 2018 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie jednego jej odpisu w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 23 października 2018 r.

Przesyłkę zawierającą odpis skargi pełnomocnik nadał natomiast w dniu 31 października 2018 r.

Sąd wskazał, że wobec doręczenia pełnomocnikowi skarżącej wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w dniu 23 października 2018 r., termin do jego wykonania upływał z dniem 30 października 2018 r. Wobec okoliczności uzupełnienia braku skargi w dniu 31 października 2018 r., czynność ta nastąpiła po terminie.

W tym stanie sprawy Sąd I instancji odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.).

Pełnomocnik Z. S., zażaleniem zaskarżył postanowienie Sądu I instancji w całości, wnosząc o jego uchylenie ze względu na okoliczności w sprawie, tj. brak możliwości dostarczenia kopii skargi w wyznaczonym terminie i spóźnieniu się o jeden dzień, spowodowanym obiektywnymi trudnościami.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie znajduje usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Jak wynika z analizy akt sprawy strona skarżąca wymogowi temu uchybiła, w związku z czym została wezwana do uzupełnienia stwierdzonego braku skargi.

Nie ulega wątpliwości, że strona uchybiła terminowi do uzupełniania dostrzeżonego braku formalnego skargi (brak jednego odpisu skargi, do nadesłania którego stronę wezwano celem doręczenia go uczestnikowi postępowania), liczonemu od chwili doręczenia pełnomocnikowi skarżącej wezwania. Termin ten jak słusznie wskazał Sąd I instancji upływał z dniem 30 października 2018 r. Uzupełnienie braku, poprzez nadanie odpisu skargi, nastąpiło natomiast w dniu 31 października 2018 r., a więc niezaprzeczalnie po terminie wynikającym z wezwania.

W takim stanie sprawy Sąd I instancji skargę wniesioną w przedmiotowej sprawie zasadnie odrzucił, albowiem zobligowany był do tego treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., stanowiącego, że sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Odnosząc się do motywów zażalenia, w których pełnomocnik strony skarżącej podaje przyczyny uchybienia terminowi do uzupełnienia braków formalnych skargi, wskazać należy, że miałyby one znacznie i podlegałyby ocenie w przypadku wniosku o przywrócenie uchybionego terminu. W przedmiocie odrzucenia skargi nie mają one zaś istotnego znaczenia, szczególnie w przypadku bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi, wynikających z przyczyn ległych po stronie wnoszącej skargę.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.