Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679377

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
II GZ 161/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Wach.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. G. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 14/15 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) października 2014 r. znak (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji na wykonywania transportu drogowego taksówką postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2015 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) wezwał stronę skarżącą J. G. do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) z pouczeniem o terminie i trybie zaskarżenia niniejszego wezwania.

Zażaleniem z dnia 1 lutego 2015 r. skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego zarządzenia. Skarżący wskazał, iż zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. "nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunku pracy i stosunków służbowych. Przedmiotem skargi jest postanowienie SKO wydane w postępowaniu dotyczącym cofnięcia licencji skarżącemu na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Skarżący wykonuje pracę taksówkarza, jest to źródło utrzymania jego i rodziny, dlatego uważa, że sprawa ta należy do kategorii spraw ze stosunków pracy i stosunków służbowych, które są zwolnione z obowiązku uiszczania kosztów sądowych"

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z treści art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. wynika, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, przy czym jednym z tego rodzaju pism jest skarga. Oznacza to, że w chwili wniesienia pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji powstaje obowiązek uiszczenia wpisu sądowego. Strona skarżąca ma więc obowiązek uiszczenia wpisu sądowego od wnoszonej skargi, chyba że z obowiązku tego została zwolniona na mocy przepisu prawa (art. 239 pkt 1 - 3 i art. 240 p.p.s.a.), bądź postanowienia referendarza sądowego lub sądu, przyznającego jej prawo pomocy w tym zakresie (zob. art. 239 pkt 4 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. strona wnosząca skargę do sądu nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawach ze stosunku pracy i stosunków służbowych. Pozostaje zatem do rozważenia czy sprawa odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, mieści się w katalogu spraw objętych zwolnieniem przedmiotowym z mocy art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a.

Wskazać należy, że użyte w powyższym przepisie określenie "sprawa ze stosunku pracy i stosunków służbowych" oznacza, że chodzi o sprawę, której przedmiot wyznacza określony stosunek prawny, którego źródłem są przepisy prawa regulujące treść oraz strony tego stosunku prawnego. Skoro sprawa ze stosunku prawnego oznacza sprawę, której przedmiot wyznacza stosunek prawny, to sprawą ze stosunku pracy lub stosunku służbowego, o której mowa w art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a., jest sprawa, której przedmiot ma swoją podstawę w stosunku pracy lub stosunku służbowym. Wskazany przepis zatem dotyczy takich spraw, w których przedmiotem zaskarżonego działania lub bezczynności organu administracji publicznej jest określone rozstrzygnięcie, które wynika ze stosunku pracy lub stosunku służbowego skarżącego albo którego podstawą jest stosunek pracy lub stosunek służbowy skarżącego. Tak więc ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie tego przepisu dotyczy skarżącego, który wnosi skargę w sprawie, której przedmiotem jest stosunek pracy lub stosunek służbowy skarżącego.

Stanowisko takie zawarte zostało w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. akt I OPS 7/05 podjętej w związku z zagadnieniem prawnym powstałym na tle stosowania art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a.

Przenosząc zatem treść powyższej uchwały na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że przedmiotem rozpoznania przez sąd pierwszej instancji będzie kontrola decyzji w zakresie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, a więc nie dotycząca sprawy ze stosunku pracy i stosunków służbowych. Dlatego też postawiony przez stronę zarzut naruszenia art. 239 ust. 1 lit. d p.p.s.a. nie może został uznany za uzasadniony.

W związku z powyższy, skoro zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi 100 zł w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, to zasadnie Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O., powołując się na wskazany w zarządzeniu przepis rozporządzenia Rady Ministrów, wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Oznacza to, że na skarżącym ciąży obowiązek uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej w niniejszej sprawie, w wysokości określonej zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w O. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Zaskarżone zarządzenie odpowiada prawu i dlatego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.